ÔN TẬP TOÁN HÌNH HỌC LỚP 8 HKI

ÔN TẬP TOÁN HÌNH HỌC LỚP 8 HKI

BÀI 1 : Cho  tam giác ABC cân tại A.Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC.

Vẽ điểm M là điểm đối xứng của điểm B qua điểm F và điểm N là điểm đối xứng của điểm E qua điểm D.1) Chứng minh:

a/ Tứ giác BCFD là hình thang cân.

b/ Tứ giác ADEF là hình thoi.

c/ Tứ giác ABCM là hình bình hành.

d/ Tứ giác ANBE là hình chữ nhật.

GIẢI.

a/ Tứ giác BCFD là hình thang cân.  

Xét 𝛥ABC, ta có :

DA = DB (gt)

FA = FC (gt)

 => DF là đường trung bình trong 𝛥ABC.

=> DF // BC

=> Tứ giác BCFD là hình thang

Mà : \widehat{ABC} =\widehat{ACB} (𝛥ABC cân tại A)

=> hình thang BCFD là hình thang cân.

b / Tứ giác ADEF là hình thoi :

Ta có :

AB = AC (gt)

AD = AB : 2 (gt)

AF = AC : 2 (gt)

=> AD = AF = AC : 2 = AB : 2 (1)

Xét ΔABC, ta có :

DA = DB (gt)

EB = EC (gt)

=> DE là đường trung bình

=> DE = AC : 2 (2)

Cmtt, ta được : EF = BA : 2 (3)

Từ (1), (2) và (3) ta được : AD = AF = DE = EF

Vậy tứ giác ADEF là hình thoi.

c/ Tứ giác ABCM là hình bình hành :

Xét Tứ giác ABCM, ta có :

FB = FM (M là điểm đối xứng của điểm B qua điểm F)

FA = FC (gt)

Mà hai đường chéo BM và AC cắt nhau tại F.

=>Tứ giác ABCM là hình bình hành.

d/ Tứ giác ANBE là hình chữ nhật :

Xét ΔABC cân tại A, ta có :

EB = EC (gt)

=>AE là đường trung tuyến trong tam giác cân cũng là đường cao.

=> AE \bot BC hay \widehat{AEB} =90^0

Xét Tứ giác ANBE, ta có :

Xét Tứ giác ABCM, ta có :

DE = DN (N là điểm đối xứng của điểm E qua điểm D)

DA = DB (gt)

Mà hai đường chéo EN và AB cắt nhau tại D.

=>Tứ giác ANBE là hình bình hành.

Mà : \widehat{AEB} =90^0 (cmt)

Nên : hình bình hành ANBE là hình chữ nhật.

————————————————————————————————

BÀI 2 :

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

a/  Chứng minh:  Tứ giác MNPQ làhình bình hành.

b/  Chứng minh: Tứ giác MNPQ làhình thoi.

c/  Nếu AC \bot BD thì tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?

Giải

Tứ giác MNPQ làhình bình hành :

Xét ABD, ta có :

MA = MB (gt)

QA = QD (gt)

=> MQ là đường trung bình.

=> MQ // BD và MQ = BD : 2 (1)

Cmtt, ta được :

NP // BD và NP = BD : 2 (2)

NM // AC và NM = AC : 2 (3)

Từ (1) và (2) : MQ // NP và MQ = PP

=> Tứ giác MNPQ làhình bình hành.

b/Tứ giác MNPQ làhình thoi.

ta có :

AC = BD ( hai đường chéo hình thang cân ABCD)

NM = AC : 2 (cmt)

MQ = BD : 2 (cmt)

=> NM = MQ

Xét hình bình hành MNPQ, ta có :

NM = MQ (cmt)

=> hình bình hành MNPQ là hình thoi.

c/Nếu AC \bot   BD thì tứ giác MNPQ là hình gì?

Nếu AC \bot  BD

NM // AC (cmt)

NP // BD (cmt)

=> NM \bot  NP tại N

Hay \widehat{MNP} =90^0

Xét hình thoi MNPQ , ta có : \widehat{MNP} =90^0 (cmt)

=> hình thoi MNPQ là hình vuông.

——————————————————————————————————–

BÀI 3 :

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC), đường trung tuyến AO. Trên tia đối của tia OA lấy điểm D sao cho OD = OA.

 1. Chứng minh : ABDC là hình chữ nhật.
 2. Từ B kẻ BH vuông góc AD tại H, Từ C kẻ CK vuông góc AD tại K. chứng minh  BH = CK và BK // CH.
 3. Tia BH cắt CD ở M, tia CK cắt AB ở K. chứng minh ba điểm M, O, N thẳng hàng.
 4. Trên tia đối của tia BH lấy điểm E sao cho BE = AD. Chứng minh \widehat{DCE}=45^0

GIẢI.

1. ABDC là hình chữ nhật  :

Xét tứ giác ABDC, ta có :

OB = OC (đường trung tuyến AO của 𝛥ABC)

OA = OD (gt)

=> tứ giác ABDC là hình bình hành

Mà : \widehat{}=90^0 (gt)

=> hình bình hành ABDC là hình chữ nhật

2. BH = CK và BK // CH :

Xét 𝛥HOB và 𝛥OC, ta có :

\widehat{BHO}=\widehat{CKO}=90^0 (gt)

OB = OC (cmt)

\widehat{O_1}=\widehat{O_2} (đối đỉnh)

=> 𝛥HOB = 𝛥OC

=> OH = OK (cạnh tương ứng)

Xét tứ giác BHCK, ta có :

OH = OK (cmt)

OB = OC (cmt)

Mà hai đường chéo BC và HK cắt nhau tại O

=> tứ giác BHCK là hình bình hành

=> BH = CK và BK // CH

3. chứng minh ba điểm M, O, N thẳng hàng.

Xét tứ giác BMCN, ta có :

BM // CN (cùng vuông góc AD)

BN // CM

=> tứ giác BMCN là hình bình hành

=> hai đường chéo BC và NM cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

Mà : OB  = OC (cmt)

=> OM = ON

Hay N, O, M thẳng hàng.

4. Chứng minh \widehat{DCE}=45^0

Ta có :

BC = AD (hai đường chéo của hình chữ nhật ABDC )

BE = AD (gt)

=> BE = BC

=> tam giác EBC cân tại B

=> \widehat{BCE}=\widehat{BEC}

Mà : \widehat{ECN}=\widehat{BEC} (so le trong)

=> \widehat{ECN}=\widehat{BCE} (1)

Mặt khác : OD = OC (O là giao điểm hai đường chéo hình chữ nhật)

=> tam giác COD cân tại O

=> \widehat{DCB}=\widehat{ADC}

Mà : \widehat{ADC}=\widehat{NCA} (cùng phụ với góc DAC)

=> \widehat{ NCA }=\widehat{DCB} (2)

Cộng (1) và (2), ta được :

\widehat{ NCA }+\widehat{ECN}=\widehat{DCB}+\widehat{BCE}

=> \widehat{ECA}=\widehat{DCE}

=> CE là tia phân giác góc ACD

=> \widehat{DCE}=\widehat{ACD} : 2= 45^0

======================================================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

Bài giải : giasutoan.vn

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC vuông ở C . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC , AB . Gọi P là điểm đối xứng của M qua N .

a / Chứng minh :Tứ giác MBPA là hình bình hành.

b / Chứng minh : Tứ giác PACM là hình chữ nhật .

c / CN  cắt PB ở Q . Chứng minh  BQ = 2 PQ

d / Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì hình chữ nhật PACM là hình vuông .

BÀI 2 :

Cho hình bình hành ABCD có M là trung điểm AB và N là trung điểm CD.

a/ Chứng minh : tứ giác AMND là hình bình hành.

b/ Chứng minh : tứ giác AMCN là hình bình hành.

c/ Chứng minh : AC, BD, MN đồng quy.

d/ Hình bình hành ABCD có điều kiện gì thì tứ giác AMND là hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

BÀI 3 :

Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a.Chứng minh tứ giác ADEC là hình thang

b.Trên tia đối của tia DE lấy điểm F sao cho DF = DE.Chứng minh tứ giác AEBF là hình bình hành.

c.Với điều kiện nào của tam giác ABC để AEBF là hình vuông?.

BÀI 4 :

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.Biết AC vuông góc BD

a/  Chứng minh:  Tứ giác MNPQ làhình bình hành.

b/  Chứng minh: Tứ giác MNPQ làhình thoi.

c/  Nếu AC vuông góc BD thì tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?

BÀI 5 :

Cho DABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM.

 1. Nếu cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM.
 2. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Chứng minh tứ giác AEMD.
 3. Gọi F là điểm đối xứng của điểm E qua D. Tứ giác EFBC làhình gì? Chứng minh.
 4. DABC cần có thêm điều điện gì thì AEMDlà hình vuông?

220 responses to this post.

 1. Posted by Thanh Diệu on 17/11/2011 at 17:06

  Thưa Thầy,

  Em xin lỗi vì lại làm phiền Thây bằng một câu hỏi không biết có ngớ ngẫn không nhưng em nhớ lúc xưa học về Dấu hiệu nhận biết hình thang cân có những chi tiết như sau

  Tư giác được nhận biết là hình thanh cân khi có:
  o 2 cạnh song song và có 2 cạnh lồi (2 canh bên) bằng nhau;
  o hoặc có 2 cạnh song song và có cặp góc kề cạnh song song bằng nhau.

  Hay 1 hình thang là hình thang cân khi có:
  o 2 cạnh lồi (2 canh bên) bằng nhau;
  o hoặc có cặp góc kề cạnh song song bằng nhau.

  Nhưng bây giờ theo sách giáo khoa thì không có chi tiết “2 cạnh song song và có 2 cạnh lồi (2 canh bên) bằng nhau; có nghĩa là em không thấy căn cứ và 2 cạnh bên bằng nhau để xác định hình thang đó là hình thang cân.

  Em xin lỗi đã làm phiền Thầy, xin Thầy nhín thời gian giảng dùm em chổ này ạ. Em cám ơn Thầy và xin kính chúc Thầy an khang và như ý.
  Phụ huynh cháu Hồ Trần Quế Ngọc
  Thanh Diệu

  Trả lời

 2. Posted by Thanh Diệu on 17/11/2011 at 22:58

  Dạ cám ơn Thầy rất nhiều. Vậy là bây giờ không dùng khái niệm hai cạnh lồi nữa, vì nếu dùng cạnh lồi thì chắc chắn hai cạnh đó không thể song song và như vậy sẽ không bị nhầm lẫn với hình bình hành.
  Xin kính chúc Thầy an khang và như ý.
  Thanh Diệu

  Trả lời

 3. Dấu hiệu nhận biết Hình thang cân :

  1. Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là Hình thang cân.

  2. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là Hình thang cân.

  Lưu ý :
  chứng minh các hình thì ta dùng dấu hiệu nhận biết trong SGK. khi dấu hiệu nhận biết nào khác thì ta phải chứng minh mới dùng .

  Trả lời

  • Posted by Kim Ngân on 15/10/2014 at 22:44

   Thầy ơi cho em hỏi bài tập 85. trang 109, SGK lớp 8 với thầy.
   Cho hình chữ nhật ABCD có AB=2AD. Gọi E,F theo thứ tự là trung điểm của AB,CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE.
   a) Tứ giác ADFE là hình gì? Vì sao?
   b) Tứ giác EMFN là hình gì? Vì sao?

   Trả lời

 4. Posted by ytgưýg on 19/11/2011 at 20:50

  Thưa thầy em có 1 bài toán muốn thầy giúp
  Đề bài: Cho tam giác vuông tại A. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC.BC
  a) Tứ giác AMPN là hình gì? Vì sao?
  b) AP cắt MN tại I. Qua I kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC tại J. Chứng minh rằng: IJ,NP,MC đồng qui.
  c) MC cắt AP tại K. Chứng minh: KC = 2MK.
  d) Chứng minh rằng tứ giác AIJK là hình thang cân.
  CÁM ƠN THẦY

  Trả lời

  • Gợi ý :

   Tứ giác AMPN là hình chữ nhất (hình hình hành có 1 góc vuông)
   IJ,NP,MC đồng qui tại trung điểm O mỗi đường .
   KC = 2MK : MK =KQ =QC
   AIJK là hình thang cân : không thể.
   AIJC là hình thang cân : AIJK là hình thang có hai góc đáy bằng nhau .

   Trả lời

   • Posted by ytgưýg on 21/11/2011 at 11:25

    thưa thầy chiều nay em có bài kiểm tra 1 tiết hình thì cần chú y vào dạng bài nào?

    Trả lời

    • có bao nhiêu học bấy nhiêu ! ! !

     có thể giống dạng bài em hỏi. dạng tổng quát. hoặc 2 hay 3 bài toán nhỏ.

     Trả lời

     • Posted by hgj on 27/02/2014 at 19:52

      Cho tam giác ABC cân tại A có I,K lần lượt là Trung Điểm của AB,AC.
      a. Tính IK, biết BC =12 cm
      b. tứ giác IKCB là hình gì ? Vì sao?
      c Gọi M là trung điểm BC. Tứ giác AIMK là hình gì? vì sao?
      d. Gọi E là điểm đối xứng với Mqua K. Tứ Giác AECM là hình gì? vì sao?
      e. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AIMK là hình vuông? vì sao?

   • Posted by danghongngoc5@gmail.com on 06/11/2013 at 21:00

    thầy ơi, tại sao IJ,NP,MC đồng qui tại trung điểm O mỗi đường . hả thầy? mong thầy giúp ạ

    Trả lời

    • Posted by đỗ đức thắng on 09/12/2013 at 02:20

     ta có mp //= nc.suy ra mpcn là hình bình hành.suy ra mc cắt pn tại trung điểm pn .giả sử là điêm o.bây giờ chứng minh cho ij cắt pn tại o nữa là xong
     thật vậy tứ giác ipjn là hình thoi.cái này tự chứng minh.suy ra ij cắt pn tại trung điểm o của pn.suy ra theo tính chất bắc cầu thì đồng quy thôi.a rất thích giải toán cấp 2.có gì liên hệ với anh theo mail traithaibinh2112@gmail.com.a sẽ giải đáp giùm cho

     Trả lời

 5. Posted by Minh on 21/11/2011 at 13:36

  Em co bai hoi thay
  Cho tam giac nhon ABC. Ke Ax vuong goc voi AB tai A, ke AE vuong goc voi BC tai E, phan giac goc ABC cat Ax tai D va AE tai F. Ke DG vuong goc voi BC tai G, goi I la diem doi’ xung F qua BC. Chung minh:
  a) Tu giac ADGF la hinh thoi
  b) Tu giac ADGI la hinh thang can

  Trả lời

  • Posted by Minh on 21/11/2011 at 20:55

   xin thay chi giup bai` tren

   Trả lời

   • Em phản hồi có dấu nhé. Bài của em đề cho phức tạp quá.

    Gợi ý :

    Ta có : DA = DG (tính chất phân giác)
    Chứng minh : BD là đường trung trực AG
    => FA = FG
    Góc D1 và F2 lần lượt cùng phụ với góc B1 và B2
    => AD = AF
    b) Tu giac ADGI la hinh thang can :
    DG // AI (ADGF la hinh thoi )
    Góc I = góc DAI ( cùng bằng góc F1)

    Trả lời

    • Posted by Khiêm on 05/02/2014 at 08:45

     Thầy ơi. Giải dùm em bài này với:
     Cho tam giác ABC vuông cân tại C, trung tuyến AM. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AM cắt AB tại D. Chứng minh AD=BD

     Trả lời

 6. Posted by Minh on 22/11/2011 at 12:10

  Để em viết lại đề thầy xem:
  Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ Ax vuông góc với AB tại A, kẻ AE vuông góc với BC tại E, phân giác góc ABC cắt Ax tại D và AE tại F. Kẻ DG vuông góc với BC tại G, gọi I là điểm đối xứng F qua BC. Chứng minh rằng :
  a) Tứ giác ADGF là hình thoi
  b) Tứ giác ADGI là hình thang cân

  Trả lời

 7. Posted by Minh on 22/11/2011 at 12:33

  à thầy ơi, sao hình vẽ của em không giống hình của thầy vậy

  Trả lời

 8. thầy cho em hỏi nhé!!
  Cho tam giác ABC cân tại A có I,K lần lượt là Trung Điểm của AB,AC.
  a. Tính IK, biết BC =12 cm
  b. tứ giác IKCB là hình gì ? Vì sao?
  c Gọi M là trung điểm BC. Tứ giác AIMK là hình gì? vì sao?
  d. Gọi E là điểm đối xứng với Mqua K. Tứ Giác AECM là hình gì? vì sao?
  e. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AIMK là hình vuông? vì sao?

  Trả lời

  • Gợi ý :


   IK là đường trung bình
   IK = BC : 2


   tứ giác IKCB là hình thang cân (hình thang có hai góc đáy bằng nhau )

   Tứ giác AIMK là hình thoi(4 cạnh bằng nhau).

   hình bình hành (hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường) có một góc vuông.
   => Tứ Giác AECM là hình chữ nhật.

   Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AIMK là hình vuông? vì sao?
   để hình thoi AIMK là hình vuông thì góc BAC = 1v.
   vậy :Tam giác ABC vuông cân tại A thì tứ giác AIMK là hình vuông

   Trả lời

 9. Posted by Thanh Diệu on 26/11/2011 at 12:25

  Thưa Thầy,
  Em xin cám ơn Thầy về sự tận tâm với học trò của Thầy. Ngay bản thân em cũng là giáo viên nhưng em chưa làm được một phần của Thầy. Chỉ việc trả lời thư email cho các em, sửa bài các em gửi qua mail, làm bài mẫu và tóm tắt cho các em ôn thi mà đôi khi em đã thấy mệt mỏi và nặng nề. Nhưng em xin phép gửi đến Thầy một lời chân thành, xin Thầy đừng trách là em thất lễ và tự tiện khi xin Thầy lưu ý đến sức khỏe, em thấy Thầy trả lời thư học trò thường vào buổi trưa và cả lúc 5 giờ chiều, là giờ cho buổi tối với gia đình, như vậy Thầy còn lúc nào để nghỉ ngơi. Thầy ơi, đến lúc nào đó, khi sức khỏe cạn kiệt là sự suy sụp không thể đo lường và bất ngờ như chiết xe lao xuống dốc, và nếu ngày bất hạnh đó xảy ra, thì các em biết nương tựa vào đâu, vô tình Thầy đã trở nên một người Thầy thiên vị, Thầy chỉ chăm lo cho các em của ngày hôm nay mà bỏ mặc các em của ngày mai. Vì vậy, cũng đồng cảnh đưa đò, cũng đồng nghiệp bán cháo phổi, em thấy mình đủ tư cách và có trách nhiệm phải kính gửi đến Thầy những lời chân thành trên. Xin Thầy hãy dừng lại một giây, nhin lại sức khỏe và gia đình và các thế hệ học sinh trong tương lai, tất cả đều cần có Thầy, nương tựa vào Thầy
  Em xin lỗi đã làm mất thời gian của Thầy, chỉ xin một lời nữa thôi, chân thành từ nơi sâu thẩm của trái tim người mẹ, người giáo viên cũng đã nếm trải hy sinh trong những chuyến đò, xin Thầy hãy trân trọng sức khỏe để các thế hệ học sinh mai sau mãi được ân truyền thụ của Thầy.
  Xin kính chúc Thầy ngày càng thành công trong sự nghiệp trồng người đầy gian nan nhưng cũng rất đáng tự hào này để một ngày trong tương lai, em có được cơ hội viết về Thầy, về cái tâm người Thầy trong những giây phút bên lề bục giảng (chỉ đơn giản với bút danh Thạch Thanh của em đã dùng để kỷ niệm cái tâm của một người Thầy, một nhà văn tài hoa nhưng mệnh bạc khi đã phải trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc đời http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/nghien-cuu-phe-binh/van-phong-doan-thach-bien-qua-tu-tu.html )
  Một lần nữa có lẽ em phải xin phép đại diện quý phụ huynh kính gửi đến Thầy lời tri ân với lòng yêu mến và ngưỡng mộ.
  Thanh Diệu

  Trả lời

 10. Posted by Phùng Phát on 03/12/2011 at 13:42

  Thưa thầy!
  Ở bài 3 câu d, tại sao góc ADC bằng góc NCA
  Em nhìn mãi cũng không thấy được phụ nhau ở chỗ nào
  Thầy có thể giải thích cụ thể không ạ

  Trả lời

 11. Posted by TU on 03/12/2011 at 15:54

  Lam giup em bai nay
  Cho tam giac ABC(AB=AC) ke cac duong cao AH va BK. Goi M la truang diem cach AB.
  1)Tu giac MHCK la hinh gi`?Tai sao?
  2)Cm tam giac MHK la tam giac can.
  3)Tam giac ABC phai thoa man dieu kien gi de tu giac MHCK la hinh thoi.
  4)Goi D.E.F theo thu tu la chan cac duong vuong goc ha tu A,M,B cuong duong thang HK. Cho biet ME=2cm,tinh AD+BF

  Trả lời

 12. Posted by TU on 03/12/2011 at 16:31

  sao bai cua em lau vay ha? thay

  Trả lời

 13. Posted by Đàm Minh Hiếu on 06/12/2011 at 20:01

  Cho em hỏi bài này.Cho tam giác ABC vuông tại A và M la trung điểm của cạnh BC.Từ M
  kẻ MD vuông góc với AB(D thuộc AB)và ME vuông góc với AC(E thuộc AC)

  a/Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.

  b/Gọi P là điểm đối xứng của D qua M; Q là điểm đối xứng của E qua M.Chứng minh tứ giác DEPQ là hình thoi

  c/Chứng minh BC = 2DQ

  d/BQ cắt CP tại I. Chứng minh ba điểm A,M,I thẳng hàng

  Trả lời

  • Em hiểu được câu nào .

   Trả lời

   • Posted by Đàm Minh Hiếu on 07/12/2011 at 20:51

    Thầy trả lời hết dùm em đi em không biết làm ^^

    Trả lời

    • Gợi ý :

     a/ tứ giác ADME có 3 góc vuông.
     b/tứ giác DEPQ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và góc vuông
     c/ BC = 2DE và DE = DQ
     d / ABIC là hình bình hành và M là trung điểm BC.

     Trả lời

    • Posted by dangthanhnhan on 14/12/2011 at 08:43

     Em co cau nay hoi thay:
     cho tam giac ABC, Eva D lan luot la trung diem cua cac canh AB, goi G la giao diem cua CE va BD. H va K la trung dim cua BG va CG.
     a) Tu giac DEHK la hinh gi? Vi sao?
     b) tam giac ABC can thoa man dieu gi thi DEHK la hinh chu nhat
     c) trong dieu kien cua cau b, hay tinh ti so dien tich cua hinh chu nhat DEHK va dien tich tam giac ABC

     Trả lời

     • Posted by ngo tai thong on 18/12/2013 at 16:20

      anh ko biet dua hinh len > neu em post hinh len a giai cho. Neu ko a gia ma ko co hinh dc ko?

   • Posted by phát on 13/10/2014 at 11:48

    Cho hình vuông ABCD . Điểm M nằm trên đường chéo AC. Gọi EF theo thứ tự là hình chiếu của M trên AD, CD. Chứng minh rằng:
    a, BM vuông với EF
    b, Các đường thẳng BM, AF, CE đồng qui

    Trả lời

   • Posted by sơn on 11/10/2015 at 19:43

    thầy ơi cho em hỏi
    đề bài
    cho hình bình hành ABCD qua A về Đường thẳng d chỉ có 1 điểm chung A với hình bình hành.Gọi BB`,CC`,DD` lần lượt là khoảng cách từ B,C,D đến d ( bB`,C`,D` thuộc d) cm BB`+ DD` = CC`
    thầy trả lời giúp em

    Trả lời

   • Posted by sơn on 11/10/2015 at 19:46

    thầy ơi cho em hỏi
    đề bài
    cho hình bình hành ABCD qua A về Đường thẳng d chỉ có 1 điểm chung A với hình bình hành.Gọi BB`,CC`,DD` lần lượt là khoảng cách từ B,C,D đến d ( bB`,C`,D` thuộc d) cm BB`+ DD` = CC`
    thầy trả lời giúp em vs

    Trả lời

 14. Posted by nga on 07/12/2011 at 18:33

  thầy ơi, giúp em bai này với
  cho hình vuông ABCD. Gọi M,N lần lượt là là trung điểm của AB và BC. Các đường thẳng DN và CM cắt nhau tại I.
  a/ Chứng minh rằng: góc BCM= góc CDN, CM vuông góc với DN.
  b/ Gọi K là trung điểm của CD. Chứng minh AK vuông góc với DN.
  c/ Chứng minh tam giác AID cân

  Trả lời

 15. Posted by linh on 12/12/2011 at 23:06

  thầy có dạy thêm không?

  Trả lời

 16. Posted by Yu on 13/12/2011 at 19:28

  thi HKI thi` on^ ki~ phan^` nao` thua thay^`

  Trả lời

 17. Posted by dangthanhnhan on 14/12/2011 at 09:04

  sao lau the thay

  Trả lời

 18. cho tam Giác ABCD có BC=2AB . gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD . Gọi P là giao điểm của AM và PM. Q là giao điểm của MD với CN , R là giao điểm của BM với tia CD. a)CM:Tứ giác MDKB là hình thang
  b)Tứ giác PMQN là hình gì ? VS?
  c)hình bình hành ABCD thêm điều kiện gì để PMQN là hình vuông

  Trả lời

  • Em kiểm tra đề lại.

   Trả lời

   • Posted by Trương Hoàng Quốc Việt on 10/12/2014 at 20:02

    Xin phép…
    Thầy ơi giúp e bài toán này với e giải ko ra :(
    cho tam giác ABC vuông tại A,D là trung ddiemr của BC.Gọi M,N lần lượt là hình chiếu của D trên cạnh AB,AC.
    a) CMR : ANDM là hình chữ nhật
    b) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC (H thuộc BC) ..tính số đó góc MHN

    giúp e với thầy ơi..hic

    Trả lời

 19. thầy ơi làm hộ em

  Trả lời

 20. Posted by tran thi anh nam on 22/12/2011 at 19:00

  thay oy,bai nay kho qua,thay giai giup em duoc ko ah?
  CM:Trong mot tu giac tong hai duong cheo lon hon nua chu vi

  Trả lời

  • Posted by Lê quang Cầu on 29/08/2013 at 13:57

   AC<AB+BC
   AC<AD+DC suy ra1 2AC<AB+BC+CD+DA suy ra: AC<1/2(AB+BC+CD+DA)
   Tuong tu: BD<1/2(AB+BC+CD+DA)
   suy ra ĐPCM

   Trả lời

   • Posted by Lê quang Cầu on 29/08/2013 at 14:19

    Rút ra TC: “Tổng hai đường chéo luôn lớn hơn nửa chu vi và nhỏ hơn chu vi của tứ giác”

    Trả lời

 21. Posted by trang on 26/01/2012 at 16:10

  thầy ơi, giải giúp em bài toán này được không ạ.
  Đề bai: Cho M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC của tam giác ABC. Các đường phân giác trong và phân giác ngoài của tâm giác kẻ từ B cắt đường thẳng MN lần lượt tại D và E các tia AD và AE cắt đường thẳng BC theo thứ tự tại P và Q. Chứng minh:
  a) BD và BE lần lượt vuông góc với AP và AQ
  b) B là trung điểm của PQ
  c) AB=DE

  Trả lời

 22. Posted by trang on 26/01/2012 at 17:20

  sao lâu thế thầy

  Trả lời

 23. Posted by trang on 26/01/2012 at 17:21

  nhanh lên thầy ơi

  Trả lời

 24. Posted by hien on 21/02/2012 at 22:52

  thay giai thich ho e cau 1 a voi
  ko hieu gi luon

  Trả lời

 25. Posted by Thu Chang on 01/03/2012 at 23:03

  em nhờ thày giảng giúp em bài này với ạ:
  Cho tam giác ABC vuông tại A, AH vuông góc BC. M,N la hình chiếu của H trên AB, AC. gọi I là điểm đối xứng của H qua AB. Chứng minh AH, MN, CK đồng quy.
  Em cảm ơn thày ạ.

  Trả lời

 26. Posted by bangchi_xinh_kute on 10/03/2012 at 20:23

  Thầy ơi thầy có thể giúp em bài này không ạ? Em cảm ơn thầy nhiều lắm!

  Đề: Cho hình vuông ABCD trên cạnh BC lấy điểm E. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt đường thẳng CD tại F. Gọi I là trung điểm của EF. AI cắt CD tại M. Qua E dựng đường thẳng song song với CD cắt AI tại N.
  a, Chứng minh từ giác MENF là hình thoi
  b, Chứng minh chu vi tạm giác CME không đổi khi E chuyển động trên BC

  Trả lời

 27. Posted by bangchi_xinh_kute on 10/03/2012 at 20:35

  Thầy giúp em bài này với ạ! Em rất cảm ơn thầy!

  Đề: Cho AA1; BB1; CC1 là các đường phân giác trong của tam giác ABC ( tam giác ABC có ba góc đều nhọn), a1; b1; c1 là các khoảng cách từ điểm A1; B1; C1 đến các cạnh AB; BC và CA. Gọi ha; hb; hc lần lượt là độ dài các đường cao ứng với các cạnh:
  BC=a; AC=b; BA=c của tam giác ABC
  Tìm giá trị nhỏ nhất của: M= a1/h1 + b1/h1 + c1/h1

  Trả lời

 28. Posted by duylinh on 04/04/2012 at 12:26

  Thầy giúp em bài toán này với ạ?Em rất cảm ơn thầy.
  Đề:Cho hình thoi ABCD (AC=CD).Một đường thẳng bất kì qua AB cắt tia đối của AD tại E,cắt tia đối của CD tại F.Gọi giao điểm của À và CF là O. Chứng minh rằng:
  a,Tích AE và CF không đổi
  b,tam giác AEC đồng dạng với tam giác CAF
  c,góc EOF có số đo không đổi

  Trả lời

 29. Posted by sakura on 04/04/2012 at 18:31

  Bài 1: CM: Tổng 2 đường chéo lớn hơn nửa chu vi.
  Xét tứ giác ABCD có 2 đường chéo giao nhau tại O
  áp dụng bất đẳng thức tam giác, ta có:
  AO + BO > AB ; BO + CO > BC ; OD + OC > BC ; AO + DO > AD
  => AO + BO +BO + CO + OD + OC + AO + DO > AB + BC + CD + AD
  => 2.(AC+BD) > AB + BC + CD + DA
  => AC + BD > (AB + BC + CD + DA)/2
  => (đpcm)

  Trả lời

 30. Posted by pham minh chau on 19/04/2012 at 19:44

  thay cho em hoi 1 so bai tap hoc ky 2 duoc k thay ??? va cho em dc xin so dt cua thay de lien he duoc k vay thay ???

  Trả lời

 31. Posted by Dư thị Hà on 28/04/2012 at 22:28

  em thưa thầy thầy giúp em bài tập này với ạ:cho hình chữ nhật ABCD, qua C kẻ đường thẳng bất kỳ gặp AB kéo dài ở M,gặp AD kéo dài ở N (AM<AN).Qua C kẻ tia vuông góc với M và gặp AD ở E, gặp BA kéo dài ở F.Chứng minh rằng:
  1/ ME vuông góc với NF
  2/MA*MF=MC*MN
  3/Góc MNF =45 do
  4/MN=CE+CF

  Trả lời

 32. Posted by Nguyễn Ngọc Trâm on 08/05/2012 at 08:40

  thưa thầy thầy có thể giúp em giải bài này được không ạ?
  Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 15cm, AC = 20cm, đường phân giác BD.
  a) Tính độ dài AD
  b) Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Tính AH, HB
  c)Gọi Ilà giao điểm của AH và BD. Chứng minh AID là tamgiác cân

  Trả lời

 33. Posted by Nguyen Huong on 05/08/2012 at 17:04

  Thua thay, em co mot bai toan nho thay giai giup a.
  Cho tam giac ABC can tai A, M la trung diem cua BC. D, E lan luot la cac diem tren canh AB va AC sao cho goc BDM = goc CME.
  a, Chung minh: BD*CE = BM^2
  b, Tam giac MDE dong dang voi tam giac BMD
  c, DM la phan giac goc BDE
  Em cam on thay nhieu.

  Trả lời

 34. Posted by thái on 09/11/2012 at 11:20

  Nho thay giai giup e bai toan;
  Cho hinh thang vuong ABCD, goc A = goc D = 90 độ, DA=DC=2AB,kẻ đường cao DH, gọi N, M là trung điểm của DH, HC. Chứng minh goc DMB = 90 độ.

  Trả lời

 35. Posted by thanhtrang on 12/11/2012 at 16:21

  thưa thầy, cho e hỏi bài này: cho đường tròn (O) dường kính AB= 2R, Vẽ cung tròn tâm D bán kính R cắt đường tròn (O) tại 2 điểm B và .
  a) tứ giác OBDC là hình gị?
  b) tính số đo các góc CBD, CBO, OBA

  Trả lời

 36. Posted by thy on 16/11/2012 at 19:47

 37. em xin hoi thay neu mot hinh chu nhat ABCD co trung diem tung canh la E;M;D;F chung minh tu giac EMDF la hinh thoi phai lam sao vay

  Trả lời

 38. Thầy gợi ý giúp em bài này:
  Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm AB,AC.Gọi I là trung điểm MN,kẻ AI cắt BC tại K.Chứng minh tứ giác AMKN là hình bình hành.

  Sử dụng tính chất cách đều có đúng không thầy.

  Trả lời

 39. Posted by hongtrinh on 06/12/2012 at 21:57

  thay giup em bai nay nha thay
  cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. gọi E là trung điểm của AB, D là điểm đối xứng của M qua E
  a) cm:tứ giác ADMC là hbh
  b) cm: tứ giác ADBM là hình thoi
  c) cho AC= 4cm, BC=5cm.tính
  1.chu vi hình thoi ADBM
  2.diện tích tam giác ADM

  Trả lời

 40. Posted by dung on 13/12/2012 at 21:55

  thay oi giai gium e bai nay voi: Cho tam giac đều ABC đường cao AD, H la trực tâm của tam giác. M bất kì thuộc BC. E, F theo thứ tự là hình chiếu của M lên AB, AC, I là trung điểm AM.
  DEIF là hình j?
  cm MH, ID, EF đồng quy
  xác định vị trí M để EF min
  e cam on thay nhieu!!!!

  Trả lời

 41. Posted by Phạm Trần Trúc Vy on 15/12/2012 at 17:59

  Thầy ơi.. có thể giải giúp em một bài không ạ?

  Trả lời

  • Posted by Phạm Trần Trúc Vy on 15/12/2012 at 18:06

   Cho hình thang ABCD có góc A=D=90 độ, AB =AD= ½ CD. Gọi M là trung điểm của CD, AC cắt BM tại E
   a) Tứ giác ABCM là hình gì? Vì sao?
   b) Tứ giác ABMD là hình gì? Vì sao?
   c) Kẻ DI vuông góc với AC, cắt AM ở H, K là giao điểm của AM và DE. Tứ giác BHDK là hình gì? Vì sao?
   -( Thầy chứng minh giúp em câu c là được rồi ạ => cám ơn thầy trước )

   Trả lời

 42. AH = KM
  ta có : OA = OM
  => OH= OK

  Trả lời

 43. Posted by võ thị ái như on 18/12/2012 at 17:23

  thầy giải giúp em bài toán này nha
  cho tam giác ABC , AH là đường cao , E đối xứng với H qua AB , F đới xứng với H qua AC, EF cắt AB tại M cắt AC tại N. chứng minh CM song song với EH, BN song song với HF

  Trả lời

 44. em cảm ơn thầy

  Trả lời

 45. Posted by nam on 19/12/2012 at 19:07

  Cho tam giác ABC, E và D lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC. Gọi G là giao điểm của CE và BD. H và K là trung điểm của BG và CG.
  a) Tứ giác DEHK là hình gì? Vì sao?
  b) Tam giác ABC cần thoã mãn điều kiện gì thì DEHK là hình chữ nhật?
  c) Trong điều kiện của câu b, hãy tính tỉ số diện tích của hình chữ nhật DEHK và diện tích tam giác ABC.
  Nho thay lam ho nho lam day du dc khong thay!

  Trả lời

 46. Posted by hang on 19/12/2012 at 20:16

  em k hieu phan toan dieu kien thay ak

  Trả lời

 47. Posted by hainhi on 22/12/2012 at 09:06

  Cho tam giac ABC vuong tai A,duong trung tuyen AM.Goi H la diem doi xung voi M qua AB,E la giao diem cua MH va AB.Goi K la diem doi xung voi M qua AC,F la giao diem cua MK va AC. a,Xac dinh hinh dang tu giac AEMF,AMBH,AMCK.b,C/m rang H dx K qua A.c,tam giac vuong ABC co them dieu kien gi de AEMF la hinh vuong
  day la de thi hoc ki 1 nsm nay mong thay giai dap giup e vs a

  Trả lời

  • Posted by nguyen thi thuy on 25/12/2012 at 12:53

   cho hinh chu nhat ABCD.Goi E la chan duong vuong goc ke tu B den AC .I la trung diem cua AE, M la trung diem cua CD.
   a,goi H la trung diem cua be.CM:CH//IM
   B,goc BIM bang may

   Trả lời

   • Posted by Linh on 07/08/2013 at 09:46

    nối I với H. ta đc IH là đường trung bình của tam giác AEB nên IH//AB, IH=1/2AB mà MC=1/2 DC=1/2AB NÊN IH=MC mà IH//AB nên IHCM là hình bình hành nênHC//IM.Ta CM góc HIB=IBA=BCH mà góc MIH=góc HCM nên góc MIB=90độ

    Trả lời

 48. Posted by nguyen thi thuy on 25/12/2012 at 12:57

  cho tam giac ABC(AB lon hon AC).duong cao AH.GOI M,N,P lan luot la trung diem cua BC,CA ,AB.cmr:
  a,NP la duong trung truc cua AH
  b,MNPH la hinh thang can

  Trả lời

 49. Posted by nguyen thi thuy on 25/12/2012 at 13:07

  help me !

  Trả lời

 50. Posted by nguyen thi thuy on 25/12/2012 at 16:27

  cho hinh chu nhat ABCD.Goi E la chan duong vuong goc ke tu B den AC .I la trung diem cua AE, M la trung diem cua CD.
  a,goi H la trung diem cua BE.CM:CH//IM
  B,goc BIM bang may

  Trả lời

 51. Posted by 123456 on 05/02/2013 at 20:11

  Cho tam giac ABC vuong tai A, duong cao AH, tren do lay diem D. Tren tia doi cua tia HA lay diem E sao Cho HE=AD. Duong thang vuong goc voi AH cat AC tai F. CMR EB vuong goc voi EF

  Trả lời

 52. Posted by thu hường on 16/02/2013 at 18:56

  e chao thay đây là lan dau tien e vao day . mong thay giup e bai toan nay moi a . cho hình thang ABCD đáy lớn cd , goc d =60 . phan giac cua goc d cat AC tai I , Chia AC theo ti lệ so 4/11 va cat AB tai M . biêt MA-MB=6 cm . tinh AB,CD

  Trả lời

 53. cho hinh binh hanh ABCD co F thuoc BC . Tia AF giao BD va CD tai E va F. Chung minh BF. BG khong thay doi khi F chuyen dong tren BC

  Trả lời

 54. Thay giup em giai bai tren voi a!

  Trả lời

 55. Posted by chẽnuanzang on 31/03/2013 at 20:45

  Thầy giúp em bài tập trên với ạ! em đang cần gấp :) đề như sau ạ!
  Cho tam giác ABC, G là trọng tâm của tam giác, lấy điểm P trên cạnh BC. Các đường thẳng qua P theo thứ tự song song với CG và BG cắt AB và AC tại E và F, EF cắt BG và CG theo thứ tự tại I và J. Chứng minh rằng:
  a. EI=IJ=JF
  b. PG đi qua trung điểm EF

  Trả lời

 56. Posted by giang on 18/04/2013 at 08:43

  cho bai toan: cho tam giac ABC vuong tai A , co AB =4,5cm;BC =7,5cm. ke duong cao AH (H thuoc BC). phan giac cua goc B cat AC tai D , cat AH tai K
  a)tinh AC;AD;DC?

  Trả lời

 57. Posted by Đào Xuân Đức on 01/07/2013 at 22:41

  Thầy giúp em bài tập trên với ạ! em đang cần gấp :
  cho tứ giác abcd 2 đường chéo cắt nhau ở o biết oa=8cm ab=6cm ob=4cm od=6cm tính ad

  Trả lời

 58. Posted by phạm văn đồng on 19/07/2013 at 20:58

  thầy giúp em bài này với:
  cho tam giác ABC cân tại A;BC=a;M LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA BC. LẤY D,E THUỘC AB,AC SAO CHO GÓC DME=GÓC B
  a/CM BC*DE KHÔNG ĐỔI
  b/CM DM LÀ TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC BDE
  c/TÍNH CHU VI TAM GIÁC AED NẾU TAM GIÁC ABC LÀ TAM GIÁC ĐỀU

  Trả lời

 59. Posted by phạm văn đồng on 21/07/2013 at 21:12

  thầy giúp em bài này:
  1/ Tam giác ABC có góc B=2 lần góc C;AB=4cm;BC=5cm. Tính AC??
  4/ Tam giác ABC có góc B=60o;góc C=20o;BC=4cm.Gọi D là trung điểm AC. Trên CB lấy E sao cho CE=CD. Tính tổng diện tích các tam giác ECD và tam giác ABD????

  Trả lời

 60. Posted by ckluyvknhe on 22/07/2013 at 14:12

  Thua thầy em co 1 bai muon hoi:
  Cho tứ giác ABCD:AB=BC=AD
  Góc A = 110 độ; góc C= 70 độ
  BH vuông goc AD;CK vuông góc DC.Cm
  a, DB là phân giác của góc D
  b, ABCD là hinh thang cân
  c, BH=CK

  Trả lời

 61. Posted by huyen on 06/08/2013 at 11:20

  cho tam giac abc vuong tai a duong cao ah , bh=4cm , ch=9cm, duong phan giac bd cat ah tai e(dthuoc ac). tinh dien tic ebh/dien tich dba va chung minh ea/eh=dc/da

  Trả lời

 62. Posted by Linh on 07/08/2013 at 09:19

  thầy ơi làm hộ em bài này với:cho tam giác ABC(góc A<90độ).Về phía ngoài của tam giác ABC dựng các hình vuông ABDE,ACFG.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng DF. CM tam giác MBC vuông cân tại đỉnh M
  Thầy làm cho em nhanh nhé thầy!^^

  Trả lời

 63. Posted by vi on 03/09/2013 at 07:45

  Thầy ơi! em làm bài ?2 trang 70 cũng đc nhưng chưa chắc đúng thầy giảng lại dùm em cái ạk

  Trả lời

 64. Posted by phuong anh on 06/09/2013 at 13:57

  cho e hoi :
  cho hinh thang can ABCD co O la giao diem 2 duong chua 2 canh ben AD va BC. E la giao diem 2 duong cheo. CMR ; OE la duong trung truc cua AB va CD

  Trả lời

 65. Posted by phạm hoài nam on 13/10/2013 at 20:02

  Thưa thầy thầy giúp em làm bài này với
  cho tam giác ABC nhọn trực tâm H. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A vẽ tia Bx vuông góc với BA, Cy vuông góc với CA , Cy cắt Bx tại D.
  CMR a) BHCD là hình gì? Vì sao?
  b) E là điểm sao cho BC là đường trung trực của EH. CM BCDE là hình thang cân
  c) tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác HCDk là hình thang cân?

  Trả lời

 66. Posted by Trần Lan Thi on 02/11/2013 at 16:11

  Cho hình thoi ABCD có Â= 60 độ. Gọi M,N,P,Q là trung điểm AB,BC,CD,DA
  a/ Chứng minh MNPQ là hình chữ nhật
  b/ Gọi H đối xứng với B qua Q. Chứng minh ABDH là hình thoi
  c/ Chứng minh H,C đối xứng nhau qua D
  d/ Chứng minh AC=BH
  Mong thầy giải giúp em nhanh bài này, ngày mai em có tiết kt bài này

  Trả lời

  • Posted by vô danh on 10/11/2013 at 21:17

   c)2 tam giac = nhau=> DH=DC
   d)AB//HC=>ABHC la hinh thang
   AH=BC(2 tam giac deu = nhau)
   =>ABCH la hinh thang can=>AC=BH

   Trả lời

 67. Posted by Phương on 06/11/2013 at 11:46

  Thưa thầy, thầy giải giúp em bài toán trong bài tập rèn luyện mà thầy đã nêu trên, bài 1 câu c đó thầy: c / CN cắt PB ở Q . Chứng minh BQ = 2 PQ

  Trả lời

 68. thay chung minh cho em mot tu gia la hinh binh hanh va tu giac la hinh thoi

  Trả lời

 69. thay giup em chung minh tu giac la hinh thoi
  va tu giac la hinh binh hanh . va tu gia la hinh vuong

  Trả lời

 70. ở bài 3 phần cuối bảo tìm điều kiện để thành hình vuông, nhưng e thấy dấu hiệu hình vuông đâu có từ hình bình hành đâu thầy..đề có sai không thầy. HSG Toán mà sao e nghĩ căng óc vẫn k ra thầy ah.

  Trả lời

 71. Posted by phan thu hà on 21/11/2013 at 19:55

  Cho tam giac ABC cân tại A (BC<AB) goi o la giao diem ba duong trung tuyen AM, BD,CE. K la diem doi xung voi o qua E, L la diem doi xung o qua D
  a) CMR: BCLK la HCN
  b) Ke MN vuong goc OC , I la trung diem MN CMR goc BOI = 90

  Trả lời

 72. thấy ơi cho em hỏi bài này cái
  hình vuông abcd gọi m là trung điểm của ab,n là trung điểm của bc. p là giao của an và dm
  a)tím diện tích tam giác apm
  b)tam giác cpd cân
  b2)tìm các giá trị x;y nguyên dương sao cho:
  x^2=y^2+2y+13

  Trả lời

 73. Posted by le anh on 29/11/2013 at 13:54

  thầy có thể giải giúp em bài này không:
  cung giong như để thầy cho, nhưng thêm một câu. kẻ EH vuông góc với AC. gọi I là trung điểm của EH. CM AI vuông góc với BH

  Trả lời

 74. Posted by Phan Huy on 01/12/2013 at 10:42

  thay co the giup em cau c bai nay khong
  Cho tam giac ABC (AB<AC) , duong cao AK. Goi D,E,Ftheo thu tu la trung diem AB,AC,BC
  a) Tu giac BDEF la hinh gi? Vi sao?
  b) Chung minh tu giac DEFKla hinh thang can
  c)Goi H la truc tam cua tam giac ABC. M,N,P theo thu tu la trung diem cua HA,HB,HC.
  Chung minh cac doan thang MF,NE,PD bang nhau va cat nhau tai trung diem cua moi duong

  Trả lời

 75. Posted by Phan Huy on 01/12/2013 at 10:43

  em cam on thay

  Trả lời

 76. Posted by Kỳ Anh on 02/12/2013 at 07:50

  Bài 3, thầy giải đúng cách mà em đang tìm…em cứ phân vàn hoài nhưng không nghĩ ra, em lại đi kẻ đường thẳng qua E vg với DC, rồi chứng minh tam giác vg cân. Cảm ơn thầy đã hướng dẫn cách này….
  Chúc thầy sức khỏe và có nhiều đóng góp cho giáo dục.

  Trả lời

 77. Posted by Lê Hoàng on 09/12/2013 at 23:54

  cho tam giác nhọn ABC, H là trực tâm của tam giác trên.Các đường thẳng vuông góc với AB tại B, vuông góc với AC tại C cắt nhau tại D.I là trung điểm của BC, Đường thẳng vuông góc với BC tại I và cắt AD tại M.
  a. C/m AH= 2 MI
  b. tam giác ABC cần có điều kiện gì để tứ giác BDCH là hình thoi.
  Mong thầy gợi ý giúp em sớm. Cám ơn thầy rất nhiều!

  Trả lời

 78. Posted by pe tho on 10/12/2013 at 20:54

  thầy ơi ,các bài tìm điều kiện em ko biết làm thầy có thể cho bài mẫu để giúp em hiểu hơn không ạ

  Trả lời

 79. cho tam giác ABC vuông tại A,K là trung điểmBC. ke KE//ẶC, KF//AB
  a)tu giac AEKF la hinh gi?vì sao
  b)C/m E,F là trung điểm AC,AB
  c)gọi M đối xứng K qua E, N đối xứng K quá F. tu giac AKBM va AKCN la hinh gi? vi sao
  đ) tam giác ABC có điều kiện gì thì tự giác BMNC là hình bình hành

  Trả lời

 80. Thầy ơi em ko làm được bài này thầy giúp em với
  Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD. Hai đường thẳng đó cắt nhau tại K.
  a) Tứ giác OBCK là hình gì? Vì sao?
  b) Chứng minhAB = OK
  c) Tìm điều kiện của hình thoi ABCD để tứ giác OBKC là hình vuông

  Trả lời

  • Posted by duc a1 on 18/12/2013 at 22:32

   a)3 góc vuông=>hình chữ nhât
   b)BK // AO
   BK=OC=OA
   =>ABKO là hình bình hành=>AB=OK
   c)OBKC là hình vuông OB=OC AC=BD ABCD là hình vuông

   Trả lời

 81. Posted by 123456789 on 15/12/2013 at 19:12

  thay oi bai vua roi hinh nhu nao em ve mai ko ra bai 1 a

  Trả lời

 82. Posted by thao on 26/12/2013 at 18:33

  mai em thi toán em sợ hình lm hk đc mấy cái chứng minh tứ giác đó phức tạp lu bu quá

  Trả lời

 83. Posted by lananh on 16/01/2014 at 20:57

  vì sao nhiều bài tập em tìm mà lại không thấy

  Trả lời

 84. Posted by lananh on 16/01/2014 at 20:58

  nhiều bài khó cũng không thấy

  Trả lời

 85. thay em mun hoi thay.thay co chuan bi mot so de thi de chuan bi thi hkii k thay

  Trả lời

 86. Posted by thơ on 27/02/2014 at 21:11

  1. Tứ giác ABCD có góc B + góc D = 180o, AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng CB = CD.
  2. Cho hình thang ABCD có đáy CD > đáy AB. CMR: góc A + góc B > góc C + góc D
  3. Cho hình thang ABCD có góc A = góc B = 90 độ và BC = AB =1/2AD . Lấy M thuộc
  đáy nhỏ BC. Kẻ Mx vuông góc MA, Mx cắt CD tại N.
  Chứng minh rằng: Tam giác AMN vuông cân.
  4. Cho Tam giác ABC đều. M là điểm nằm trong tam giác. Chứng minh rằng: Độ dài của các đoạn thẳng MA, MB, MC bằng độ dài các cạnh của 1 tam giác nào đó.
  5. Một hình thang cân có đường cao bằng nửa tổng hai đáy. Tính góc tạo bởi hai đường chéo hình thang đó.
  Cảm ơn Thầy nhiều.

  Trả lời

 87. Posted by phương on 03/04/2014 at 20:09

  thầy ơi giải giùm em bài này
  cho tam giác ABC vuông A,có đường cao AH ,trung tuyến AM.Từ H vẽ HD,HE vuông AB,AC
  a)Cm AH^2 =HB.HC
  b)Cm HB.HC=AD.AB

  Trả lời

 88. Thầy ơi cho em hỏi thầy vẽ hình bằng phần mềm nào thế ạ?

  Trả lời

 89. Ông Bình tôi phục ông sát đất. Ông thực sự yêu nghề giáo.

  Trả lời

 90. Posted by huong on 19/06/2014 at 16:19

  giải giúp em bài này nha thầy, các ban biết thì giải giùm mình nha:
  cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB=15cm, BH=9cm.
  a, Tính AC,BC,AH
  b, gọi M là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác AHM

  Trả lời

 91. Posted by nguyễn thị mai trinh on 20/06/2014 at 15:58

  thầy giúp em bài này đc không thầy
  cho hình thang cân ABCD,(AB//CD).Hai đường chéo cắt nhau tại O.Biết góc COD=60 độ.Chứng minh rằng hình thang cân này có mỗi đường chéo bằng tổng 2 đáy

  Trả lời

 92. Posted by Ngọc hân on 11/07/2014 at 22:07

  Thầy ơi, thầy giải giúp em bài toán: Cho hình thoi ABCD có góc A=60*,M thuộc AB,N thuộc BC sao cho BM+BN=AB.a)C/m MP song song với BC.
  b)C/m tam giác DMN đều.

  Trả lời

 93. Posted by LONG on 15/07/2014 at 10:52

  giải giúp em
  cho tam giác ABC
  M vàN lần lượt là trung điểm BC và AC
  H đối xứng M qua N
  Tam giác ABC cần điều kiện gì thi hình bình hành BNCH là hình chữ nhật

  Trả lời

 94. Posted by linh on 25/07/2014 at 11:41

  thưa thầy e k làm đk câu b bài toán này xin thầy giúp Đề bài : cho hình bình hành ABCD. F,E là trung điểm AB , CD . đường chéo BD giao AE và CF tại G và H a. DH = GH= HD b. AECF, EGFH, AGCH, là hình bình hành

  Trả lời

 95. thầy ơi giải giúp e bài này
  cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi M là trung điểm của BC cho biết DM là tia phân giác của góc D. CMR: AM là tia phân giác góc A

  Trả lời

 96. Posted by châu uyên on 16/09/2014 at 20:32

  Nhờ thầy giải dùm em bài sau: Bài 1.Cho tam giác ABC,đường cao AH.gọi M, N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,AB,AC.Chứng minh rằng MHNP là hình thang cân
  Bài 2.Cho tam giác ABC,AB=8cm,BC=6cm.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC.Trên tia AC lấy điểm E sao cho CE =1cm.CMR
  a, góc NME =góc NEM
  b, góc C= 2 gócNEM

  Trả lời

 97. Posted by châu uyên on 17/09/2014 at 08:09

  thầy ơi giải giúp em với,ngày mai em kiểm tra rồi mà khó quá huhu

  Trả lời

 98. thầy giúp em làm bài này :cho hình bình hành ABCD.Qua đỉnh A kẻ đường thẳng song song với đường chéo BD cắt tia CB và CD lần lượt tại E và F .CM rằng các đường thẳng AC ,DE và BF đồng quy.

  Trả lời

 99. Cho Δ ABC vuông tại A ( AB< AC) trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB, gọi M là trung điểm BE. CMR:AH là tia phân giác của Góc AHC

  Trả lời

 100. Posted by Hồng Minh on 27/10/2014 at 20:33

  cảm ơn thầy!

  Trả lời

 101. thưa thầy cho e hỏi bài này: cho hình vuông ABCD và E thuộc AB. Phân giác góc ECD cắt AD tại F. Chứng minh BE + DF = CE

  Trả lời

 102. Posted by Nguyễn Thị Thủy Tiên on 28/10/2014 at 19:34

  Thầy ơi cho em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em mong thầy sẽ giúp em bài toán này nha.
  Cho tam giác ABC cân ở A. Trung tuyến BM,CN cắt ở G. D là điểm đối xứng củA G qua M. E là điểm đối xứng của G qua N. BEDC là hình j?
  Thầy ơi em biết vẽ hình rồi nhưng em k biết chứng minh.
  Em mong thầy sẽ chứng minh bài này giùm em sớm nha.
  Chúc thầy an khang thịnh vượng.
  Cảm ơn thầy.

  Trả lời

  • gợi ý :

   – tc trọng tâm + đối xứng => GC = GE ; GB = BD
   suy ra : BCDE là hình bình hành.
   – Dùng điều kiện tam giác cân => BD = CE
   suy ra : BCDE là hình chữ nhật.

   Trả lời

 103. thưa thầy cho e hỏi bài này: cho hình vuông ABCD và E thuộc AB. Phân giác góc ECD cắt AD tại F. Chứng minh BE + DF = CE

  Trả lời

 104. Posted by HUY FIRE DRAGON on 28/10/2014 at 22:07

 105. Posted by HUY FIRE DRAGON on 28/10/2014 at 22:09

  em chào thầy thầy ơi em có bài này muốn hỏi thầy nhờ thầy giải giùm em ạ em cảm ơn thầy trước : một hình thang cân có đường cao bằng nửa tổng hai đáy. tính góc tạo bởi hai đường chéo hình thang đó

  Trả lời

 106. Posted by Chi Trần on 28/10/2014 at 23:30

  a) Gọi giao điểm của EM với BC là N.
  Ta có: MEBˆ+MBEˆ=BMNˆ.
  Mà ΔBMN=ΔFED(c.g.c).
  ⇒BMNˆ=FEDˆ⇒MBEˆ+MEBˆ=FEDˆ⇒BM⊥EF(đpcm)..a) Gọi giao điểm của EM với BC là N.
  Ta có: MEBˆ+MBEˆ=BMNˆ.
  Mà ΔBMN=ΔFED(c.g.c).
  ⇒BMNˆ=FEDˆ⇒MBEˆ+MEBˆ=FEDˆ⇒BM⊥EF(đpcm)
  b) Tự CM nốt ˆ.ˆ

  Trả lời

 107. Posted by oanh on 02/11/2014 at 07:37

  cho em hỏi bài này với ạ: Cho tam giác ABC, điểm M di chuyển trên cạnh BC. Kẻ MD//AC, ME//AB(D thuộc AB, E thuộc AC). Trung điểm I của DE chuyển động trên đường nào?

  Trả lời

 108. thay oi thay giai ho em nha
  cho tam giac abc vuong tai A, trung tuyen AM , goi I la trung diem AM . Keo dai tia BI cat AC tai K. goi F doi xung voi K qua I
  a) CM BF=FK
  b) goi N la trung diem KC . CM AFMN la hinh thang can
  c) K la trung diem AN
  em can gap

  Trả lời

 109. Posted by khang on 10/11/2014 at 19:38

 110. thưa thầy lớp em sắp kiểm tra một tiết nhưng em chẳng biết phải làm gì thầy có thể cho em một lời khuyên được không

  Trả lời

 111. thưa thầy, thầy có thể hướng dẫn em giúp em giải bài toán này được không ạ:tam giác ABC vuông tại A có phân giác BD.M,N,E lần lượt là trung điểm của BD, BC, DC.Chứng minh: 1. MNED là hình bình hành. 2. AMNE lF HÌNH THANG CÂN.Em cảm ơn thầy nhiều ạ!

  Trả lời

 112. Posted by kitty on 28/11/2014 at 23:59

  Thưa Thầy ! Mong Thầy hướng dẫn giúp em cách giải bài toán này . Em nhìn thấy nó có một đặc điểm chung là kẻ đường cao, và lấy trung điểm của đường cao đó, rồi chứng minh 2 đoạn vuông góc, nhưng em không suy nghĩ ra cách giải. Em rất mong được Thầy hướng dẫn giúp em câu d ạ.. Cám ơn thầy ạ.

  Tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. M, N là trung điểm AB, AC
  a. Cm BMNC là hình thang cân.
  b. Vẽ D đối xứng với H qua N. Chứng minh AHCD là hình chữ nhật.
  c. Cm AMHN là hình thoi.
  d. Vẽ AH vuông góc AC. Gọi I là trung điểm HE. CM AI vuông góc BE

  Trả lời

 113. Posted by hoang tu on 02/12/2014 at 20:51

  Giải giúp em bài này nha. Cho tam giác ABC, có độ dài các đường trung tuyến lần lượt là 9,12,15. Tính diện tích của tam giác đó

  Trả lời

 114. thầy ơi giúp e với toán 8 học kì 1, giải giúp e câu C được ko, chưa học tam giác đồng dạng nha thầy, em cam ơn thầy nhiều
  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Từ H vẽ HD vg góc với AB tại D, HE vg góc với AC tại E
  a) C/m tg ADHE là hcn
  b)Trên tia đối của AC lấy F sao cho AF=AE.C/m tg AFDH là hbh.
  c)Gọi K là điểm đối xứng của B qá À, gọi M là t/đ của AH.C/m CM vg góc với HK

  Trả lời

 115. Posted by Trương Hoàng Quốc Việt on 10/12/2014 at 20:08

  cho hình chữ nhật abcd.trên tia đối của da và cb lần lượt lấy điểm M,N sao cho DM=CN=CD.trên tia đối của CD lấy điểm P sap cho CP=BC.chứng minh MP vuông góc với AN
  giúp e với thầy ơi…huhuhu

  Trả lời

 116. Posted by Loan on 16/12/2014 at 00:59

  cho tam giác ABC,các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G.Gọi H là trung điểm của GB,K là trung điểm của GC.
  a.Chứng minh rằng tứ giác DEHK là hình bình hành.
  b.Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác DEHK là hình chữ nhật
  c.Nếu các đường trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau thì tứ giác DEHK là hình gì?
  Thưa Thầy ! Mong Thầy hướng dẫn giúp em cách giải bài toán này. giúp e với thầy ơi…

  Trả lời

 117. Posted by hong le on 16/12/2014 at 09:29

  thay oi giup e cach giai cac dang toan chung minh phai lam sao

  Trả lời

 118. Thầy ơi, làm phiền thầy hướng dẫn em làm câu c bài toán này nha thầy, bài toán như sau:
  Cho tam giác ABC vuông tại B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC.
  a) Chứng minh tứ giác AMNC là hình thang.
  b) Gọi O là trung điểm của AC, trên tia đối của tia ON lấy điểm H sao cho OH = ON. Chứng minh tứ giác ANCH là hình bình hành và AH =BN.
  c) Trên tia NH lấy điểm E, sao cho H là trung điểm của OE. Chứng minh góc EAN bằng góc EMN.
  Cảm ơn thầy một lần nữa, xin thầy giúp em.

  Trả lời

 119. Posted by vy lety on 16/12/2014 at 19:25

  cho hình bình hành ABCD có độ dài AB bằng độ dài đường chéo AC. đường thẳng BE song song AC cắt đường thẳng CD tại E.
  a) chứng minh : AE vuông góc với BE.
  b) để tứ giác ABEC trở thành hình vuông thì hình bình hành ABCD phải thoả mãn điều kiện gì?

  Trả lời

 120. Posted by mistorgank on 18/12/2014 at 11:10

  thầy ơi em ko pít trình bày bài toán:tam giác ABC cần điều kiện gì để hình hbh đó là hình vuông

  Trả lời

 121. Posted by Thanh Huyền on 24/12/2014 at 14:22

  giải giúp e ạ : cho hình vuông ABCD
  a, Tính cạnh hình vuông biết đường chéo = 4cm
  b, tính đường chéo biết cạch = 5 cm
  mong nhận đc hồi âm sớm vì MAI EM THI HỌC KÌ :)

  Trả lời

 122. Posted by Truong on 25/12/2014 at 20:28

  Cho tam giác ABC, E và D lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC. Gọi G là giao điểm của CE và BD. H và K là trung điểm của BG và CG.
  a) Tứ giác DEHK là hình gì? Vì sao?
  b) Tam giác ABC cần thoã mãn điều kiện gì thì DEHK là hình chữ nhật?
  c) Trong điều kiện của câu b, hãy tính tỉ số diện tích của hình chữ nhật DEHK và diện tích tam giác ABC.
  thay giai giup em voi duoc khong a

  Trả lời

  • a, Xét tam giác ABC có :
   AE=EB(gt) => DE là đường trung bình của tam giác ABC
   AD=DC(gt) => DE//=1/2 BC (1)
   Xét tam giác BCG có :
   GK=KC(gt) => DE là đường trung bình của tam giác ABC
   BH=HG(gt) => HK//=1/2 BC (2)
   Từ (1)và(2) =>DE//=1/2HK => DEHK là hình bình hành
   b,Tứ giác EDHK là hình chữ nhật EK=HD EC=BD tam giác ABC cân tại A
   c, Kẻ AI vuông góc với BC ( I thuộc BC)
   S ABC = AH . BC/2 = AH . ED = ED .3/2 DK = S EDKH . 3/2
   Vậy S tam giác ABC = 3/2 S tứ giác EDHK

   Hi Hi có ai hỏi bài lien lạc ” khanh7athcsmh@gmail.com ” Mình đang học lớp 8 nhé ^_^

   Trả lời

 123. Posted by NGUYEN TẤN VINH on 06/01/2015 at 21:05

  THẬY ƠI GIÚP EM BÀI TOÁN CHỨNG MINH HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH THOI CÓ CÙNG CHU VI THÌ HÌNH VUÔNG CÓ DIỆN TÍCH LỚN HƠN Ạ

  Trả lời

 124. thầy giải hộ em bài này đk ko ạ
  cho tam giác ABC vuông ở A .vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABD vuông cân ở D và ACF vuông cân ởC
  a, cm A,Đ,E thẳng hàng
  b, Gọi H là giao điểm AB và DC ,K là giao điểm của AC và BF .chứng minh AK=CH
  c,AH^2=BH.CK

  Trả lời

 125. thầy oi giải em bài nay vs
  cho tam giác ABC đều nội tiếp (o) , M thuộc cung BC
  trên tia MA lấy điểm D sao cho MD =MB
  a) Chứng minh : tam giác BMD là tam giác đều
  b) Chứng minh: tamgiác ADB =tam giác CMB
  c) Chứng minh MA =MB =MC

  Trả lời

 126. thầy oi giải em bài nay vs
  cho tam giác ABC đều nội tiếp (o) , M thuộc cung BC
  trên tia MA lấy điểm D sao cho MD =MB
  a) Chứng minh : tam giác BMD là tam giác đều
  b) Chứng minh: tamgiác ADB =tam giác CMB
  c) Chứng minh MA =MB + MC

  Trả lời

 127. Posted by nguyen trang on 15/03/2015 at 10:48

  thay oi giup em vs ; cho tam giác abc ab<ac đường cao ae bf cat nhau tai h m là trung điếm cua bc qua h ve đường thẳng a vuông góc với hm va cắt ab ,ac tại i, k qua c vẽ đường thẳng b song song với ik cắt ah,ab tại n,d cm nc=ndva hi=hk

  Trả lời

 128. […] ÔN TẬP TOÁN HÌNH HỌC LỚP 8 HKI | Toán học … – Thầy ơi cho em hỏi bài tập 85. trang 109, SGK lớp 8 với thầy. Cho hình chữ nhật ABCD có AB=2AD. Gọi E,F theo thứ tự là trung điểm của …… […]

  Trả lời

 129. Thầy giải hộ bài toán này vói : Cho nửa đương tron ( O;18), đường kính AB, I là trung điểm của OA qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AB cát đường tròn tại K, M là điểm thuộc cung nhỏ AK . Tính MK^2+MB^2 – MK.MB +?

  Trả lời

 130. Posted by PHAMVANCUONG on 28/03/2015 at 21:11

  GiẢI GIÚP EM BÀI NÀY A.CHO TAM GIÁC ABC VUÔNG A.ĐƯỜNG CAO AH ,TRUNG TUYẾN BM,PHÂN GIÁC CD CẮT NHAU TẠI O.CMR AC=BH

  Trả lời

 131. thay giai giup e bai nay voi
  cho hinh binh hanh ABCD co AD=4cm, AB=8cm.goc DAB=120 do.lay iI, K theo thu tu la trung diem cua AB,CD.
  a, Chung minh goc DIC =90 do
  b, goi M la giao diem cua AK va DI, N la giao diem cua BK va CI. tu giac IMKN la hinh gi
  c, chung minh rang AC, BD, IK, MN dong quy
  d, tinh dien tich tu giac IKMN

  Trả lời

 132. thưa thầy giải dùm em
  cho tam giác ABC cân tại A,có đường cao AH.Gọi D là trung điểm của AB, E và G lần lượt là trọng tâm của tam giác ACD và tam giác ABC. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AB, đường thẳng này cắt AH tại I.
  a. Biết AB=12cm. Tính độ dài đoạn thẳng GE
  b, chứng minh: CD vuông góc IE

  Trả lời

 133. Thầy ơi bài này dạng nâng cao thầy vẽ giúp em hình em vẽ ko được, bài giải có thể em sẽ giải được. Cảm ơn thầy trước.

  Cho hình bình hành ABCD có AC là đường chéo lớn từ C kẻ đường vuông góc CE, CF đến đường thẳng AB , AD( E thuộc AB, F thuộc AD )

  Trả lời

 134. Posted by hải on 10/09/2015 at 19:09

  cho tam giác abc có góc a bằng 50 độ trên ab lấy d sao cho bd =ac gọi e f là trung điểm ad và bc tính góc bef ?

  Trả lời

 135. giúp em bài này với!
  Cho tam giác ABC vuông tại A, có I là giao điểm của các đường phân giác, M là trung điểm của BC, BIM = 90 độ. Khi đó BC:AC:AB bằng?

  Trả lời

 136. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD, trực tâm H. Biết góc BAC lớn hơn 90 độ, AH = 14cm, BH = HC = 30cm. Khi đó AD bằng?

  Trả lời

 137. Posted by son on 15/09/2015 at 15:00

  thầy ơi giải cho e bài 38 sgk lớp 8 trang 130 vs

  Trả lời

 138. Posted by nguyễn thị huyền on 03/10/2015 at 19:21

  thầy ơi giúp e bài này e cần gấp lắm
  cho hình thang ABCD có góc A=D=90 độ CD=2AB=2AD lấy M là điểm bất kì thuộc AB kẻ tia Mx vuông góc với MD Mx cắt BC tại N chứng minh tam giác MND vuông cân

  Trả lời

 139. Posted by sơn on 11/10/2015 at 21:26

  thầy ơi cho em hỏi
  đề bài
  cho hình bình hành ABCD qua A về Đường thẳng d chỉ có 1 điểm chung A với hình bình hành.Gọi BB`,CC`,DD` lần lượt là khoảng cách từ B,C,D đến d ( B`,C`,D` thuộc d) cm BB`+ DD` = CC`
  thầy trả lời giúp em vs

  Trả lời

 140. Posted by TRương Vân Anh on 25/10/2015 at 20:25

  thầy giải giúp em bài này với ạ
  cho tâm giác ABC (3 góc đều nhọn) có AB<AC,kẻ trung tuyến AM .TRên AM lấy D sao cho MA=MD
  a,chứng minh tứ giác ABDC là hình bình hành
  b, gọi e là điểm đối xứng của A qua BC chứng minh AE vuông góc với ED
  c, chứng minh tứ giác BCDE là hình tang cân

  Trả lời

 141. Thầy ơi! Thầy giúp em bài toán này với, bài toán này thầy em cho em nhưng em chưa giải ra được câu c) đây là một bài toán lớp 8, thầy chỉ em cách làm câu này nhé thầy! Và sau đây là bài toán:
  Cho tam giác ABC có đường trung tuyến BD, CE cắt nhau tại G. Gọi H là trung điểm GB, F là trung điểm của GC.
  a)Chứng minh rằng: DEHF là hình bình hành.
  b)Tam giác ABC có điều kiện gì thì DEHF là hình chữ nhật.
  c)Nếu BD vuông góc với CE thì DEHF là hình gì?Biết AC=5cm. Tính chu vi DEHF.
  ” Nhưng mà thầy nhớ nha, chỉ giúp em giải câu c) thôi, mấy câu kia em giải được hết rồi”.
  Em cảm ơn thầy trước nha, thầy!

  Trả lời

 142. Posted by Châu Nguyễn on 10/11/2015 at 21:26

  Thầy giải giúp em bài này nhé!!!
  Cho hình thoi ABCD. Lấy M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA.CM tứ giác MNPQ là hình chữ nhật….xin thầy hãy chỉ cho em ^^

  Trả lời

 143. thầy ơi chỉ em làm bài này nhé
  cho tam giác ABC cân tại A, AH là đường cao, I là trung điểm của AC, K đối xứng H qua I
  a/ Tứ giác AHCK là hình gì
  b/ ARHK là hinh gì
  c/ tam giác ABC cần điều kiện gì để AHCK là hình vuông

  Trả lời

 144. Posted by Minh quân on 25/11/2015 at 10:50

  Thầy ơi, giải giùm em bài này dc ko?
  cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC,AC.
  a)chứng inh:MN//AB và tínhMN biết AB=10cm?
  b)Kẻ MF//AC và cắt AB tại F. Chứng minh: AFMN là hình chữ nhật?
  c)Gọi E là điểm đối xứng của M qua N. Chứng minh: AMCE là hình thoi?
  d)Gọi K là giao điểm ủa EF và AM. tính AK/BC?

  Trả lời

 145. thầy chỉ cho em bài này vs
  cho hbh abcd ke AE, AF lần lượt vuog góc BC,CD tại E,F
  gọi M,N là trug điểm AB,AD
  CMR diện tích 2 tam giác bcd= 2 lần
  dien tich AMCN

  Trả lời

 146. thay oi bai nay lam sao
  BÀI 1 :
  Cho tam giác ABC vuông ở C . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC , AB . Gọi P là điểm đối xứng của M qua N .
  a / Chứng minh :Tứ giác MBPA là hình bình hành.
  b / Chứng minh : Tứ giác PACM là hình chữ nhật .
  c / CN cắt PB ở Q . Chứng minh BQ = 2 PQ
  d / Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì hình chữ nhật PACM là hình vuông .

  Trả lời

 147. Posted by Nguyễn Trúc Ly on 19/12/2015 at 06:12

  Em chào thầy ạ. Thầy có thể hướng dẫn mấy bài trên phần tìm điều kiện được không ạ, mấy dạng đấy em chưa thạo lắm ạ

  Trả lời

 148. Posted by Phan Trà My on 21/12/2015 at 19:25

  thầy ơi giup em giai bai toan này :
  Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là đường trung điểm của AC ,K là điểm đối xứng với M qua I
  a) Tứ giác AMCK là hình gì? Ví sao?
  b) Tìm điều kiện cưa tam giác ABC để tứ giác AMCK lá hình vuông

  Trả lời

 149. Posted by Phan Trà My on 21/12/2015 at 20:35

  thầy ơi thầy giúp em giải bài tập này

  Trả lời

 150. Thầy ơi giải giúp em bài này với !
  Cho tam giác ABC cân tại A , đường cao AH .Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB,E là điểm đối xứng với H qua M .
  a) chứng minh tứ giác AHBE là hình chữ nhật
  b) Chứng minh t/g ACHE là hình bình hành
  c) Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng AC . Chứng minh ba đường thẳng AH,CE,MN đồng quy.
  d) CE cắt AB tại k , chứng minh AB = 3 AK
  ( giải giúp em câu c,d với thấy, em cần gấp lắm ạ. C.ơn thầy trước )

  Trả lời

 151. Posted by linh on 13/02/2016 at 12:06

  thầy ơi giúp ebài 4: tứ giác ABCD có AC=BD, dựng ra phía ngoài các tam giác cân đồng dạng AMB cân tại M và CND cân tại N, gọi E, I là trung điểm AD và BC. CMR: MN vuông góc vs IE.

  Trả lời

 152. thầy ơi giúp e bài 3:cho tứ giác ABCD, dựng ra phía ngoài các tam giác vuông cân MAB, NBC, PCD, QDA có cạnh huyền là AB, BC, CD, DA. CMR:MP và NQ bằng nhau và vuông góc vs nhau.

  Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 301 other followers

%d bloggers like this: