bài 1+2+3+4 : Tập hợp – phần tử – tập con – Tập hợp số tự nhiên

bài 1 

Tập hợp – phần tử của Tập hợp

–o0o–

1. Định nghĩa :

Tập hợp một hay nhiều đối tượng có tính chất đặc trưng giống nhau. Những đối tượng gọi là phần tử.

2. Kí hiệu :

Tập hợp được kí hiệu bằng chữ cái in hoa.

Các phần tử được ghi trong hai dấu ngoặc nhọn {  }, cách nhau bởi dấu , hay ;

3.  Biểu diển :

.3.a. Cách liệt kê :

 • Tập hợp nhóm bạn gồm 4 bạn : A = { Long,Nam, Ngọc, Hạnh }.
 • Tập hợp các chữ số tự nhiên : C = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9};
 • Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10: D = {11; 12; 13; 14}.
 • C = Ø :tập rỗng không chứa phần tử nào.

3.b. Cách tính chất đặc trưng :

Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10:

A = {x € N |10 < x < 15 } trong đó N là Tập hợp số tự nhiên.

I.4.             Phần tử  thuộc, hay không thuộc Tập hợp con :

 • Phần tử  thuộc :

kí hiệu : x \in A ta đọc : phần tử x thuộc tập hợp A

 • Phần tử  không thuộc 

kí hiệu : x \notin A ta đọc : phần tử x không thuộc tập hợp

 • Tập hợp con : 

tất cả các phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B, ta gọi tập hợp A  là tập con của B.

Kí hiệu : A  \subset B

Phép hợp và phép giao :

Phép hợp :

Cho tập hợp A và tập hợp B. tất cả các phần tử của A và B gọi là hợp của A và B.

Kí hiệu : AB

Ví dụ : cho A = {1, 2, 3}; B = {2, 4, 5}

A U B= {1, 2, 3, 4, 5}

Phép giao :

Cho tập hợp A và tập hợp B. Các phần tử chung của A và B gọi là giao của A và B.

Kí hiệu : A ∩ B

Ví dụ : cho A = {1, 2, 3}; B = {2, 4, 5}

A ∩ B = {2}

Tập hợp số tự nhiên :

Các Định nghĩa :

Tập hợp các chữ số tự nhiên : A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} gồm 10 phần tử.

Tập hợp các số tự nhiên : N = {0, 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

Tập hợp các số tự nhiên khác không: N* = { 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

  Hệ thập phân :

Hệ số dùng các chữ số tự nhiên làm kí hiệu gọi là hệ thập phân.( hệ mười).

Biểu diễn số thập phân :

Không đơn vị đến chín : 0, 1, 2 , …, 8, 9

Hàng chục : \overline{ab}=10a+b a: hàng chục; b : hàng đơn vị.

Ví dụ : 45 = 10.4 + 5 có nghĩa là 4 chục và 5 đơn vị.

Hàng trăm: \overline{abc}=100a+10b+c a: hàng trăm b: hàng chục; c : hàng đơn vị.

II.3.          Hệ la mã :

Hệ la mã dùng 7 kí hiệu :

Chữ số I V X L C D M
Giá trị tương ứng trong hệ thập phân 1 5 10 50 100 500 1000

Ví dụ :

I II III IV V VI VII VIII IV V VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BÀI TẬP SGK :

BÀI 2 TRANG 6 : viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”

A = {T, O, A, N, H, C}

BÀI 6 TRANG 7 :

a)      Viêt số tự nhiên liền sau mỗi số :

17 có số số tự nhiên liền sau là : 18.

99 có số số tự nhiên liền sau là : 100.

Nhận xét : số số tự nhiên liền sau của a là : a + 1

b)      Viêt số tự nhiên liền trước mỗi số :

35 có số số tự nhiên liền trước là : 34

1000 có số số tự nhiên liền trước là : 999

\in N* có số số tự nhiên liền trước là : b – 1

BÀI 7 TRANG 8 : viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử :

a)      A = {x \in   N | 12 < x < 16}

A = {13, 14, 15}

b)      B = {x \in   N* |  x < 5}

B = {1, 2, 3, 4}

c)      C = {x \in N* |  13 ≤ x ≤ 15}

C = {13, 14, 15}

===================================

 Bài tập rèn luyện :

BÀI 1 : Cho các tập hợp : A = {3, 4, 5, 6, 7}; B = { x  \in N* |  x ≤  4}

a)      Viết tập hợp A dưới dạng tính chất đặc trưng, tập hợp B dưới dạng liệt kê ?

b)      Tìm C = A U B và D = A ∩ B .

c)      tập hợp M = { x  \in  N* | 4< x ≤  6} có quan hệ gì với tập hợp A ?

BÀI 2 :

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số. biết rằng số ấy gấp 6 lần số được tạo ra do ta bỏ ra chữ số hàng trăm của nó.

====================

BÀI TẬP BỔ SUNG :

Dạng toán cấu tạo số tự nhiên :

bài 1 : Điền dấu * biết : số tự nhiên \overline{2*5} có tổng các chữ số là 12.

giải

Theo đề bài, ta có :

2 + * + 5 = 12

* + 7 = 12

* = 12 – 7

* = 5

Vậy :  số tự nhiên cần tìm là : 255

Bài 2 : tìm số tự nhiên có hai chữ số biết : chữ số  hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị và tổng hai chữ số là 9.

Giải.

cách 1 :

Sơ đồ số phần :

chữ  số  hàng  chục : |===|===|

chữ số hàng đơn vị : |===|

Theo đề bài : tổng hai chữ số là 9.

Tổng số phần : 2 + 1 = 3 (phần)

Giá trị một phần : 9 : 3 = 3

chữ  số  hàng  chục : 3 . 2 = 6

 chữ số hàng đơn vị : 3 . 1 = 3

Vậy số tự nhiên cần tìm là 63

cách 2 :

Gọi x chữ số hàng đơn vị.

chữ số  hàng chục : 2x.

theo đề bài : tổng hai chữ số là 9, nên :

2x + x = 9

3x = 9

x = 9 : 3 = 3

Vậy số tự nhiên cần tìm là 63

Một số bài nâng cao

============

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN TOÁN LỚP 6

Thời gian: 45 phút

giải ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6 :

bài 1 :

a) 325 + 138 + 12 +12 =
=(325 + 25) + (138 + 12 ) [giao hoán + kết hợp]
=350 + 150
= 500
b) [dấu nhân X thay bằng . ]
= 372.(36 +63 + 1) [tính phân phối ]
= 372.100
=372 00
c)
= 8/19(5/11+6/11) + 11/19 [tính phân phối + kết hợp]
= 8/19+ 11/19
= 19/19
=1
d)
= 2,4(1,24 +7,26 ) + 7,6(4,2 + 4,3) [tính phân phối + kết hợp]
= 2,4.8,5 + 7,6.8,5
=8,5(2,4+ 7,6) [tính phân phối ]
=8,5.10
=85

bài 2 :

a)
x = 5678 – 1234
x= 4444
b)
5/6 – x = 3/4
x = 5/6 – 3/4
x = 1/12
c)
x(2,5 + 1,5) = 100
x.4 = 100
x = 100 : 4
x = 25

bài 3 : sơ đồ

Ban đầu
thùng 1 : |====================|====|====|
thùng 2 : |====================| 3 lít |
sau khi rót hai thùng bằng nhau :
thùng 1 : |========================|
thùng 2 : |========================|
Giải.
sau khi rót thùng một sang thùng hai thì tổng số lit dầu của hai thùng không đổi : 92 lít
tổng số phần : 1 +1 = 2 (phần)
giá trị một phần : 92 : 2 = 46 (lít)
số lit dầu của thùng hai: 46 – 3 = 43 (lít)
số lit dầu của thùng một: 46 = 3 = 49 (lít)

CÁCH 2 : (dạng tổng – hiệu)

hiệu số lít dầu của hai thùng là  : 2.3 = 6 lít

số lit dầu của thùng hai: (92 – 6) : 2 = 43 (lít)
số lit dầu của thùng một: (92 + 6) : 2 = 49 (lít)

bài 4 :

Nhận xet : số gồm ba chữ số 1, 2, 3 và mỗi chữ số dùng một lần là một số được tạo ra từ ba chữ số 1, 2, 3 và mỗi lần hoán đổi ba vị trí sẽ tạo thành một số.
giải.
số gồm ba chữ số 1, 2, 3 là
123
213
132
321
312
231
——
1332 (tổng)

============================================================

Văn ôn  – Võ luyện :

BÀI 1 : Cho hình bên :

 1. Tìm Tập hợp A gồm các con vật trong hình.
 2. Tìm Tập hợp B gồm các số trong hình.

BÀI 2 : Cho hình bên :

 1. Tìm Tập hợp A gồm các con vật trong hình. Tập hợp A có tính chất đặc trưng gì ?
 2. Bạn Hùng được 12 tuổi. Hỏi Bạn Hùng tuổi con gì ? giải thích.

BÀI 3 :

Cho Tập hợp A gồm các số tự nhiên lẽ nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 . B = { x  \in N | 6 < x ≤  13}

 1. Viết tập hợp A , tập hợp B dưới dạng liệt kê ?
 2. Tìm C = A U B và D = A ∩ B .

==========================

Bài 1:

a)     Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.

b)     Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.

c)     Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.

d)     Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách.

e)     Viết tập hợp A  các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.

f)      Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.

g)     Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách.

Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

a) 97542 b)29635 c) 60000

Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.

Bài 4: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a)     A = {x\in N | 10 < x <16}

b)     B = {x \in N | 10 ≤ x ≤ 20}

c)     C = {x \in N | 5 < x ≤ 10}

d)     D = {x \in N | 10 < x ≤ 100}

e)     E = {x \in N | 2982 < x <2987}

f)      F = {x \in N* | x < 10}

g)     G = {x \in N* | x ≤ 4}

h)     H = {x \in N* | x ≤ 100}

Bài 5: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9}

Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B.

Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử

a)     Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.

b)     Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100.

c)     Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000

d)     Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

BÀI TẬP CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN :

Bài 1.            Nếu ta viết thêm chữ số 0 vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số ta được một số mới có 3 chữ số lớn hơn số đầu tiên 7 lần . Tìm số đó

————————Giải————————

số tự nhiên có hai chữ số có dạng : \overline{ab}

thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số : \overline{a0b}

theo đề bài :

\overline{a0b} = 7. \overline{ab}

Hay 100a + b = 7(10a + b)

30a = 6b

5a = b

 • Khi a = 1, ta được : b = 5 (nhận) \overline{ab} là : 15
 • Khi a = 2, ta được : b = 10 (loại)

Đáp số : 15

Bài 2.            Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số của chính số đó, ta được một số mới có bốn chữ số và bằng 99 lần số đầu tiên. Tìm số đó

Bài 3.            Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số một số có hai chữ số kém số đó 1 đơn vị thì sẽ được một số có bốn chữ số lớn gấp 91 lần so với số đầu tiên. Hãy tìm số đó

Bài 4.            Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số mới viết theo thứ tự ngược lại nhân với số phải tìm thì được 3154; số nhỏ trong hai số thì lớn hơn tổng các chữ số của nó là 27

Bài 5.            Cho số có hai chữ số . Nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó thì được thương là 18 và dư 4 . Tìm số đã cho

Bài 6.            Cho hai số có 4 chữ số và 2 chữ số mà tổng của hai số đó bằng 2750. Nếu cả hai số được viết theo thứ tự ngược lại thì tổng của hai số này bằng 8888 . Tìm hai số đã cho

Bài 7.            Tìm số có bốn chữ số khác nhau, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào giữa hàng nghìn và hàng trăm thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm

Bài 8.            Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, sao cho khi nhân số đó với 4 ta được số gồm bốn chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

Bài 9.            Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, sao cho khi nhân số đó với 9 ta được số gồm bốn chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

Bài 10.       Tìm số tự nhiên có năm chữ số, sao cho khi nhân số đó với 9 ta được số gồm năm chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

Advertisements

57 responses to this post.

 1. Posted by ngoctramho on 16/09/2011 at 20:15

  phai cho them bai cua cac tuan toi

  Phản hồi

 2. Posted by Thuy on 08/11/2011 at 19:16

  Cho em hoi, co cach nao de giup cac bac phu huynh kem cac em de hieu, de cac em de dang nam bat bai nhanh, tot khong.

  Em cam on.

  Phản hồi

 3. Posted by sieu on 03/12/2011 at 20:51

  Thầy ơi cho hỏi:
  có mấy tập hợp con X thỏa mản:
  {1;2}TẬP HỢP CON {X} TẬP HỢP CON{1;2;3;4;5}

  Phản hồi

 4. Posted by huong on 23/04/2012 at 12:24

  hoc ki 1 lop 6a co tong so hoc sinh gioi va kha la 27 hoc sinh so nay chiem 60% so hoc sinh ca lop a) tim so hoc sinh lop 6a b)tong ket cuoi nam so hoc sinh giopi va kha chiem 80% so hoc sinh ca lop biet so hoc sinh gioi bang 5/7 so hoc kha tim so hoc sinh gioi so hoc sinh kha cuoi nam cua ca lop

  Phản hồi

 5. Posted by phim on 11/06/2013 at 11:24

  thay oi cho em hoi ”viet tap hop cac so tu nhien x ma x khong thuoc thuoc n

  Phản hồi

 6. Posted by Phạm Quốc Việt on 19/06/2013 at 10:32

  Tập hợp băng nhau là như thế nào ạ

  Phản hồi

 7. Posted by phạm xuân trang on 30/06/2013 at 08:35

  nếu là tập hợp con thỏa mãn {1;2} thì nó sẽ là
  A={1;2;9;7………} ok

  Phản hồi

 8. Posted by hien on 26/07/2013 at 21:16

  Nếu ta viết thêm chữ số 0 vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số ta được một số mới có 3 chữ số lớn hơn số đầu tiên7 lần .Tìm số đó.tai sao lai la 100a+b=7

  Phản hồi

  • Posted by Tống Trần Nguyên on 27/06/2017 at 17:46

   viet tap hop bang cach lien ket cac phan tu cua tap hop trong cac so tu nhien lon hon 14 nho hon15 co chua chu so 3 cac so 13 ,25,53 co thuoc tap hop hay khong

   Phản hồi

 9. Posted by hanh on 29/07/2013 at 10:54

  giai giup em bai nay:
  viet tap hop sau bang cach neu tinh chat dac trung cua cac phan tu thuoc tap hop.
  A = {1;4;9;16;25;36;49}

  Phản hồi

  • Theo Mình Nghĩ là;
   bạn có thấy ko,mỗi đơn vị đều cộng với nhau theo các số :3,5,7,9,11,13, cách nhau 2 đơn vị.
   Vậy tính chất đặc trưng của nó giống nhau chỗ là:mỗi số cộng với nhau bằng các số lẻ,mỗi số cách ra 2 đơn vị

   Phản hồi

 10. Posted by OxTjêu on 15/08/2013 at 21:40

  cho A{1;2} B{3;4}.viết các tập hợp gồm 2 phần tử trong đó 1 phân tử gồm A,1 phần tử thuộc B

  Phản hồi

 11. Posted by dinh thoa on 04/09/2013 at 08:48

  Trong SGV toan 6 noi khong dinh nghia tap hop ma sao thay lai dinh nghia vay. Neu dinh nghia nhu vay thi tap hop rong se dinh nghia nhu the nao?

  Phản hồi

 12. Posted by Le Viet Ha on 10/09/2013 at 22:05

  Thay oi! cho em hoi bai toan sau
  Cho a thuoc { 2; 3; 6; 9}; b thuoc {7; 8; 10; 12}
  Viet A các số tự nhiên x sao cho x = a + b
  A có bao nhiêu phân tử
  Viiets các số tự nhiên x sao cho x = b – a
  Viết tập hợp C các phân tư vưa thuoc A, B

  Phản hồi

 13. Cho hai khoảng A=(m;m+1)và B=(3;5).Tìm m để AVB là 1 khoảng.hãy xác định điểm đó?

  Phản hồi

 14. Posted by điêp on 06/12/2013 at 21:49

  thầy ơi giả giúp em với.cho x={1;2;3;4;5;6;7}.a,tìm số có 3 chữ số.a,tìm số có 3 chữ số khác nhau

  Phản hồi

  • Số có 3 chữ số khác nhau la :2,4,6 vì chỉ có ba số đó là số chẳn còn các số còn lại là số lẻ và đề bài cho là tìm 3 số chứ ko tìm 4 số nên ko thể lấy 4 số lẻ

   Phản hồi

 15. Posted by nguyen xuan anh nhi on 26/07/2014 at 16:39

  trong bai 2 van on vo luyen, tap hop A co tinh chat dac trung gi? xin dc giai dap

  Phản hồi

 16. tôi có con bắt đầu vào lớp 6. Tôi cũng đang phân vân trong việc kèm con học. May quá tôi tìm thấy trang Web này. Cảm ơn thầy, bài giảng của thầy rất dễ hiểu. tôi cũng muốn download các bài tập về cho con làm, thầy có thể gửi bài cho tôi qua email? Cảm ơn thầy!

  Phản hồi

 17. thầy ơi tập hợp a các số tự nhiên x ma x – 8 = 12

  Phản hồi

 18. Posted by Huynh Ngoc Diep on 07/09/2014 at 16:58

  Thưa thầy con tôi hỏi đề bài:viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10,bé hơn 30 và chia hết cho 6 bằng hai cách, tôi giải :
  cách 1: A={12;18;24}
  cách 2: A={x \in N | 10 < x <30; x chia hết cho 6}

  nhờ Thầy xem tôi trình bay đúng không ạ. Xin cám ơn Thầy.

  Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Văn Hanh on 19/09/2016 at 10:25

   Chào thầy, nhờ thầy giải giúp bài toán lớp 6: Cho tập hợp M={x \in N | 21 ≤ x < 133 và x lẻ}
   a) Tính số phần tử của M
   b) Tính tổng phần tử của M

   Phản hồi

 19. Posted by bphuong on 12/10/2014 at 13:15

  Cho em hoi, bai 1 [ bai tap cau tao so tu nhien ] : tai sao 30a=6b va 5a=b

  Phản hồi

 20. giải các bài tập trong sách toán hình 6 tập 2

  Phản hồi

 21. Posted by HGHHV on 10/06/2015 at 09:50

  thầy ơi cho em hỏi bài này giải bằng cách nào ạ.tinh so phan tu moi tap hop sau
  A=[10;11;12;…;50]
  B=[20;22;24;…;68]
  C=[31;33;35;…;75]

  Phản hồi

  • Posted by mai thị ngọc ánh on 29/08/2015 at 13:06

   a, { 50-10}/1+1=41 ( phần tử ) b, làm tưng tự số đầu – số cuối chia khoảng cách + 1

   Phản hồi

 22. Posted by nhamvmc@gmail.com on 16/07/2015 at 14:30

  thầy ơi, cho em xin đáp án bài 10 với ạ

  Phản hồi

 23. thầy ơi cho e hỏi bài này làm sao ạ:1+9+10+19+…+77 thầy giải giúp em vs

  Phản hồi

 24. A= { x thuộc R |2x*2 – 5x + 3=0}
  liệt kê phần tử của nó

  Phản hồi

 25. Posted by mai thị ngọc ánh on 29/08/2015 at 13:03

  cho em hỏi bài 6 trang 104

  Phản hồi

 26. Posted by Linh on 22/09/2015 at 21:27

  Gọi A là tập hợp các số trong dãy a,B là tập hợp các số trong dãy b
  Viết tập hợp A,B bằng 2 cách

  Phản hồi

 27. cho A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0 nhỏ hơn 10;B là tập hợp các số tự nhiên
  từ18 tới 29;lập các tập hợp gồm 4 phần tử 2 phần tử thuộc A 2 phần tử thuộc B.
  số tập hợp được viết là

  Phản hồi

 28. Posted by gmail on 12/06/2016 at 10:28

  cho em hỏi :Tập hợp A có là tập con của A không?

  Phản hồi

 29. Posted by miu on 18/07/2016 at 08:29

  thầy có thể cho em 10 ví dụ về 2 cách viết phần tử không?

  Phản hồi

 30. cho em hoi:cach tinh tong tu 1 den 100 la gi a

  Phản hồi

 31. Posted by phuong on 20/10/2016 at 10:25

  thầy cho em hoi bai nay :
  tổng kết cuoc thi dua dan tang thay co, lop 6A có 26 ban duoc 1 diem 10 tro len ,15 bạn đươ 2 điêm 10 trơ lên ,12 bạn dươc 3 diêm 10 tro len ,6 ban duoc 4 diem 10 tro len .khong co ban nao duoc 5 diem 10 tro len

  Phản hồi

 32. Posted by Thu ha on 28/11/2016 at 08:25

  tinh tong tat ca cac phan tu A={x E N/1 lon hon hoac bang x be hon hoac bang 100}
  MONG THAY GIAI GAP!!!

  Phản hồi

 33. Posted by Tống Trần Nguyên on 27/06/2017 at 17:47

  viet tap hop bang cach lien ket cac phan tu cua tap hop trong cac so tu nhien lon hon 14 nho hon15 co chua chu so 3 cac so 13 ,25,53 co thuoc tap hop hay khong

  Phản hồi

 34. Posted by An MAi on 24/08/2017 at 23:46

  tìm a sao cho [a; a+1/2] tập con (- vô cùng; -1) hợp (1;+ vô cùng)
  Mong thầy giải giúp ^^

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: