BÀI 6+7+8+9+10 : ĐOẠN THẲNG – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

BÀI 6+7+8+9+10

ĐOẠN THẲNG – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

–o0o–

1. ĐOẠN THẲNG AB :

ĐOẠN THẲNG AB là hình gồm hai điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. ta gọi hai điểm A và B là hai mút.

2. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG :

Mỗi đoạn thẳng AB có một độ dài là khoảng cách từ hai đầu mút. độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0 và có đơn vị độ dài mm, cm , m, km, …

So sánh hai đoạn thẳng :

Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau thì bằng nhau, có độ dài  lớn hơn thì lớn hơn.

3. Điểm M nằm giữa A và B :

Trên tia Ox ta có các độ dài : OA = a; AB = b

  • Nếu a = b thì A trùng B.
  • Nếu a < b thì A nằm giữa O và B.
  • Nếu a > b thì B nằm giữa O và A.

 Điểm M nằm giữa A và B ta được  :  AM + MB = AB

4. Điểm N trung điểm của đoạn thẳng AB :

Điểm N trung điểm của đoạn thẳng AB là Điểm N nằm giữa A và B và cách đều A và B. Điểm N trung điểm của đoạn thẳng AB được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.

MA = MB = BA/2

=======================

BÀI TẬP BỔ SUNG :

Bài 6 ( 2 điểm )

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=3cm,OB= 7cm.

a)   TínhAB

b)   Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính OM.

c)    Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC. Tính CM.

ĐÁP ÁN 

Hình (0,5)

a)   TínhAB

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B ( trên tia Ox OA=3cm<OB=7cm)

Nên OA + AB =OB

3 + AB = 7

AB = 7 – 3

AB = 4 cm                                 ( 0,5 )

b)   Tính OM.

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Nên AM = MB = AB : 2 = 4 : 2  = 2 cm      (0,25)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và M

Nên OA + AM =OM

3 + 2 =OM

OM= 5 cm                                (0,25)

c)    Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC. Tính CM.

Vì O là trung điểm của AC

Nên AC = 2 . OA = 2 . 3 = 6 cm                (0,25)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm C và M

Nên AC + AM = CM

6 + 2 = CM

CM = 8 cm                                (0,25)

=======================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN (ĐỀ THAM KHẢO):

Bài 1:                                                                                                   (2đ)

Cho đoạn thẳng AB = 9cm, trên tia AB, lấy điểm C sao cho AC = 5cm.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng BC.                                                         (1đ)

b/ Trên tia đối của tia BA, lấy điểm D sao cho BD = 1cm. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AD không? Vì sao?                                                      (1đ)

Bài 2  : (2đ)

Trên tia Ox, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm;OB= 6cm.

a) Điểm A có là trung điểm củaOBkhông? Vì sao? (1,25đ)

b) Vẽ M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BO, lấy điểm N    sao cho BN = 2cm.TínhMN? (0,75đ)

Bài 3      : ( 2 điểm )

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm.

a)   TínhBC.

b)    Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 3cm.TínhMB.

c)    Gọi N là trung điểm của BC. So sánh BN và AM.

Bài 4. ( 2 điểm )

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 7cm, AC = 3cm.

a)     Tính BC.

b)    Gọi M là trung điểm của BC. Tính AM.

c)     Trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho B là trung điểm của MN. Tính MN.

Bài 5

Trên tia Ax , lấy điểm B và C sao cho AB = 4 cm ; AC = 6 cm

a/ Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không? Vì sao ?

b/ Tính độ dài đoạn thẳng BC

c/  Gọi D là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = 2 cm , điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Bài 6 (2đ)

Trên đường thẳng xy lần lượt lấy các điểm A , B , C theo thứ tự đó sao cho : AB=6cm , AC=8cm

a)   Tính độ dài đoạn BC

b)   Gọi M là trung điểm của đoạn AB . So sánh MC và AB.

Bài 7 (2 đ) :

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm;OB = 8 cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

b)  Điểm A có là trung điểm của đọan thẳngOBkhông ? Vì sao ?

Bài 8:

Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Gọc M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

a)  TínhMB.

b)   Trên tia MB lấy điểm C sao cho MC = 4cm.TínhBC, AC.

3 responses to this post.

  1. Posted by huyen on 09/12/2016 at 14:48

    có ai biết cách để chứng tỏ 1 điểm là trung điểm của 1 đoạn thẳng ko?

    Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: