Bài 5+6 : PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN – PHÉP TRỪ – PHÉP CHA của số tự nhiên

Bài 5+6

PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN – PHÉP TRỪ – PHÉP CHA của số tự nhiên

 –o0o–

PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN:

Tổng hai số tự nhiên a, b:

a + b = c  

trong đó : a, b : số hạng; c : tổng

Tích hai số tự nhiên A, B:

A . B = C 

trong đó : A, B : thừa số; C : tích.

Tính chất của phép cộng – phép nhân:

Tính giao hoán :

a + b = b + a

a . b = b . a

Tính kết hợp :

(a + b) + c = a + (b + c)

(a . b) . c = a . (b . c)

Cộng số 0 :

a + 0 = a

nhân với số 1 :

a . 1 = a

tính phân phối :

a . (b + c) = a . b + a . c

PHÉP TRỪ  ( – )  

 a – b = c

trong đó : a : số bị trừ; b : số trừ ; c: hiệu

PHÉP CHA :

Cho hai số tự nhiên a, b trong đó b  0, ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho :

a = b . q + r với 0 < r < b.

Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết. kí hiệu : 

a \vdots b

Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia dư. a : b = q dư r

 =========================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 27 TRANG 16 : áp dụng tính chất của phép cộng – phép nhân để tính nhanh :

a)      86 + 357 + 14 = (86 +14) + 357 = 100 + 357 = 457

b)      72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 200 + 69 = 269

c)      25 . 5 . 4 . 27 . 2 = (25 . 4) . (5 . 2 ) . 27 = 100 . 10 . 27 = 27 000

d)     28 . 64 + 28 . 36 = 28 . (64 + 36) = 28 . 100 = 2800

BÀI 30 TRANG 17 : tìm số tự nhiên x, biết :

a)      (x  – 34) . 15 = 0

(x  – 34) = 0

x = 34

b)      18 . (x – 16) = 18

(x – 16) = 18 : 18 = 1

x = 1 + 16

x = 17

BÀI 47 TRANG 24 : tìm số tự nhiên x, biết :

a)      (x – 35 ) -120 = 0

(x – 35 ) = 120

x= 120 + 35

x = 155

b)      124 + (118 – x) = 217

(118 – x) = 217- 124

118 – x = 93

x = 118 – 93

x = 25

c)      165 – (x + 61) = 82

(x + 61) = 165 – 82

x + 61  = 83

x = 83- 61

x = 22

BÀI 53 TRANG 25 :

Bạn tâm dùng 21 000 đồng mua vở. có hai loại vở : loại 1 giá 2 000 đồng một quyển, loại 1 giá 1 500 đồng một quyển. Bạn tâm mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu :

a)      tâm chỉ mua vở loại 1 ?

b)       tâm chỉ mua vở loại 2 ?

giải.

a)      tâm chỉ mua vở loại 1 ?

ta có : 21000 : 2000 = 10 dư 1000

vậy tâm chỉ mua vở loại 1 nhiều nhất là 10 quyển.

b)      tâm chỉ mua vở loại 2 ?

ta có : 21000 : 1500 = 14

vậy tâm chỉ mua vở loại 2 nhiều nhất là 14 quyển.

BÀI 54 TRANG 25 :

Một tàu hỏa chở 1000 Khách. Biết mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch ?

Giải.

Số khách chổ đầy mỗi toa :

12 . 8 = 96 (khách)

Ta có  : 1000 : 96 = 10 dư 4

Số toa để chở hết số khách du lịch :

10 + 1  = 11 (toa)

BÀI TẬP BỔ SUNG :

Hai số tự nhiên có tổng bằng 694.  Hãy tìm hai số ấy biết rằng nếu đem số lớn chia cho số nhỏ thì thương là 4 và dư 64.

GIẢI.

Theo đề bài ta có :

Số lớn = số nhỏ x 4 + 64 (1) cho số phần : số nhỏ 1 đoạn và số lớn 4 đoạn cộng 64.

Số lớn + số nhỏ = 694 (2) cho tổng

sơ đồ số phần.

số lớn : |———|———|———|———|====|

số nhỏ : |———| 64

trình bày như sau :

Tồng số phần : 4+ 1 = 5 (phần)

Giá trị của 5 phần : 694 – 64 = 630.

Giá trị của 1 phần : 630 : 5 = 126

số nhỏ : 126 x 1 = 126

số lớn : 126 x 4 + 64 = 568

Vậy : 568 và 126.

Cách 2 :

Gọi x là số tự nhiên lớn.

=> số tự nhiên nhỏ : 694 – x.

Theo đề bài : số lớn chia cho số nhỏ thì thương là 4 và dư 64

Nên: x = 4(694 – x) + 64

x = 2776 – 4x + 64

x = 2840 – 4x

4x + x = 2840

5x =  2840

x =  2840:5 = 568

vậy : số lớn : 568 ; số nhỏ : 694 – 568 = 126.

———————————————————————————————————

Hai số tự nhiên có hiệu bằng 178.  Hãy tìm hai số ấy biết rằng nếu đem số lớn chia cho số nhỏ thì thương là 8 và dư 17.

GIẢI.

số nhỏ : (178 – 17) : (8 – 1) = 23

số lớn : 178 + 23 = 210

Đáp số: 210 và 23.

—————————————————————————————————————

Bài 1.            Tổng hai số lẻ liên tiếp bằng 180. Tìm hai số đó.

——————————-Giải.——————————-

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Tổng của chúng bằng 180 .

Số lẻ thứ nhất là: (180 – 2 ) : 2 = 89

Số lẻ thứ hai là: 89 + 2 = 91.

Đáp số: 89 và 91.

Bài 2.            Kiên, Hoà, Bình có tất cả 24 quyển vở. Nếu Kiên cho HOà một số vở bằng số vở Hoà hiện có, rồi Hoà lại cho Bình một số vở bằng số vở Bình hiện có, rồi Bình lại cho Kiên một số vở bằng số vở Kiên hiện có thì lúc này ba bạn đều có số vở bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu vở?

——————————-Giải——————————-.

Sau khi cho : ba bạn đều có số vở bằng nhau là : 24 : 3 = 8 quyển vở.

số vở của Bạn kiên bằng 2lần số vở sau khi cho Hòa

suy ra : số vở của Bạn kiên sau khi cho Hòa : 8 : 2 = 4 quyển vở.

Bạn Bình có 2 lần số vở ban đầu cho Kiên 4 quyển vở .

số vở ban đầu của Bạn Bình là : (8 + 4) : 2 = 6 quyển vở.

Bạn Hoà có 2 lần số vở ban đầu cho Bình 6 quyển vở .

số vở ban đầu của Bạn Bình là : (8 + 6) : 2 = 7 quyển vở.

số vở ban đầu của Bạn kiên là : 4 + 7 = 11 quyển vở.

Bài 3.            Hai túi gạo có tất cả là 24,25 kg gạo. nếu lấy túi thứ nhất 3,5kg đổ vào túi thứ hai thì túi thứ nhất nặng hơn túi thứ hai 0,6kg. hỏi lúc đầu mỗi túi nặng bao nhiêu kg?

——————————-Giải——————————-.

 túi thứ nhất nặng hơn túi thứ hai : 2. 3,5+0,6 = 7,6kg

túi thứ nhất nặng : (24,25 + 7,6) : 2 = 15,925kg.

túi thứ hai nặng : (24,25 – 7,6) : 2 = 8,325kg.

Đáp số: 15,925kg và 8,325kg.

Bài 4.            Sân vườn hình chữ nhật có chu vi 330m. biết chiều dài bằng 7/4 chiều rộng. tìm diện tích sân vườn.

——————————-Giải——————————-.

 Nữa chu vi : 330:2 =165m

chiều dài hình chữ nhật : [165 : (7+4) ] . 7 = 105m

chiều rộng hình chữ nhật : 165 – 105 = 60m.

diện tích sân vườn : 105 . 60 = 6300m2.

Đáp số: 6300m2.

 Bài 5.            Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp ba lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi?

——————————-Giải——————————-.

Số tuổi con sau 4 năm : 32 :(3 – 1 ) = 16 tuổi

Số tuổi con hiện nay là : 16 – 4 =12 tuổi.

Số tuổi cha hiện nay là : 32 + 12 =44 tuổi.

Đáp số: 44 tuổi và 12 tuổi.

=====================================

Văn ôn  – Võ luyện :

BÀI 1 : TÍNH NHANH

a)     58.75 + 58.50 – 58.25

b)     27.39 + 27.63 – 2.27

c)     128.46 + 128.32 + 128.22

d)     66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66

e)     12.35 + 35.182 – 35.94

f)      35.23 + 35.41 + 64.65

BÀI 2 :TÌM X

 1. (158 – x) :7 = 20
 2. 231 – (x – 6 ) =1339 :13
 3. 70 – 5.(2x – 3) = 45
 4.   156 – (x + 61) = 82
 5.    6.(5x + 35) = 330
 6.    936 – (4x + 24) = 72
 7. 5.(3 x + 34) = 515

BÀI 3 : TOÁN ĐỐ

Bài 1.            Nếu ta viết thêm chữ số 0 vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số ta được một số mới có 3 chữ số lớn hơn số đầu tiên 7 lần . Tìm số đó

Bài 2.            Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số của chính số đó, ta được một số mới có bốn chữ số và bằng 99 lần số đầu tiên. Tìm số đó

Bài 3.            Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số một số có hai chữ số kém số đó 1 đơn vị thì sẽ được một số có bốn chữ số lớn gấp 91 lần so với số đầu tiên. Hãy tìm số đó

Advertisements

24 responses to this post.

 1. huhu…. Thầy ơi! Gía mà bài nào cũng có phần đáp án để tụi con tham khảo khi bí và để tiện kiểm tra xem mình làm có đúng ko thì tốt biết mấy Thầy ạ!

  Phản hồi

 2. Posted by Dũng on 17/06/2013 at 11:02

  thầy ơi bài này giaỉ sao thầy “một số có 4 chữ số hàng đơn vị là 4.Nếu chuyển chữ số 4 đó lên đầu thì số mới nhỏ hơn số cũ là 612.Hãy tìm số đó”

  Phản hồi

 3. Posted by HIẾU on 03/09/2013 at 19:57

  Thây ơi,các bài đó nâng cao,em không biết,thầy giúp em
  được không

  Phản hồi

 4. Posted by ThuyLinh on 10/09/2013 at 21:26

  Thay oi bai 35 ,36,37 lam the nao a?

  Phản hồi

 5. Posted by khánh linh on 11/09/2013 at 15:17

  thầy ơi giải giùm em bài 43 tr 23 lớp 6

  Phản hồi

 6. Posted by Hồ Minh Ngọc on 23/09/2013 at 19:31

  thầy ơi, giúp em từ bài 41 đến 46 nha
  thầy làm ơn nha thầy

  Phản hồi

 7. các bạn ơi bài 28 làm sao vậy

  Phản hồi

 8. các bạn ơi bài 28 đến baj 39 làm sao vậy

  Phản hồi

 9. Thầy ơi giải giúp em bài toán này ạ
  Thay dấu * bằng các chữ số thích hợp:
  a)** + ** = *97
  b) 6**
  x ***
  ————-
  ***
  ***0
  ***
  ——————
  ***4*2
  Nhờ thầy giải giúp em ạ!
  Cảm ơn thầy!

  Phản hồi

 10. thầy cho em hỏi ở bài 3 phần bài tập bổ sung,tại sao số gạo túi 1 hơn túi 2 là 7,6. Theo em nếu lấy 3,5kg ở túi 1 đổ sang túi 2 thì số gạo ở túi 1 hơn số gạo ở túi 2 là 0,6kg,thì số gạo túi 1 hơn túi 2 phải là 4,1 chứ ạ? thầy giải thích hộ em với
  em cám ơn thầy!

  Phản hồi

 11. Posted by ^^ on 28/08/2014 at 21:59

  cảm ơn thầy đã giải bài cho chúng em ^^

  Phản hồi

 12. Posted by yunna on 28/08/2014 at 22:02

  thầy giải hay quá

  Phản hồi

 13. Posted by linh on 01/09/2014 at 12:17

  thầy ơi chỉ bài tập 28 ,29 ,30 (SGK – trang 16 , 17) toán lớp 6

  Phản hồi

 14. Posted by broly on 02/09/2014 at 07:53

  thầy giải hay ghê

  Phản hồi

 15. Bố bạn An năm nay 30 tuổi. Nếu lấy số tuổi bố bạn An cách đây 5 năm và số tuổi của An bây giờ cộng với 2 rồi nhân hai số đó với nhau thì cũng bằng số tuổi bố bạn An bây giờ nhân với số tuổi bạn An bây giờ. Tính tuổi bạn An bây giờ?
  Giải bằng phương pháp diện tích thế nào hả thày? giúp em với

  Phản hồi

 16. Posted by Anh ne on 18/09/2014 at 16:57

  cam on

  Phản hồi

 17. Posted by Nguyen nga on 07/10/2014 at 18:01

  Thầy ơi thầy giúp em giải bài toán này với, em cứ loay hoay mà k biết sao: Cho phép trừ. Nếu thêm vào số bị trừ 3017 đơn vị và bớt đi ở số trừ 1738 đơn vị thì được hiệu mới là 7248, tìm hiệu ban đầu của phép trừ?

  Phản hồi

 18. Posted by sad on 08/09/2015 at 20:10

  ai biet cach giai bai tap trong sach bai tap ko bai phep cong phep nhan

  Phản hồi

 19. thay oi giup em bai 46

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: