Bài 1 : phương trình đường thẳng

Bài 1

phương trình đường thẳng

–o0o–

1. Khái niệm :

 • Vectơ \overrightarrow {u} được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu \overrightarrow {u} \neq\overrightarrow {0}  và giá của \overrightarrow {u}  song song hoặc trùng với d.
 • Vectơ \overrightarrow {n} được gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d nếu \overrightarrow {n} \neq\overrightarrow {0}  và giá của \overrightarrow {n}  vuông góc  với vectơ  chỉ phương.

2. Phương trình tham số (t ) đường thẳng d :

Đường thẳng d đi qua M(x0, y0) và nhận Vectơ \overrightarrow {u}=(u_1,u_2) làm vectơ chỉ phương.

(d):\begin{cases} x=x_0+u_1.t \\ y=y_0+u_2.t\end{cases}

Hệ số góc của đường thẳng d : k=\frac{u_2}{u_1}

3.  Phương trình tổng quát đường thẳng d : ax + by + c = 0

Đường thẳng d đi qua M(x0, y0) và nhận Vectơ \overrightarrow {n}=(a, b) làm vectơ pháp tuyến.

a(x – x0) + b(y – y0) = 0

4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng:

Cho d1 : a1x + b1y + c1 = 0 và d2 : a2x + b2y + c2 = 0

Tọa độ giao điểm của d1 và d2 là nghiệm của hệ :

(d):\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0\end{cases}(*)

 • Hệ (*) có một nghiệm (x0, y0) thì d1 cắt d2 tại A(x0, y0).
 • Hệ (*) có vô số nghiệm thì d1 trùng d2
 • Hệ (*) vô nghiệm thì d1 song song d2

5. Góc α giữa hai đường thẳng :

d1 : a1x + b1y + c1 = 0 và d2 : a2x + b2y + c2 = 0

cos\alpha=\frac{ |a_1a_2+b_1b_2| }{\sqrt{a_1^2+b_1^2} . \sqrt{a_2^2+b_2^2}}

6. Khoảng cách từ M(x0, y0) đến đường thẳng Δ : ax + by + c = 0

d(M, \Delta)=\frac{ | ax_0 + by_0 + c | }{\sqrt{a^2+b^2}}

 ===========================================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 1 TRANG 80 SGK CB :

Lập Phương trình tham số  đường thẳng d trong các trường hợp sau :

a) d đi qua M(2;1) và nhận Vectơ \overrightarrow {u}=(3;4) làm vectơ chỉ phương.

b) d đi qua M(-2;3) và nhận Vectơ \overrightarrow {n}=(5;1) làm vectơ pháp tuyến.

giải.

a) Phương trình tham số  đường thẳng có dạng (d):\begin{cases} x=x_0+u_1.t \\ y=y_0+u_2.t\end{cases}

\Leftrightarrow\begin{cases} x=2+3t \\ y=1+4t\end{cases}(d)

b) Vectơ \overrightarrow {n}=(5;1) làm vectơ pháp tuyến => vectơ chỉ phương \overrightarrow {u}=(1;-5).

Phương trình tham số  đường thẳng có dạng (d):\begin{cases} x=x_0+u_1.t \\ y=y_0+u_2.t\end{cases}

\Leftrightarrow\begin{cases} x=-2+t \\ y=3-5t\end{cases}(d)

Nhận xét : Lập Phương trình tham số  đường thẳng :

 • Bước 1 : phải tìm điểm đi qua M(x0, y0) và nhận Vectơ \overrightarrow {u}=(u_1,u_2) làm vectơ chỉ phương.
 • Bước 2 : thế số vào công thức.

——————————————————————————————————–

BÀI 2 TRANG 80 SGK CB :

Lập Phương trình tổng quát đường thẳng d trong các trường hợp sau :

a)d đi qua M(-5;-8) có hệ số góc k = -3.

b)d đi qua A(2;1) và B(-4;5)

Giải.

a)d có hệ số góc k = -3 => d : y = -3x + b

d đi qua A(2;1) nên : 1 = -3.2 + b => b = 7

vậy d :  y = -3x + 7 hay 3x + y – 7 = 0

b) d nhận vectơ chỉ phương \overrightarrow {AB}=(-4-2;5-1)=(-6;4) => vectơ pháp tuyến \overrightarrow {n}=(4;6).

=> d : 4(x – 2) + 6(y – 1) = 0

<=> 4x + 6y – 14 = 0

vậy :  2x + 3y – 7 = 0 (d)

Nhận xét : Lập Phương trình tổng quát  đường thẳng :

 • Bước 1 : phải tìm điểm đi qua M(x0, y0) và nhận Vectơ \overrightarrow {n}=(a;b) làm vectơ pháp tuyến.
 • Bước 2 : thế số vào công thức.

—————————————————————————————————————

BÀI 3 TRANG 80 SGK CB :

Cho tam giác ABC. Biết A(1;4), B(3;-1) và C(6;2).

Lập Phương trình tổng quát đường thẳng AB, BC và CA.

Lập Phương trình tổng quát đường cao AH và trung tuyến AM.

Giải.

(AB) nhận vectơ chỉ phương \overrightarrow {AB}=(3-1;-1-4)=(2;-5)

=> vectơ pháp tuyến \overrightarrow {n}=(5;2).

=> (AB) : 5(x – 1) + 2(y – 4) = 0

<=> 5x + 2y – 13 = 0

(AC) nhận vectơ chỉ phương \overrightarrow {AC}=(6-1;2-4)=(5;-2)

=> vectơ pháp tuyến \overrightarrow {n}=(2;5).

=> (AC) : 2(x – 1) + 5(y – 4) = 0

<=> 5x + 2y – 22 = 0

(BC) nhận vectơ chỉ phương \overrightarrow {BC}=(6-3;2+1)=(3;3)

=> vectơ pháp tuyến \overrightarrow {n}=(3;-3).

=> (AB) : 3(x – 6)  – 3(y – 2) = 0

<=> x – y – 4 = 0

AH \bot BC => (AH) vectơ pháp tuyến \overrightarrow {n}=(3;3).

(AH) : 3(x – 1) + 3(y – 4) = 0

<=> x + y – 5 = 0

M (x; y) trung điểm BC : \begin{cases} x=\frac{x_B+x_C}{2}=\frac{9}{2}\\ y=\frac{y_B+y_C}{2}=\frac{1}{2}\end{cases}(d)

(AM) nhận vectơ chỉ phương \overrightarrow{AM}=(\frac{7}{2};-\frac{7}{2})

=> vectơ pháp tuyến \overrightarrow{n}=(\frac{7}{2};\frac{7}{2}).

=> (AM) : (x – 1)7/2 + (y – 4)7/2 = 0

<=> x – y – 5 = 0

Nhận xét :

\overrightarrow{u}=(a,b)\overrightarrow{u}\bot\overrightarrow{v}

=>  \overrightarrow{v}=(-b,a) = (b;-a)\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v}=ab-ab=0

——————————————————————————-

BÀI 6 TRANG 80 SGK CB :

Phương trình tham số  đường thẳng (d): \begin{cases} x=2+2t \\ y=3+t\end{cases}

Tìm M thuộc d và cách A(0;1) một khoảng 5.

Giải.

M(x;y) thuộc d, nên : M(2 + 2t ; 3 + t).

AM = 5

⇔  AM2 = 25

⇔ (2 + 2t – 0)2 + (3 + t – 1)2 = 25

⇔ 5t2+ 12t – 17 = 0

⇔ t = 1 hoặc t = -17/5

vậy : M(4 ; 4) hoặc M(-24/5 ; -2/5).

——————————————————————————-

BÀI 7 TRANG 81 SGK CB :

Góc góc α giữa hai đường thẳng :

d1 : 4x – 2y + 6 = 0 và d2 : x – 3y + 1 = 0

giải.

cos\alpha=\frac{ |4.1+(-2)(-3)| }{\sqrt{4^2+2^2} . \sqrt{1^2+3^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}

=> α = 450.

——————————————————————————-

BÀI 9 TRANG 81 SGK CB :

Tìm bán kính đường tròn tâm C(-2 ; -2) tiếp xúc d : 5x+ 12y – 10 = 0

Giải.

đường tròn tâm C(-2 ; -2) tiếp xúc d : R=d(M, \Delta)=\frac{ |5(-2)+12(-2)-10| }{\sqrt{5^2+12^2}}=\frac{44}{13}

=============================================

Đại học khối A 2012 (1,0 điểm)

Câu VI.a Đại học khối A 2010 (1,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(6; 6); đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình x + y − 4 = 0. Tìm toạ độ các đỉnh B và C, biết điểm E(1; −3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác đã cho.

Đáp Án :

=========================================

Văn ôn  – Võ luyện :

Câu 7.a (1,0 điểm) Đại học khối A 2012:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2ND. Giả sử M(11/2; 1/2) và đường thẳng AN có phương trình 2x – y – 3 = 0. Tìm tọa độ điểm A.

Câu VI.a.1  Cao Đẳng  2011 (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x +y = 3.  Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(2; − 4) và tạo với đường thẳng d một góc bằng 450.

Câu VI.a Đại học khối D 2011 (1,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(– 4; 1), trọng tâm G(1; 1) và đường thẳng chứa phân giác trong của góc A có phương trình x – y – 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A và C.

Câu VI.a.1  Đại học khối B 2011 (1,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng Δ: x – y – 4 = 0 và d: 2x – y – 2 = 0. Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng Δ tại điểm M thỏa mãn OM.ON = 8.

Câu VI.a.1  Đại học khối B 2010 (1,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có đỉnh C(− 4; 1), phân giác trong góc A có phương trình x + y − 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC, biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương.

Câu VI.a.1  Đại học khối D 2010 (1,0 điểm)

Câu VI.a (1,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(3; −7), trực tâm là H(3; −1), tâm đường tròn ngoại tiếp là I(−2; 0). Xác định tọa độ đỉnh C, biết C có hoành độ dương.

Câu VI.b (1,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(0; 2) và Δ là đường thẳng đi qua O. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên Δ. Viết phương trình đường thẳng Δ, biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH.

Câu VI.a.1  Đại học khối A 2009 (1,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy  cho hình chữ nhật ABCD có điểm I (6;2)là giao điểm của hai đường chéoAC và BD. Điểm M(1;5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh thuộc đường thẳng  CD:x + y – 5 = 0. Viết phương trình đường thẳngAB.

Advertisements

52 responses to this post.

 1. Posted by thanh nha on 20/02/2013 at 19:28

  em cam on thay rat nhieu

  Phản hồi

 2. Posted by lê văn luân on 26/02/2013 at 21:33

  giảng bai 1-phương trình đường thẳng

  Phản hồi

 3. Posted by Huy on 26/03/2013 at 17:43

  Mong thầy giải câu:
  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x +y = 3. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(2; − 4) và tạo với đường thẳng d một góc bằng 450.
  Và:
  1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có đỉnh C(− 4; 1), phân giác trong góc A có phương trình x + y − 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC, biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương.
  E cảm ơn thầy, mong thầy giải dùm e. e thi violympic có hai câu đó

  Phản hồi

  • Posted by duy on 02/04/2013 at 21:09

   lây đối xứng của C qua p.giác cắt p.giác tai D rồi gọi điểm D nam trên đuong p.giác roi tính nhu bthuong thôi

   Phản hồi

   • Posted by Nguyen on 12/04/2015 at 13:07

    Giai dum em bai” Trong MPTĐ Oxy Dellta=x-y-1. Viết pt đt d đi qua điểm M(-3,1) và tạo với Dellta 1 góc = 45 độ.

    Phản hồi

   • Posted by khánh linh on 28/07/2016 at 08:10

    cho hình bình hành ABCD có tâm 0 và tọa độ A(3;1);B(1;2) .
    a,xác định tọa độ 2 đỉnh C;D
    b,vieeta phương trình các đường thẳng chứa các hình bình hành nói trên

    Phản hồi

 4. Posted by 123456 on 06/04/2013 at 20:44

  bai hay wa

  Phản hồi

 5. Posted by lê vưn tuấn on 07/04/2013 at 21:09

  Đại học khối A 2012 (1,0 điểm)
  câu 7.a
  mong thầy giải kĩ hơn và chứng minh kĩ hơn để đặt x.như vậy khá khó hiểu

  Phản hồi

  • Giải cho em bài này ạ
   Cho tam giác ABC biết tọa độ đỉnh A (3;0) và phươg trình 2 đường cao BB’ :2x+2y-9=0 và CC’ : 3x-12y-1=0 . Viết phương trình các cạnh của tam giác
   Cảm ơn nhiều

   Phản hồi

   • gợi ý :
    cạnh AB : đi qua A và vuông góc CC’
    cạnh AC : đi qua A và vuông góc BB’
    cạnh BC :
    + đi qua B là giao điểm AB và BB’
    + đi qua C là giao điểm AC và CC’

    Phản hồi

 6. Posted by uyen trinh on 17/07/2013 at 12:44

  thay oi cho e hoi: trong mp Oxy: A(2;4) B(6;2) C(4;-2)
  a) CM Tam giac ABC vuong can tai B.
  b) viet PT duong cao Bh cua tam giac ABC
  phai lam cau b, sau thay

  Phản hồi

 7. Posted by quang on 14/03/2014 at 21:25

  thầy ơi cho e hỏi bài này với ạ….
  lập phương trình đường thằng d’ đối xứng với đường thẳng d qua đường thằng delta
  d:2x-y+1=0, delta=3x-4y+2=0

  e cảm ơn thầy

  Phản hồi

 8. Posted by nhung on 31/03/2014 at 10:49

  thầy ơi cho e hỏi. trong mặp phẳng oxy cho tam giác abc với A(1;-3) B(2;5) C(1;-4) tính diện tích tam giác ABC

  Phản hồi

 9. Posted by dung on 04/06/2014 at 14:26

  THẦY ƠI pt có dạng là 2(x-1)+5(y-2)=0
  mà sao thầy ra là 5x+2y-22=0
  đáp số của em ra là 2x+5y-22=0
  thầy giải thích giùm em

  Phản hồi

 10. Posted by thảo on 16/11/2014 at 12:09

  thầy ơi giúp dùm e bài toán này
  trong hkong gian với hệ trục tọa độ oxyz, cho tứ diện ABCD , A(1;1;1), B(1;2;1), C1;1;2), D(2;2;1)
  1),viết phuong trình đường thẳng AB
  2)viết phuongw trình mặt phẳng (ABD)

  Phản hồi

 11. Posted by phùng hinh on 21/01/2015 at 20:24

  mong thầy giải cho em câu Đại học khối a-2009

  Phản hồi

 12. Posted by 123 on 01/02/2015 at 20:37

  chi e lam bai tap cau 5 bai phuong trinh duong thang ạ

  Phản hồi

 13. Posted by Nguyễn Xuân Tuấn on 17/03/2015 at 23:23

  cho tam giác ABC, biết điểm A(2; 3), đường phân giác góc A có pt x – y + 1 =0 và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(6:6). Viết phương trình cạnh BC, biết diện tích tam giác ABC gấp 3 lần diện tích tam giác IBC.
  Mong thầy giải giúp em. Em cảm ơn Thầy!

  Phản hồi

 14. Posted by Thanh Khải on 07/04/2015 at 20:45

  Thầy xem bài này giúp em với! em học lâu quá không còn nhớ cách giải:
  “cho đường thẳng d:2x+y-3=0 và M(2;2)
  a) viết phương trình đường thẳng qua M và vuông góc với d
  b)tìm tọa độ hình chiều của M trên d
  c) tìm M’ đối xứng M qua d”

  Phản hồi

 15. Posted by em tên giang on 12/04/2015 at 20:16

  thầy ơi thầy giúp em bài này được không ạ:trong không gian mp Oxyz cho A(2;-3;4);B(-4;1;2)
  1,lập phương trifng đường thẳng AB

  Phản hồi

 16. Posted by huy on 21/04/2015 at 12:28

  mấy bài dh kinh quá sao thi đây :(

  Phản hồi

 17. thầy ơi giải giùm em bài này với . “viết phương dường thẳng d đi qua M(1,1) và cách N (4.5) 1 khoảng = 3 “

  Phản hồi

 18. Posted by Minh Tâm on 18/05/2015 at 13:28

  Thầy ơi giải giúp em bài này:
  Cho hình vuông ABCD trong mp Oxy
  Phương trình đường chéo AC: x + y – 10=0
  Cho điểm M (6,2) thuộc CD, N (5,8) thuộc AB
  Tìm tọa độ đỉnh B biết hoành độ đỉnh A lớn hơn 3.

  Phản hồi

 19. Posted by Zoro on 19/05/2015 at 12:15

  Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết B(2; -1), đường cao và đường phân giác trong qua đỉnh A, C lần lượt là : (d1) : 3x – 4y + 27 = 0 và (d2) : x + 2y – 5 = 0

  Phản hồi

 20. Posted by Minh Tâm on 19/05/2015 at 15:56

  Thầy ơi thầy đang ở đâu? giải giúp em bài toán trên.

  Phản hồi

 21. Posted by Trang on 25/05/2015 at 12:47

  Giải chi tiết hộ e bài cao đẳng 2011 vs ạ. E k hiểu cách viết phương trình khi biết toạ độ 1 điểm và cos phương trình đường thẳng cần biết vs phương trình đt cho trước.

  Phản hồi

 22. giúp e ạ
  cho tam giác ABC với trung tuyến và đường phân giác kẻ từ B có phương trình lần lượt là d1 : 2x+y-3=0 và d2 : x+y-2=0 , điểm M(2,1) thuộc AB đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính = căn(5) hoành độ A >0 .xđ A,B,C

  Phản hồi

 23. Posted by Trung tâm GDTX Thị xã Sở GD&ĐT Bến Tre on 26/06/2015 at 17:20

  Giải dùm bài toán khó thầy ơi?
  Cho đường thẳng d1 có phương trình : (x-1)/1=(y+2)/1= (z-1)/0; đường thẳng d2 có phương trình (x-3)2=(y-4)/1=(z-1)/3 và mặt phẳng (P)có phương trình : x+y+z-11=0. Hãy viết phương trình đường thẳng d cắt d1 và d2 tại A và B , cắt mặt phẳng (P) tại M sao cho Véc tơ MA = 2 lần véc tơ MB đồng thời đường thẳng d vuông góc với đường thẳng d1?

  Phản hồi

 24. Posted by thuý quỳnh on 08/07/2015 at 19:14

  Giải giúp em với:
  Cho hình vuông ABCD có đỉnh B(-1;5). Gọi M là điểm thuộc AB thỏa BM=5AM và N là điểm thuộc CD sao cho DN=2CN, biết pt MN: x-2y+1=0 và đỉnh D thuộc dường thẳng x+y-4=0. Tìm toạ độ A,B,D

  Phản hồi

 25. Posted by nguyễn thị nhi on 10/08/2015 at 16:51

  thầy giúp e với.A(1,1) ,d:x-y+1=0. tìm B thuộc d sao cho góc tạo giữa AB và d = 45 độ

  Phản hồi

 26. thầy ơi giúp em bài này vs ạ: y= 2x – 1/ x – 1. viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và cắt (c) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho O là trung điểm của đoạn AB

  Phản hồi

  • GỢI Ý :
   BƯỚC 1 : phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O có dạng : (d) y = kx.
   BƯỚC 2 : phương trình hoành độ giao điểm cùa (c) và (d) => chuyển phương trình bậc hai (*)
   BƯỚC 3 : (d) cắt (c) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho O là trung điểm của đoạn AB. Có nghĩa là : xA + xB = 2xO = 0 (xA ; xB là hai nghiệm của phương trình bậc hai (*) ).
   BƯỚC 4 : Dùng định lí viet : xA + xB = -b/a = 0
   Ta giải tìm được k.

   Phản hồi

 27. T` ơi giup e bài Trong mp Oxy cho \vec v=(-2,1), đt d có pt 2x-3y+3=0, đt d_1 có pt 2x-3y-5=0.

  Phản hồi

 28. T` ơi giup e bài Trong mp Oxy cho \vec v=(-2,1), đt d có pt 2x-3y+3=0, đt d_1 có pt 2x-3y-5=0. Viết pt của d’ là ảnh của d qua T_{\vec v}. Tìm toạ độ \vec w có giá vuông góc với d để d1 là ảnh của d qua T_{\vec w}.

  Phản hồi

 29. Posted by ngannn on 29/11/2015 at 22:08

  giup e di:
  trong mp Oxy tam giac ABC co dt =12,dinh A thuoc truc hoanh.Duong cao ke tu B,C co pt la d1: x-y+1=0 d2:2x+y-4=0. tim toa do ABC

  Phản hồi

 30. Posted by Ngô Anh Thy on 10/01/2016 at 21:20

  Thầy ơi có giải sgk nâng cao k ạ?

  Phản hồi

 31. cho hcn ABCD phuong trinh 2 canh la 2x-3y+5=0 va 3x+2y-7=0,A(2;-3).tinh dien tich ABCD.
  thay giup e vs a

  Phản hồi

  • Phân tích :
   + A(2;-3) không nằm trên 2 dt : 2x-3y+5=0 va 3x+2y-7=0A(2;-3)
   + 2 dt : 2x-3y+5=0 va 3x+2y-7=0 vuông góc nhau.
   + hcn ABCD

   kết luận :
   + 2x-3y+5=0 (BC)
   + 3x+2y-7=0 (CD)
   tính : S = AB . AD
   ————————————–
   Gợi ý :
   AB = d(A; (BC))
   AD = d(A; (CD))

   Phản hồi

 32. Posted by thuy on 10/02/2016 at 21:04

  thầy ơi giúp em bài này với: viết pt đt d đi qua M(1,2) và cách điểm N(2,-1) một đoạn bằng 2

  Phản hồi

 33. Posted by hông phuc on 14/03/2016 at 20:19

  trong mặt phẳng với hệ tọa độ oxy cho tam giác ABC biết:A(1;-2),B(3;2),đường thẳng chứa đường cao AK có phương trình 3x-y-5=0
  viết phương trình tổng quát của đường thẳng chưa cạnh BC

  Phản hồi

 34. Posted by nguyenvantroi1998 on 26/03/2016 at 20:56

  Viết pt đường thẳng denta biết denta đi qua điểm A cắt d tại B và cắt (P) tại C sao cho vecto AC + 2.vecto AB=vec to 0

  Phản hồi

 35. thầy ơi cho em hỏi viết PT đường thẳng đi qua điểm A(a;b) và tạo với đt d: cx+dy+e=0 1 góc (an-pha) thì làm thế nào

  Phản hồi

 36. Posted by Ngọc Vũ on 02/04/2017 at 11:32

  Mong thầy hướng dẫn e với ạ
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(2; 0), B(4;1), C(1;2). Cho đường thẳng d : 2x +y +1 =0. Tìm điểm E trên d sao cho EA + EB nhỏ nhất

  Phản hồi

 37. Giải cho em bài này ạ
  Cho tam giác ABC biết tọa độ đỉnh A (3;0) và phươg trình 2 đường cao BB’ :2x+2y-9=0 và CC’ : 3x-12y-1=0 . Viết phương trình các cạnh của tam giác
  Cảm ơn nhiều

  Phản hồi

  • gợi ý :
   cạnh AB : đi qua A và vuông góc CC’
   cạnh AC : đi qua A và vuông góc BB’
   cạnh BC :
   + đi qua B là giao điểm AB và BB’
   + đi qua C là giao điểm AC và CC’

   Phản hồi

 38. Posted by đậu minh hương on 25/03/2018 at 12:16

  đường thẳng ax+by-3=0,â,b thuộc N đi qua điểm M(1;1) và với đường thẳng 3x-y+7=0 một góc 45 độ. khi đó a-b bằng

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: