BÀI 7 – 8 : TỈ LỆ THỨC và TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ LỆ THỨC

BÀI 7 – 8

TỈ LỆ THỨC

TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ LỆ THỨC

–o0o–

Định nghĩa :

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số : \frac{a}{b}=\frac{c}{d}

Tính chất 1 :

Nếu \frac{a}{b}=\frac{c}{d}  thì a.d = b.c

Tính chất 2 :

Nếu a.d = b.c , a, b, c,d ≠ 0 thì  ta có các Tỉ lệ thức :

\frac{a}{b}=\frac{c}{d}  ;  \frac{a}{c}=\frac{b}{d}  ;  \frac{d}{b}=\frac{c}{a}  ;  \frac{d}{c}=\frac{b}{a}

TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ LỆ THỨC :

Ta có : \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+d} =\frac{a-c}{b-d}    (b ≠ ±d)

Mở rộng : \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f} =\frac{a+c+e}{b+d+f} =\frac{a-c+e}{b-d+f}

Lưu ý : \frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}  hay a : b : c = 2 : 3 : 5

=======================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 54 TRANG 30: tìm hai số x và y biết :  \frac{x}{3}=\frac{y}{5} và x + y = 16

Giải

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{x+y}{3+5}= \frac{16}{8}=2

=> x = 2.2 = 4

=> y = 2. 5 = 10

Vậy :  x = 4; y = 10

BÀI 55 TRANG 30 : tìm hai số x và y biết :  x : 2 = y : (-5) và x – y = -7

Giải

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{2}=\frac{y}{-5}=\frac{x-y}{2-(-5)}= \frac{-7}{7}=-1

=> x = -1.2 = -2

=> y = -1. (-5) = 5

Vậy :  x = -2; y = 5

BÀI 56 TRANG 30 : tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh là \frac{2}{5} và chu vi 28m.

Giải.

Gọi x,y là hai cạnh của hình chữ nhật.

Nữa chu vi : 28 : 2 = 14m.

Nên : x + y = 14

Theo đề bài ta có : \frac{x}{y} =\frac{2}{5} hay \frac{x}{2} =\frac{y}{5}

Ta được : \frac{x}{2} =\frac{y}{5} và  x + y = 14

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{x+y}{2+5}= \frac{14}{2}=2

=> x = 2.2 = 4

=> y = 2. 5 = 10

Vậy : Diện tích hình chữ nhật là : 4×10 = 40m2.

BÀI 57 TRANG 30 :

Gọi x, y, z lần lược là số viên bi của Minh, Hùng, Dũng.

Theo đề bài ta có :

x +y + z = 44 (viên)

x : y : z = 2 : 4 : 5 hay \frac{x}{2} =\frac{y}{4}=\frac{z}{5}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=\frac{x+y+z}{2+4+5}= \frac{44}{11}=4

=> x = 4.2 = 8

=> y = 4. 4 = 16

=> z = 4. 5 = 20

Vậy : số viên bi của Minh, Hùng, Dũng lần lược là : 8 viên, 16 viên, 20 viên.

BÀI 58 TRANG 30 :

Gọi x, y là số cây trồng của lớp 7B và 7A.

Theo đề bài ta có :

x – y = 20 (cây)

\frac{y}{x} =0,8=\frac{8}{10}=\frac{4}{5} hay \frac{x}{5} =\frac{y}{4}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{x-y}{5-4}= 20

=> x = 20.5 = 100

=> y = 20. 4 = 80

Vậy : số cây trồng của lớp 7B và 7A lần lược là  100 cây và 80 cây.

————————————————-

BÀI 60 TRANG 31 : tìm x trong các tỉ lệ thức :

a)(\frac{1}{3} .x): \frac{2}{3}=1\frac{3}{4}:\frac{2}{5}

(\frac{1}{3} .x): \frac{2}{3}=\frac{7}{4}:\frac{2}{5}

(\frac{1}{3} .x): \frac{2}{3}=\frac{35}{8}

(\frac{1}{3} .x) =\frac{35}{8}.\frac{2}{3}

(\frac{1}{3} .x)=\frac{35}{12}

x=\frac{35}{12}:\frac{1}{3}

x=\frac{35}{12}.\frac{3}{1}

x =\frac{35}{4}

=================================================

BÀI TẬP BỔ SUNG :

BÀI 1 : tìm hai số hữu tỉ x , y biết : \frac{x}{3} =\frac{y}{4}  và 2x + 3y = 1

Giải.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{3} =\frac{y}{4}=\frac{2.x+3.y}{2.3+3.4}=\frac{1}{18}

=> x=\frac{1.3}{18} =\frac{1}{6}

=> y=\frac{1.4}{18} =\frac{2}{9}

Bài 2 : tìm x, y, z biết : 4x = 3y = 2z và x + y + z = 169

Giải.

BCNN(4; 3; 2) = 12

Chia 4x = 3y = 2z cho 12, ta được :

\frac{4x}{12} =\frac{3y}{12}=\frac{2y}{12}

\frac{x}{3} =\frac{y}{4}=\frac{z}{6}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{3} =\frac{y}{4}=\frac{z}{6}=\frac{x+y+z}{3+4+6}=\frac{169}{13} =13

=> x = 13.3 = 39

=> y = 13.4 = 52

=> z = 13.6 = 78

Bài 3 tìm z, y , z  :

\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4} và 2x + 3y – z  = 50

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}=\frac{2(x-1)+3(y-2)-(z-3)}{2.2+3.3-4}=\frac{45}{9}=5

=> x -1 = 5.2 = 10 => x = 11

=> y -2= 5. 3 = 15=> y = 17

=> z -3 = 4. 5 = 20 => z = 23

=============

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :
Bài 1 :

Một tam giác có chu vi là 36cm và 3 cạnh của nó tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5. Tính độ dài 3 cạnh của tam giác đó.

Bài 2 :

Tìm x, y, z biết \frac{x}{2}=\frac{y}{3} ; \frac{z}{5}=\frac{y}{4} và x + y – z = 10

Bài 3 :

Cho tam giác ABC có số đo các góc tỉ lệ với 3:5:7. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

Bài 4 :

Tìm x và y biết : 5x – 3y = 0  và  x + y – 16 = 0

BÀI 5 :

Tìm các số a ; b ; c biết  \frac{a}{3} =\frac{b}{5}=\frac{c}{4}  và  – 2a + 3c  =  – 18

=========================================

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2008 – 2009 Q10

Môn toán – khối 7

Thời gian 90 phút.

Bài 1 : (2 điểm) làm phép tính :

a) [\frac{-2}{3} +0,5:(\frac{-3}{2} )^2]+[(1\frac{1}{5} -1,4). \frac{5}{2} + 6]

b) (\frac{4}{5} )^{15}:(\frac{2}{3} )^{15}:(1,2)^{14}

Bài 2 : (2 điểm)

Tìm x biết :

a) \frac{3}{5}x -\frac{1}{4} =-2,5

b) 4,6-|x+\frac{1}{2} |=\frac{18}{5}

Bài 3 : (1 điểm)

Cho 4 số : \frac{5}{3} ; \frac{-14}{11} ; (-2,4); \frac{22}{7} . Hãy viết các tỉ lệ thức từ 4 số trên.

Bài 4 : (1 điểm)

Tìm 3 số a, b, c biết : 4a = 3b = 2c và a + b + c = 169

Bài 5 : (1 điểm)

Chu vi hình chữ nhật là 80cm. tính độ dài mỗi cạnh, biết rằng chúng có tỉ lệ với 3 và 5.

Bài 6 : (1 điểm)

Cho tam giác ABC có góc B = 700, góc ngoài tại đỉnh C = 1300. Tính số đo góc BAC.

Bài 7 : (2 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. lấy E trên cạnh BC sao cho BE = AB.

a) Chứng minh : 𝛥 ABD = 𝛥 EBD.

b) Tia ED cắt BA tại M. chứng minh : EC = AM

c) Nối AE. Chứng minh : góc AEC = góc EAM.

Hết.

Advertisements

74 responses to this post.

 1. Posted by BBq on 30/09/2011 at 10:07

  cảm ơn thầy

  Phản hồi

 2. Posted by Hà Phương on 02/10/2011 at 16:38

  Cảm ơn thầy rất nhiều !

  Phản hồi

 3. Posted by nguyễn thị cầm on 02/11/2011 at 11:17

  em rất cảm ơn thầy , nhờ có thầy mà em hiểu bài nhiều hơn. Thầy cho em hỏi bài nào là trọng tâm thi học kì một lớp 10 , em cảm ơn thầy

  Phản hồi

 4. Posted by NT on 19/12/2011 at 22:01

  thầy ơi, thầy giảng em câu này được không ạ:
  a)x/4=y/5 và x.y=80
  b)x:y:z=3:5:(-2) và 5x-y+3z=2
  bài này có trong đề ôn thi nhưng em không hiểu:
  Ba đội công nhân làm 3 khối lượng công việc như nhau. Đội 1 hoàn thành xong công việc trong 4 ngày, đội 2 trong 6 ngày. Đội 3 hoàn thành công việc trong mấy ngày biết số máy của đội 1 và đội 2 gấp 5 lần số máy của đội 3 và năng suất các máy như nhau.

  Phản hồi

  • Posted by 2121323 on 15/03/2013 at 08:30

   a) x/4=y/5 => x=4/5 y
   Từ xy=80 => 4/5 y^2=80
   => y^2=80:4/5=100 => y = 10 hoặc y= -10
   Nếu y= 10 thì x=10/5 . 4=8
   Nếu y=-10 thì x= -10/5 . 4 = -8
   b) x:y:z=3:5:(-2)=> x/3=y/5=x/-2
   Ta có x/3=y/5=z/-2 = (5x-y+3z)/[5.3-5+3(-2)]=2/4=1/2
   Vậy x= 1/2 . 3 =3/2
   y= 1/2 . 5 =5/2
   z= 1/2 . -2 = -1

   Phản hồi

 5. em thank thây

  Phản hồi

 6. thầy giải giúp em bài 63/31

  Phản hồi

 7. thầy ơi giúp e bài 50 SGK 27 đi thầy

  Phản hồi

 8. Posted by nam on 06/09/2012 at 16:12

  giup em làm bài a4 di thay

  Phản hồi

 9. Posted by la tuong vi on 23/09/2012 at 18:49

  hinh` nhu bai` 54 sai thi` fai~ , Dung’ Ko thay`

  Phản hồi

 10. thầy ơi chỉ con bài 44 45 với. Bí quá

  Phản hồi

 11. Posted by Trần Vũ Khánh Duy on 29/09/2012 at 18:07

  theo em bài 58 trang 30 có kết quả khác giờ em không nhớ nhung ngày mai em sẽ đưa kết quả lên cho thầy và các bạn tham khảo thêm

  Phản hồi

 12. Posted by Kim Phượng on 16/03/2013 at 10:21

  sao mà mấy bạn hỏi nhìu thế làm sao mà thầy trả lời hết đc

  Phản hồi

 13. Posted by Quang Hưng on 21/06/2013 at 20:42

  thầy chỉ con bài này:
  SS -11/3^7.7^3 và -78/3^7.7^4
  cảm ơn thầy

  Phản hồi

  • SS -11/(3^7.7^3) và -78/(3^7.7^4)
   78/3^7.7^4 = 78/3^7.7^3.7 = 78/7.(1/3^7.7^3)
   ta có : 11 = 77/7 < 78/7
   suy ra : 11.(1/3^7.7^3) < 78/7./3^7.7^3
   suy ra : -11.(1/3^7.7^3) > -78/3^7.7^4

   Phản hồi

 14. Posted by cao minh vy on 02/07/2013 at 10:35

  thay oi giai giup em bai 44,46c duoc khong thay

  Phản hồi

 15. Posted by minh on 08/07/2013 at 13:54

  lên chép bài

  Phản hồi

 16. Posted by lan on 08/07/2013 at 16:16

  Thay oi giai gium em bai nay voi :
  Lap tat ca cac ti le thuc tu cac so :
  0,16;0,32

  Phản hồi

 17. Posted by cobemuadongthattinh9999@yahoo.com on 06/08/2013 at 19:37

 18. Posted by le thuy duy on 10/09/2013 at 18:26

  thay oi phan tich dum em vi sao ad bang bc va cac phan so a phan b bang phan so c phan d

  Phản hồi

 19. Posted by puccaluoi on 16/09/2013 at 09:37

  cam on thay nhieu

  Phản hồi

 20. Posted by txd2422001 on 25/09/2013 at 19:26

  thay oi giai giup em bai 46,47,51.Em cam on truoc nha!

  Phản hồi

 21. Posted by duong on 29/09/2013 at 15:26

  bài 63 làm thế nào thầy

  Phản hồi

 22. Posted by 123456789 on 02/10/2013 at 21:14

  THAY OI BAI 44 BAI TI LE THUC NHU NAO VAY

  Phản hồi

 23. Posted by hùng on 10/01/2014 at 20:27

 24. Posted by dsad on 05/07/2014 at 18:47

  thay oi cho em hoi bai 59 voi

  Phản hồi

 25. Posted by dsad on 07/07/2014 at 19:35

  Thầy ơi cho em hỏi bài 64 với

  Phản hồi

  • gọi x,y,z,t lần lượt là học sinh khối 6,7,8,9
   theo đề bài ta có:
   x/9=y/8=z/7=t/6 và y-t=70
   áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
   x/9=y/8=z/7=t/6=y-t/8-6=70/2=35
   =>x/9=35=>x=395
   =>y/8=35=>y=280
   =>z/7=35=>z=245
   =>t/6=35=>t=190
   vậy : số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt là 395 học sinh,280 học sinh,245 học sinh,190 học sinh

   Phản hồi

 26. Posted by thu on 12/07/2014 at 09:27

  thầy cho em hỏi bài 1 ở phần bài tập rèn luyện kết quả em thấy lạ lắm

  Phản hồi

 27. Posted by ham học toán on 26/07/2014 at 11:06

  thầy ơi giúp em bài này với ạ:
  1. Cho tam giác ABC có phân giác AD. Kẻ DE song song với AB(E thuộc AC). Chứng minh: 1/AB + 1/AC = 1/DE

  Phản hồi

 28. thầy giỏi thiệt ,,,cảm ơn thầy

  Phản hồi

 29. Posted by ly on 28/09/2014 at 06:33

  Thầy ơi ! Thầy giải hộ em bài 61 luyện tập SGK được không thầy em không hiểu

  Phản hồi

 30. Posted by vân anh on 22/10/2014 at 17:31

  thầy ơi bài này làm như thế nào ak : cho tam giác ABC góc ngoài tại đỉnh A,B,C lần lượt tỉ lệ với 3 , 5 , 7 . hỏi số đo các góc trong của tam giác lần lượt tỉ lệ với số nào

  Phản hồi

 31. Posted by nguen văn lực on 21/11/2014 at 00:48

  Nếu ngược lại a.d = b.c thì a/b=c/d còn đúng không thầy?
  em cảm ơn!

  Phản hồi

 32. bài số 3 , trong bài tập rèn luyện , chỉ làm với

  Phản hồi

 33. Posted by 987654321 on 23/11/2014 at 19:25

  em nho thay giang em bai nay a:5/x=y/2 biet 2x=y-1

  Phản hồi

 34. Posted by TRương Tuấn Đạt on 17/03/2015 at 21:13

  bài tập SGK bài 54 sai nhé kết quả x=2.3=6

  Phản hồi

 35. Posted by TRương Tuấn Đạt on 17/03/2015 at 21:18

  em thấy bài của thầy chưa chặt chẽ chẳng hạn như là x+y=169=> x,y<169, số là cái đếm dc do đó phải thuộc Z+

  Phản hồi

 36. Giả sử x=a/m, y=b/m ( với a,b thuộc z, m lớn hơn 0 ) hãy chứng tỏ rằng nếu chọn z=a+b/2m thì ta có x<z<y.
  Thầy giải giúp e với ạ.
  E cảm ơn thầy.

  Phản hồi

 37. Posted by Lê Thị Mai Hương on 02/07/2015 at 08:47

  thầy ơi bài 50 làm sao vậy thầy

  Phản hồi

 38. Posted by Lê Thị Mai Hương on 02/07/2015 at 09:24

  bài 44 nữa thầy ơi

  Phản hồi

 39. Posted by Lê Thị Mai Hương on 02/07/2015 at 10:20

  Thầy ơi bài 46 câu a làm sao

  Phản hồi

 40. Posted by Lê Thị Mai Hương on 03/07/2015 at 08:13

  Thầy ơi bài 53 làm sao vậy thầy. Em cố tìm tỉ số rồi nhưng không ra thầy ơi

  Phản hồi

 41. Posted by tran thi ngoc nhu on 12/07/2015 at 10:13

  thay giai cho em bai 64!cam on thay

  Phản hồi

 42. Posted by Diệu Quyên on 20/08/2015 at 20:41

  Thầy ơi! Giải zùm bài 1 của phần rèn luyện zùm e với! Cảm ơn thầy

  Phản hồi

 43. Posted by nhinguyen on 16/09/2015 at 22:04

  thầy ơi giải giúp em bài này với thầy:
  (1000+1^3)(1000+2^3)(1000+3^3)…………..(1000+50^3)

  Phản hồi

 44. Posted by Nguyen Minh Mhat on 17/09/2015 at 13:56

  Nho thay giang bai toan nay giup em:
  Dau nam khao sat so hoc sinh gioi mon toan cua 1 truong THCS X o cac khoi 6,7,8,9 lan luot theo ty le 1.5; 1.1;1.3; 1.2. So hoc sinh gioi toan o khoi 8 nhieu hon so hoc sinh gioi toan cua khoi 9 la 2 hoc sinh. Hoi so hoc sinh gioi mon toan o cac khoi 6,7,8,9 cua truong THCS X la bao nhieu?
  Em cam on Thay.

  Phản hồi

 45. Posted by Huyền on 08/10/2015 at 22:22

  thầy chỉ cho em bài này cho x y z là 3 số dương phân biệt hãy tìm tỉ số của x/y biết rằng y/x-z=x+y/z=x/y

  Phản hồi

 46. Posted by messi on 15/10/2015 at 11:47

  thay chi cho em bai nay voi x-1/2=y-2/3=z-3/4 ; xyz=192
  Tim x,y,z

  Phản hồi

 47. Posted by thanh on 25/10/2015 at 11:44

  thầy ơi giải hộ em bài này với

  Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5. Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em.

  Phản hồi

  • gọi x,y,z lần lượt là học sinh giỏi, khá, trung của khối 7
   theo đề bài ta có:
   x/2 = y/3 = z/5
   tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em. có nghĩa là :
   y + z – x = 180.
   áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
   x/2 = y/3 = z/5 = (y + z – x)/(3 + 5 – 2) = 180/6 = 30
   => x = 30.2 = 60 học sinh
   => y = 30.3 = 90 học sinh
   => z = 30.5 = 150 học sinh
   Vậy : học sinh giỏi, khá, trung của khối 7 : 60; 90; 150 học sinh.

   Phản hồi

 48. thầy ơi cho con hỏi x/y=-3/5 và x+y = -8
  cho hỏi bài này mình giải sao vậy thầy
  CÁM ƠN thầy nhiều.

  Phản hồi

 49. Posted by ngọc on 27/01/2016 at 22:52

  Tính chất của tỉ lệ thức là a/b=c/d=e/f=(a-c+d)/(b-d+f). Vậy ví dụ 3/5=9/15=6/10 neu áp dụng như tính chất trên thì tại sao lại không còn đúng

  Phản hồi

 50. Posted by bảo on 07/07/2016 at 12:57

  cho a/b=c/d chứng minh
  7a^2+3ab/11a^2-8b^2=7c^2+3cd/11c^2-8d^2

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: