ÔN tập toán hình học lớp 7 học kì 1

ÔN tập toán hình học lớp 7 học kì 1

BÀI 1 :

 Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho BM = MD.

1.      Chứng minh : 𝛥ABM =  𝛥CDM.

2.      Chứng minh : AB // CD

3.      3. Trên DC kéo dài lấy điểm N sao cho CD  =CN (C ≠  N) chứng minh : BN  // AC.

Giải.

1.      Chứng minh : 𝛥ABM =  𝛥CDM.

Xét 𝛥ABM và CDM :

MA = MC (gt)

MB = MD (gt)

\widehat{M_1} =\widehat{M_2} (đối đinh)

=> 𝛥ABM =  𝛥CDM (c – g – c)

2.Chứng minh : AB // CD

Ta có :

\widehat{B_1} =\widehat{D} (góc tương ứng của 𝛥ABM =  𝛥CDM)

Mà : \widehat{B_1} ,\widehat{D} ở vị trí so le trong

Nên : AB // CD

3. BN  // AC :

Ta có : 𝛥ABM =  𝛥CDM (cmt)

=> AB = CD (cạnh tương ứng)

Mà : CD = CN (gt)

=> AB  = CN

Xét 𝛥ABC và 𝛥NCB , ta có :

AB  = CN (cmt)

BC cạnh chung.

\widehat{ABC} =\widehat{ACN} (soletrong)

=> 𝛥ABC = 𝛥NCB (c – g – c)

=> \widehat{B_2} =\widehat{C_1}

Mà : \widehat{B_2} ,\widehat{C_1} ở vị trí soletrong.

Nên : BN // ACBÀI 2 :

Cho tam giác ABC có AB = AC, trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. Gọi H là trung điểm của BC.

 1. Chứng minh : 𝛥ABH = 𝛥ACH.
 2. Gọi E là giao điểm của AH và NM. Chứng minh : 𝛥AME = 𝛥ANE
 3. Chứng minh : MM // BC.

Giải.

1.𝛥ABH = 𝛥ACH

Xét 𝛥ABH và 𝛥ACH, ta có :

AB = AC (gt)

HB = HC (gt)

AH cạnh chung.

=> 𝛥ABH = 𝛥ACH (c – c- c)

=> \widehat{BAH} =\widehat{CAH} (góc tương ứng)

2. 𝛥AME = 𝛥ANE

Xét 𝛥AME và 𝛥ANE, ta có :

AM =AN (gt)

\widehat{BAH} =\widehat{CAH} (cmt)

AE cạnh chung

=> 𝛥AME = 𝛥ANE (c – g – c)

3. MM // BC

Ta có : 𝛥ABH = 𝛥ACH (cmt)

=> \widehat{H_1}=\widehat{H_2}

Mà : \widehat{H_1}+\widehat{H_2}=180^0 (hai góc kề bù)

=> \widehat{H_1}=\widehat{H_2}=90^0

Hay BC \bot AH

Cmtt, ta được : MN \bot AE hay MN \bot AH

=> MM // BC.


Bài 3 :

Cho tam giác ABC vuông tại A. tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. lấy E trên cạnh BC sao cho BE = AB.

a) Chứng minh : 𝛥 ABD = 𝛥 EBD.

b) Tia ED cắt BA tại M. chứng minh : EC = AM

c) Nối AE. Chứng minh : góc AEC = góc EAM.

Giải.

1. 𝛥 ABD = 𝛥 EBD :

Xét 𝛥ABD và 𝛥EBD, ta có :

AB =BE (gt)

\widehat{B_1} =\widehat{B_1} (BD là tia phân giác góc B)

BD cạnh chung

=> 𝛥 ABD = 𝛥 EBD (c – g – c)

2. EC = AM

Ta  có : 𝛥 ABD = 𝛥 EBD (cmt)

Suy ra : DA = DE và \widehat{E}=\widehat{A}=90^0

Xét 𝛥ADM và 𝛥EDC, ta có :

DA = DE (cmt)

\widehat{E}=\widehat{A}=90^0  (cmt)

\widehat{D_1}=\widehat{D_2}  (đối đỉnh)

=> 𝛥ADM = 𝛥EDC (g –c– g)

=> AM = EC.

3. \widehat {AEC }=\widehat{ EAM}

Ta có : 𝛥ADM = 𝛥EDC (cmt)

Suy ra : AD = DE; MD = CD và \widehat {M }=\widehat{ C}

=> AD + DC = ED + ĐIểM

Hay AC = EM

Xét 𝛥AEM và 𝛥EAC, ta có :

AM = EC (cmt)

\widehat {M }=\widehat{ C} (cmt)

AC = EM (cmt)

=> 𝛥AEM = 𝛥EAC (c – g – c)

=> \widehat {AEC }=\widehat{ EAM}


BÀI 4 :

Cho tam giác ABC vuông góc tại A có góc B  = 530.

a)      Tính góc C.

b)      Trên cạnh BC, lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. cmr : ΔBEA = ΔBED.

c)       Qủa C, vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. cm : ΔBHF = ΔBHC.

d)      Cm : ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng.

Giải.

a. Tính góc C :

Xét ΔBAC, ta có :

\widehat{A} +\widehat{B} +\widehat{C} =180^0

=> \widehat{C} =180^0-(\widehat{A} +\widehat{B})

=>  \widehat{C} =180^0-(90^0+53^0)=37^0

b. ΔBEA = ΔBED :

Xét ΔBEA và ΔBED, ta có :

BE cạnh chung.

\widehat{ABE} =\widehat{DBE} (BE là tia phân giác của góc B)

BD = BA (gt)

=> ΔBEA = ΔBED (c – g – c)

c. ΔBHF = ΔBHC

Xét ΔBHF và ΔBHC, ta có :

BH cạnh chung.

\widehat{ABH} =\widehat{DBH} (BE là tia phân giác của góc B)

\widehat{BHF} =\widehat{BHC}=90^0  (gt)

=> ΔBHF = ΔBHC (cạnh huyền – góc nhọn)

=> BF = BC (cạnh tương ứng)

d. ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng

xét ΔBAC và ΔBDF, ta có:

BC = BF (cmt)

Góc B chung.

BA = BC (gt)

=> ΔBAC = ΔBDF

=> \widehat{BAC} =\widehat{BDF}

Mà : \widehat{BAC} =90^0 (gt)

Nên : \widehat{BDF} =90^0 hay BD \bot DF (1)

Mặt khác : \widehat{BAE} =\widehat{BDF}  (hai góc tương ứng của  ΔBEA = ΔBED)

Mà : \widehat{BAE} =90^0 (gt)

Nên : \widehat{BDE} =90^0 hay BD \bot DE (2)

Từ (1) và (2), suy ra : DE trùng DF

Hay : D, E, F thẳng hàng.

===================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho ABC có   = 900. Tia phân giác BD của góc B(D thuộc AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE  =  BA.

a)   So sánh  AD  và  DE

b)   Chứng minh: \widehat{EDC} =\widehat{ABC}

c)   Chứng minh  : AE \bot BD

BÀI 2 :

Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN.

a/. Ch/m :Δ AMB = ΔNMC

b/. Vẽ CD \bot AB (D \in AB). So sánh góc ABC và góc BCN. Tính góc DCN.

c/. Vẽ AH \bot  BC (H \in  BC), trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA.

Ch/m : BI = CN.

 BÀI 3 :

Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Trên tia Ay lấy hai điểm D và E sao cho AD = AB; AE = AC

a)    Chứng minh BE = DC

b)    Gọi O là giao điểm BE và DC. Chứng minh tam giác OBC bằng tam giác ODE.

c)    Vẽ trung điểm M của CE. Chứng minh AM là đường trung trực của CE.

Bài 4.

Cho tam giác ABC ( AB< AC ) . Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D, sao cho IB = ID. Chứng minh :

a) Tam giác AIB bằng tam giác CID.

b) AD = BC v à AD // BC.

BÀI 5.

Cho tam giác ABC có góc A =350 . Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD.

a) Chứng minh ΔAHB = ΔDBH.

b) Chứng minh AB//HD.

c) Gọi O là giao điểm của AD và BC. Chứng minh O là trung điểm của BH.

d) Tính góc ACB , biết góc BDH= 350 .

Bài 6 :

Cho tam giác ABC cân tại A và có \widehat{A}=50^0 .

 1. Tính \widehat{B}\widehat{C}
 2. Lấy D thuộc AB, E thuộc AC sao cho AD = AE. Chứng minh : DE // BC.

Bài 7 :

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy D thuộc AC, E thuộc AB sao cho AD = AE.

 1. Chứng minh : DB = EC.
 2. Gọi O là giao điểm của BD và EC. Chứng minh : tam giác OBC và ODE là tam giác cân.
 3. Chứng minh rằng : DE // BC.

Bài 8 :

Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C cắt AB tại D. trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = CB.

 1. Chứng minh : CD // EB.
 2. Tia phân giác của góc E cắt CD tại F. vẽ CK vuông góc EF tại K. chứng minh : CK Tia phân giác của góc ECF.

Bài 9 :

Cho tam giác ABC vuông tại A có \widehat{B}=60^0 . Vẽ Cx vuông góc BC, trên tia Cx lấy điểm E sao cho CE = CA (CE , CA nằm cùng phía đối BC). trên tia đối của tia BC lấy điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh :

 1. Tam giác ACE đều.
 2. A, E, F thẳng hàng.

Bài 10 :

Cho tam giác ABC (AB <AC). Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của BC tại I. kẻ IH vuông góc AB tại H. IK vuông góc AC tại K. chứng minh : BH = CK.============================================

Đề kiểm tra học kì I

Môn : toán lớp 7

Thời gian làm bài 90 phút.

BÀI 1 : (2,5 điểm) tính bằng cách hợp lý :

a) \sqrt{\frac{16}{25} }-2. \sqrt{0,81}

b) (\frac{2}{5})^6.(\frac{25}{4})^2

c) \frac{100}{123} :(\frac{3}{4} +\frac{7}{12})+\frac{23}{123} :(\frac{9}{5} -\frac{7}{15})

BÀI 2 : (2,5 điểm)

Tìm x, biết :

a) \frac{2}{3}x-(-\frac{1}{2})^2=\sqrt{\frac{9}{16}}

b) |x-\frac{1}{2}|+\frac{1}{3} =2\frac{1}{3}

c) 33x : 11x = 81

BÀI 3 : (1,5 điểm)

Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết Đội thứ nhất ít hơn Đội thứ hai 2 máy và năng suất của các máy như nhau.

BÀI 4 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc tại A có góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) Trên cạnh BC, lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. cmr : ΔBEA = ΔBED.

c) Qủa C, vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. cm : ΔBHF = ΔBHC.

d) Cm : ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng.

HẾT.

===============================

ĐỀ kiểm tra – học kỳ 1

Advertisements

92 responses to this post.

 1. Posted by Trang on 30/03/2012 at 09:51

  bài 2 phần ôn tập phần c phải là MN // BC chứ ạ

  Phản hồi

  • Posted by Trang on 30/03/2012 at 09:56

   mà phần đó cũng có 1 cách giải khác:
   góc ABC=180độ – góc A / 2(cách tính góc đáy của tam giác cân) (1)
   góc AMN=180độ-góc A/2(tam giác AMN có AM=AN=>AMN cân) (2)
   từ 1 và 2 => gócABC=gócAMN
   mà 2 góc ở vị trí đồng vị
   =>MN // BC(đpcm)

   Phản hồi

   • Posted by tuyết on 05/10/2012 at 11:16

    Thầy ơi cho em hỏi một bài được không ạ ?
    Cho tam giac ABC có 3 góc nhọn (AB<AC). Gọi D là trung điểm BC, trên tia đốii cùa tia DA lấy điểm E sao cho DA=DE.
    a) CM: tam giac ABD = tam giac ECD.
    b) CM: AC// BE
    c) Vẽ AH vuông góc BC, EK vuông góc BC ( H,K thuộc BC) . CM: D là trung điềm HK
    d) Gọi M,N lần lươt là trung điểm của AC và BE. Cm: M,D,N thẳng hàng

    Phản hồi

 2. on tap hinh hoc lop 7 hoc khi I
  GỢI Ý :
  Em cm :
  góc ADM = góc EDN
  và DE, DA là hai tia đối nhau.

  Phản hồi

  • Posted by tuyết on 07/10/2012 at 17:13

   em cảm ơn thầy nhiều. thầy ơi, mình còn cách giải nào nữa không thầy? thầy ơi cho em hỏi trong một tam giác, đường nối 2 trung điểm có song song với đường còn lại không thầy?

   Phản hồi

   • còn nhiều cách lắm…
    đường nối 2 trung điểm có song song với đường còn lại không thầy?
    là đường trung bình, song song cạch còn lại (lớp 8 em sẽ học).

    Phản hồi

    • Posted by tuyết on 07/10/2012 at 18:29

     dạ. e cảm ơn thầy. tại e nghĩ đến cm cùng // sẽ thẳng hàng, nhưng lớp 7 chưa hoc. thầy chỉ e 1 cách nữa được không ạ

     Phản hồi

  • Posted by thành on 15/12/2014 at 11:14

   thầy ơi ! đề kiểm tra học kì 1 bài 2 câu C làm sao thầy !!!

   Phản hồi

 3. Posted by dong on 11/10/2012 at 17:04

  thầy cho em xem bài ôn tập chương 1 toán hình đi

  Phản hồi

 4. cho bốn đường thẳng a,b,c,d với a vuông góc với c tại M:b vuông góc với c tại n; d cắt a và b tại p và q
  a) chứng minh a song song với b
  b) Cho biết góc PQN=60 độ . Tính góc MPQ.

  c)Từ M vẽ MI song song với PQ(I thuộc NQ). Tính góc MIN

  Phản hồi

  • Posted by 2121323 on 13/03/2013 at 20:39

   a) Vì a vuông gọc với c , b vuông góc với c => a song song với b
   b) vì d cắt a và b , a song song với b
   => góc MPQ + góc PQN = 180 độ ( 2 góc trong cùng phía)
   => góc MPQ + 60 độ = 180 độ
   => góc MPQ = 180 độ – 60 độ
   => góc MPQ = 120 độ
   Vậy góc MPQ = 120 độ
   c) Ta có góc MIN = góc PQI => góc MIN = 60 độ

   Phản hồi

 5. em chép nha thầy!!!
  ^^ hehe

  Phản hồi

 6. Posted by minh on 18/12/2012 at 11:13

  thay` oi giai gium em bai nay dc k 0?

  Phản hồi

 7. Posted by minh on 18/12/2012 at 11:16

  bai 43 sach giao khoa lop 7 tap 1 toan dai ay thay minh giai lam` sao”))?

  Phản hồi

 8. dạ thầy giải dùm em bài này: 2/3x-(-1/2^2)=căn bật 2 của 9/16.

  Phản hồi

 9. Posted by Thuy Linh on 28/01/2013 at 12:44

  thay oi giai gium em lai nay: Cho tam giác ABC có góc A=60 độ tia phan giac goc B cat AC tai E.Tia phan giac goc C cat AB tai D.BE cat CD tai O.Tia phan giac goc BOC cat BC tai F.Chung minh tam giac DEF deu

  Phản hồi

 10. Posted by nguyen thi dieu linh on 11/02/2013 at 22:39

  thay oi thay cho em hoi bai toan sau
  cho biet goc AOB=120do. Trong goc AOBve cac tia OMvaON sao cho OAvuongO,OBvuongON
  a, tinh so do goc AOM,BON
  b,chung minh goc NOA=goc MOB

  Phản hồi

 11. Posted by nguyen thi dieu linh on 13/02/2013 at 10:17

  Em cam on thay va nho thay giai va ve hinh cho em bai toan tren va bai toan nay:
  Cho tam giac ABC can tai A. Diem D thuoc canh AB, diem E thuoc canh AC sao cho AD=AE. Goi K la giao diem cua BE va CD. Chung minh rang:
  a, BE=CD
  b,Tam giac KBD bang tam giac KCE
  c, AK la phan giac cua goc A
  d, tam giac KBC can

  Phản hồi

 12. Posted by nguyen thi dieu linh on 13/02/2013 at 10:27

  Nho thay giai va ve gium em bai toan tiep theo duoc khong:
  Cho tam giac ABC; goc B=60 do, AB=7cm, BC=15cm. Tren canh BC lay diem D sao cho goc BAD=60 do. Goi H la trung diem BD.
  a,Tinh do dai HD
  b,Tinh do dai AC
  c,Tam giac ABC co phai la tam giac vuong hay khong

  Phản hồi

 13. Posted by nguyen thi dieu linh on 13/02/2013 at 10:47

  thay nho thay giai dum bai toan so hoc sau
  Tim ti so x tren y, biet x,y thoa man:
  2x-y tren x+y = 2 tren 3

  Phản hồi

 14. thầy ơi giải giúp em bài này đc ko nhanh nha thầy
  cho tam giác ABC vuông cân tại A . M,N lần lượt là trung điểm các cạnh ab , ac . Kẻ AD vuông góc vs CM,NE vuuoong góc vs CN(D,E thuộc CM) .Trên tia đối của tia NE lấy điểm F sao cho NE=NF
  a/CM AD=CE
  b/CM E là trung điểm của CD
  c/CM 3 điểm B,F,D thẳng hàng

  Phản hồi

 15. thầy ơi cho em hỏi mot bài toán hình dc ko ạ ?
  Cho tam giác ABC cân tai A. Trên tia đối của các BCva CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD=CE
  a) Chứng minh tam giác ADE là tam giác cân
  b) Gọi M la trung điểm BC. Chứng minh AM là tia phân giác góc DAE
  c) Từ B và C vẽ BH=CK theo thứ tự vuông góc AD và AE. Chứng minh BH=CK

  Phản hồi

 16. Posted by duong on 26/02/2013 at 10:39

  ok,rất có ích cho việc học của tôi,tôi xin cảm ơn.

  Phản hồi

 17. Posted by vân anh on 01/03/2013 at 20:14

  cảm ơn thầy

  Phản hồi

 18. Posted by tiến thành on 12/03/2013 at 20:07

  thầy ơi! cho em hỏi bài sau :
  Tìm hai số khác 0 biết rằng tổng,hiệu,tích của chúng tỉ lệ với 5;1;12

  Phản hồi

  • Posted by bình on 17/10/2013 at 16:17

   gọi hai số đó là x;y ta có:
   (x+y)/5=x-y=x.y/12
   xet (x+y)/5= x-y=> x/y=1,5=> x=1,5y
   xet x-y=xy/12 va the x=1,5y vao ta co pt 1,5y2-6y=0=> y=o( loai) hoac y=4=> x=6

   Phản hồi

 19. Posted by tiến thành on 12/03/2013 at 20:08

  thầy giải nhanh cho em với

  Phản hồi

 20. Posted by Hùng on 31/03/2013 at 10:36

  cho tam giac ABC la tam giac can .vẽ tam giac DBC la tam giac deu co DC=BC=DB (D thuoc trong tam giac ABC) ve tia phan giac goc B cat AC tai M c/m AM=BC

  Phản hồi

 21. Posted by nguyễn thị dathaor on 12/04/2013 at 09:33

  thầy chỉ giùm e bài này nha. Cho tam giác ABC có góc A= 90 độ và AB<AC. Trên AC lấy diểm D sao cho AD=AB. Trên tia dối AB lấy điểm E sao cho AE=AC.
  a) CM : DE=BC
  b) CM : DE vuống góc vs BC
  C) Biết 4 lần góc B bằng 5 lần góc C. Tính góc ADE.

  Phản hồi

  • a.Xet tam giac BAC va tam giac DAE :
   Co : BA=AD (gt) }
   goc BAC =goc EAD =90 do (cap goc ke bu) }suy ra tam giac BAC =tam giac DAE
   AC=AE (gt) } (c.g.c)
   suy ra BC=DE

   Phản hồi

 22. Posted by duyen on 08/05/2013 at 06:32

  thay oi em muon biet cach giai toan hinh cho that nhanh va chinh xac

  Phản hồi

 23. Posted by cường on 15/09/2013 at 09:56

  thầy ơi chỉ giùm e bài này ạ
  Cho tam giác ABC có góc A tù góc B lớn hơn góc C dựng đường trung trực của BC cắt AC tại D đường thẳng BD cắt đường cao AH đường vuông góc của tam giác ABC tại E. Chứng minh góc CHA=AED

  Phản hồi

 24. Posted by cường on 15/09/2013 at 09:58

  thầy ơi chỉ giùm e cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé!!!!!!!!!

  Phản hồi

 25. Posted by Tran Quang Minh on 29/09/2013 at 15:51

  thay oi giai dum em bai nay voi:cho tam giac ABC co M,N lan luot la trung diem cua BC,AC.Lay I,K sao cho M la trung diem cua AI,N la trung diem cua IK.
  CM:a,AB=CI,AB//CI
  b,AK=CI,AK//CI
  c,A la trung diem cua BK
  thay lam nhanh gium em nha!mai em phai nop mat roi!

  Phản hồi

 26. Posted by diep on 06/10/2013 at 21:33

  cho tam giac ABC can tai A . tren canh AB lay diem D, tren tia doi cua tia CA lay diem E ,sao cho BD=CE .BC cat DE tai F. chung minh F la trung diem cua DE

  Phản hồi

 27. Posted by khang on 12/10/2013 at 09:44

  thầy giúp e câu này nhe
  cho tam giác ABC A=120 , AD là tia pg A , A thuộc BC , CM song song vs AD, M thuộc BA . Tính AMC và ACM

  Phản hồi

 28. Posted by khang on 12/10/2013 at 09:46

  sao ko trả lời zậy ta

  Phản hồi

 29. Posted by lekimrang on 23/11/2013 at 08:51

  thầy ơi , chỉ giúp em bài 39 sgk /124

  Phản hồi

  • Posted by lekimrang on 23/11/2013 at 08:58

   thay oi , giup em bai
   cho goc xOy khac goc bet, Ot la tia phan giac cua goc do.qua diem H thuoc tia Ot, ke duong vuong goc voi Ot , no cat Ox va Oy theo thu tu o A va B
   a> chung minh rang OA = OB
   b>lay diem c thuoc tia Ot, chung minh rang CA=CB va goc OAC=goc OBC

   Phản hồi

 30. Posted by Mai Thị Huyền on 03/12/2013 at 14:40

  Thầy ơi giải giúp em bài toán lớp 7 :
  Cho tam giác ABC , có góc A bằng trung bình cộng 2 góc B và C . Cạnh AC là cạnh nhỏ nhất của tam giác . Tính tỷ lệ AB/BC.
  Xim cảm ơn thầy

  Phản hồi

 31. thay oi day la nhung bai tap trong tam de thi hk faj hk thay ?

  Phản hồi

 32. Posted by tang tuyet nhu on 08/12/2013 at 09:22

  Thay giai bai toan hinh hoc gium em nha thay
  Cho tam giac ABC biet góc B=2C va A=45 độ . Tinh cac goc B va C
  em suy nghi mai ma cung chang ra ket qua em gan thi roi mong thay giai gium em nha thay

  Phản hồi

  • trong tam giác ABC, ta có :
   A + B + C = 180o [Em thêm kí hiệu góc, nhé.]
   B + C = 180 – 45 = 135o
   mà : B = 2C (gt)
   Em tính B và C ….

   Phản hồi

   • Posted by tang tuyet nhu on 08/12/2013 at 20:20

    em cam on thay nha co bai nay em ko hieu cho lam
    Cho tam giac ABC co ba goc nhon ve đoạn thẳng AD vuông goc va bang AB ( D khac phia C doi voi AB ve doan thang AE vuong goc va bang AC ( E khac phia B doi voi AC) thay giang gium con nha thay

    Phản hồi

 33. Posted by tang tuyet nhu on 08/12/2013 at 20:25

  co viet thieu thay oi a/ chung minh DC=BE
  b/chung minh DC vuong goc BE giai gium con nha thay

  Phản hồi

 34. Posted by Lê Phan Anh on 11/12/2013 at 10:32

  Cho tam giác ABC có AB=AC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD=AE
  a/Chứng minh: tam giác ABM= tam giác ACM
  b/Chứng minh: AM vuông góc với BC
  c/ Chứng minh : Tam giác ADM= tam giác AEM
  Gọi H là trung điểm của canh EC. Từ C vẽ đường thẳng song song với cạnh ME, đường thẳng này cắt tia MH tại F. Chứng minh: Ba điểm D;E;F thẳng hàng

  Phản hồi

 35. Posted by 14102001 on 11/12/2013 at 20:32

  thay oi cho em hoi bai toan nhe:
  cho 3 diem thang ABC thang hang theo thu tu do . Qua b ve duong thang d vuong goc voi AC. Lay 2 diem m,n tren duong thang d sao cho b la trung diem cua MN
  a. C/m AM=AN
  b. C/M goc AMC=goc ANC
  thay giup em d bai toan do cho nhanh nhe
  em thanks thay!

  Phản hồi

 36. Posted by Nguyen Vo Anh Tu on 12/12/2013 at 19:56

  Sao Thay ko giai cho minh zay nhi !

  Phản hồi

 37. Posted by manhthaitruong on 02/01/2014 at 09:55

  thay oi cho em hoi bai toan nay nhe|
  Cho tam giác ABC có góc A= 90 độ, góc B= 60 độ, tia phân giác góc A cắt BC tại D, trên cạnh Ac lấy E sao cho AB=AE
  a) CMR: góc AED = 60 độ
  b) Gọi h là giao điểm của AD và BE. CMR: AD vuông góc BE

  Phản hồi

 38. Posted by manhthaitruong on 02/01/2014 at 10:01

  sao thầy không trả lời

  Phản hồi

 39. Posted by Phạm Thu Hằng on 17/01/2014 at 19:18

  E thua thay bai 3 muon chung minh MC//AE thi lam nhu the nao ạ ??

  Phản hồi

 40. Posted by YOUKITO-HOADONG on 08/02/2014 at 16:23

  thầy ơi em học dỡ môn toán hình lắm thầy cóa cách nào cho em học giỏi toán hình không thầy ?

  Phản hồi

 41. Posted by LINH on 15/07/2014 at 19:59

  cho tam giac ABC, duong cao AH tren nua mat phang bo AC khong chua diem B.Ve tam giac ACD sao cho AD=BC; CD=AB. Chung minh:a)AB//CD
  b) AH vuong goc AD

  Phản hồi

 42. Posted by dâu tây on 05/08/2014 at 09:32

  cho 4 số nguyên dương a;b;c;d trong đó b là trung bình cộng của a và c đồng thời
  1/c=1/2 x (1/b+1/d)

  Phản hồi

 43. Posted by Gialinh123 on 11/12/2014 at 10:32

  thầy ơi thầy vẽ hình hộ em bài này được ko ạ
  cho tam giác ABC vuông tại A.Kẻ AH vuông góc với BC tại H.Trên nửa mặt phẳng bờ chứa BC không chứa điểm A lấy điểm K sao cho BK vuông góc BC và BK=AH

  Phản hồi

 44. Posted by Gialinh123 on 11/12/2014 at 10:33

  nhanh thầy ơi

  Phản hồi

 45. Posted by Gialinh123 on 11/12/2014 at 10:39

  em lấy bây giờ

  Phản hồi

 46. Posted by PiPuPhaPhack on 14/12/2014 at 09:25

  Giúp em vs thầy ơi Cho goc nhon XOy gọi C là 1 điểm thuộc tia phân giác của goc xOy . Kẻ CA vuông góc vs Õ (A thuộc Õ) kẻ CB vuông góc vs Oy (B thuộc Oy)
  a) chứng minh rằng CA=CB
  b) Gọi D là giao điểm của BC và Õ, Gọi E là giao ddiemr của AC và Oy so sánh CD và CE

  Phản hồi

 47. Posted by thangemtt@gmail.com on 21/12/2014 at 11:10

  tam gic ABC .M la trung dien cua BC ,ve AD vuong goc voi AB (D,C nam khac phia doi voi AB).AD=AB . ve AE vuong goc voi AC (E,B nam khac phia doi voi AC) AE=AC . Biet AM=5cm. KHi do DE =?

  Phản hồi

 48. cho tam giác ABC có B=50 từ đỉnh A kẻ đường thẳng // với BC cắt tia phân giác của góc B VÀ E
  A,CM: TAM GIÁC AEB LÀ TAM GIÁC CÂN
  B,TÍNH BAE

  Phản hồi

 49. Posted by Linh on 02/10/2015 at 19:38

  Bài 1: có 5 điểm A,B,C,D,E nằm trên một đường thẳng và điểm O không nằm trên đường thẳng đó . Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là các điểm trên ? (em hãy vẽ và nêu cách trình bày )
  Bài 2 :mỗi học sinh lớp 7 đăng kí tham gia một trong các câu lạc bộ bơi lội, cờ vua và cầu lông theo bảng số liệu như sau :
  Lớp SỈ SỐ CLB BƠI LỘI CLB CỜ VUA CLB CẦU LÔNG
  7A 50 20 12 11
  7B 45 18 19 5
  7C 42 12 14 8
  7D 38 10 18 9
  a) có bao nhiêu % HS lớp 7 tham gia câu lạc bộ bơi lội ?
  b) Lớp 7B có bao nhiêu % HS tham gia các câu lạc bộ ?
  c) Oử môn cờ vua thì lớp nào có tỉ lệ tham gia đông nhất ?

  Phản hồi

 50. Posted by LAN on 08/12/2015 at 08:02

  Cho tam giac ABC co 3 goc nhon.Ve ve phia ngoai tam giac ABC cac doan thang BD=BA, BD vuong goc BA va CE=CA, CE vuong goc CA. ke DH, EK vuong goc voi duong thang BC (H va K thuoc BC)
  Chung minh rang: DH + EK = BC

  Phản hồi

 51. Posted by ddddddddd on 16/12/2015 at 21:30

  Cho 2 đường tròn tâm A,B có bán kính bằng 2 cm cắt nhau tại 2 điểm M và N. Trên đường tròn tâm A lấy điểm C sao cho CM=MN. C/m CMA=AMN=NMB

  Phản hồi

 52. Posted by nguyen thi hoan on 14/01/2016 at 20:23

  Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN.
  a/. Ch/m :Δ AMB = ΔNMC
  b/. Vẽ CD \bot AB (D \in AB). So sánh góc ABC và góc BCN. Tính góc DCN.
  c/. Vẽ AH \bot BC (H \in BC), trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA.
  Ch/m : BI = CN.

  Phản hồi

 53. Cho em hỏi bài này được không ạ
  Điểm A nằm trong góc xoy ( xoy < 90 độ). AH vuông góc Oy. Tia đối HA lấy B ( HB = HA). AK vuông góc Oy. C thuộc tia đối KA ( KC = KA).
  a) Chứng minh rằng OB = OC
  b) Biết rằng góc xoy = a, tính góc BOC.
  Thầy trả lời sớm cho em. Sắp thi hsg rồi…Cảm ơn thầy nhiều ạ

  Phản hồi

 54. Posted by Đỗ Hoàng Gia Huy on 04/04/2016 at 21:34

  Thầy ơi giúp em với ạ.
  Cho năm điểm A, B, M, N, P thõa mãn AM=3, AN=1 và AP=√20 ; BM=5, BN=√17 và BP=6. CMR : ba điểm M, N, P thẳng hàng
  Em cam ơn thầy ạ !

  Phản hồi

 55. Posted by tùng on 18/04/2016 at 21:45

  giúp em bìa này với ạ :
  cho góc xAy vuông At là tia phân giác của góc trên At lấy B kẻ Bc vuông góc với Ax BC vuông góc với Ay trên Bc lấy M kẻ 1 tia từ M tạo với AM một góc Bằng góc CMA tia này cắt BD ở N tính góc MAN

  Phản hồi

 56. Posted by Hien on 18/04/2016 at 22:07

  Cho e hoi bai nay vs a

  Phản hồi

 57. Posted by Hoàng Nam Khánh on 11/05/2016 at 17:36

  Cho tam giác ABC có góc A>60* vẽ ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD và ACE. H,K,M lần lượt là trung điểm của AD,AE,BC . Cm rằng tam giác MHK là tam giác đều .Cám ơn thầy !!!

  Phản hồi

 58. Posted by SUNNY on 19/12/2016 at 21:24

  Thầy ơi, bài D của bài khiểm tra hki á thầy thầy giải giúp em ?

  Phản hồi

 59. thầy ơi giúp e bài này nhé thầy:
  cho góc xAy trên cạnh Ax lấy 2 điểm Dvà E trên Ay lấy hai điểm D’ và E’ sao cho AD=AD’, AE=AE’ chứng minh tam giác AED’=tam giác AE’D từ đó suy ra De’= D’E
  thầy giúp e nhanh vs nha thầy em thank thầy e cảm ơn thầy nhiều

  Phản hồi

 60. Posted by trang nguyen on 31/03/2017 at 19:42

  thay oi giup em bai tap 5 phan bai tap ren luyen voi

  Phản hồi

 61. Posted by Minh on 30/01/2018 at 21:06

  thầy ko trả lời nữa à

  Phản hồi

 62. Thầy ơi có bài nào luyện tập chứng minh ba điểm thẳng hàng không ạ?

  Phản hồi

 63. Posted by Minh on 25/02/2018 at 16:01

  thầy ơi! bài 1 câu B em thấy nó sai đề thấy ơi.

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: