Archive for the ‘Lớp 7’ Category

Bài 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ THUẬN – BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ THUẬN

Bài 1:

ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ THUẬN

BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ THUẬN

–o0o–

1. Định nghĩa :

Nếu một đại lượng y liên hệ với một đại lượng x theo công thức : y = k.x (k hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Đọc tiếp

BÀI 6 – 7 : TAM GIÁC CÂN – TAM GIÁC ĐỀU – TAM GIÁC VUÔNG

BÀI 6 – 7

TAM GIÁC CÂN – TAM GIÁC ĐỀU – TAM GIÁC VUÔNG

–o0o–

1. TAM GIÁC CÂN :

Định nghĩa :

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Định lí 1 :

Tam giác cân có hai góc đáy bằng nhau.

Định lí 2 :

Tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

2. TAM GIÁC ĐỀU :

Định nghĩa :

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Đọc tiếp

Bài 5 : Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác GÓC – CẠNH– GÓC (g – c – g)

Bài 5 :

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác GÓC – CẠNH– GÓC (g – c – g)

–o0o–

Tính chất :

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng với một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau.

Đọc tiếp

Bài 4 : Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác CẠNH – GÓC – CẠNH (C – G – C)

Bài 4 :

Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác CẠNH – GÓC – CẠNH (C – G – C)

–o0o–

1.Tính chất :

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng với hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau.

Đọc tiếp

Bài 3 : Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác CẠNH – CẠNH – CẠNH (C – C – C)

Bài 3 :

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác CẠNH – CẠNH – CẠNH (C – C – C)

–o0o–

VẼ TAM GIÁC CÓ ĐỘ DÀI BA CẠNH :

BÀI 15 TRANG 114 :

vẽ tam giác NMP biết MN = 2,5cm; NP = 3cm; PM = 5cm.

Giải.

BÀI 1 – 2 : TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC – HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

BÀI 1 – 2

TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC

HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

–o0o–

Định lí 1 :

tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.

Trong ΔABC, ta có : \widehat{A} +\widehat{B} +\widehat{C} =180^0

Định lí 2 :

Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau. Đọc tiếp

BÀI 4 – 5 – 6 : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG – TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT – VUÔNG GÓC SONG SONG

BÀI 4 -5

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT

QUAN HỆ TÍNH VUÔNG GÓC VÀ SONG SONG

–o0o–

1.Định nghĩa :

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.

Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. Đọc tiếp

BÀI 1 – 2 – 3 :hai góc đối đỉnh + hai đường thẳng vuông góc + các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

BÀI 1 – 2 – 3

HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

 –o0o–

1. Hai góc đối đỉnh

Định nghĩa :

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh là tia đối của một cạnh của góc kia.

Lưu ý :

Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành hai cặp góc đối đỉnh. Đọc tiếp

BÀI 7 – 8 : TỈ LỆ THỨC và TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ LỆ THỨC

BÀI 7 – 8

TỈ LỆ THỨC

TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ LỆ THỨC

–o0o–

Định nghĩa :

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số : \frac{a}{b}=\frac{c}{d} Đọc tiếp

BÀI 5 – 6 : LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

BÀI 5 – 6

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

–o0o–

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên :

Định nghĩa :

Lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x, kí hiệu xn, là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1). Đọc tiếp

Bài 4 : Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ.

Bài 4

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ.

Cộng – Trừ – Nhân – Chia số phập phân

–o0o–

1. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ :

|x| = \begin{cases}  x : x\geq 0 \\  -x : x<0  \end{cases}  Đọc tiếp 

BÀI 3 : NHÂN – CHIA HAI SỐ HỮU TỈ

BÀI 3

NHÂN – CHIA HAI SỐ HỮU TỈ

–o0o–

với hai số hữu tỉ : x = \frac{a}{b} và y = \frac{c}{d} . ta có :

NHÂN HAI SỐ HỮU TỈ

x . y = \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d} Đọc tiếp

bài 2 : cộng và trừ hai phân số

bài 2

Cộng và trừ hai phân số

–o0o–

1. cộng và trừ hai phân số

với x = \frac{a}{m} và y = \frac{b}{m} (a, b, m thuộc Z, m > 0).ta có :

x + y = \frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}

x – y = \frac{a}{m}-\frac{b}{m}=\frac{a-b}{m} Đọc tiếp

Bài 1 : Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ

–o0o–

1. Định nghĩa :

số hữu tỉ là số viết dưới dạng phân số \frac{a}{b} với a, b thuộc Z (tập hợp số nguyên), b ≠ 0. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 152 other followers