Dạng toán tổng – tỉ

Dạng toán tổng – tỉ

Phương pháp giải dạng toán tổng – tỉ cơ bản :

Dựa vào đề bài, ta phải tìm hai yêu cầu.

Tìm tổng giá trị của A và B .

 • A + B = tổng.

Tìm tỉ lệ (số phần).

 • A gấp n lần B.
 • B bằng \frac{1}{n} A.

tổng số phần bằng nhau :

n + 1  (phần)

Giá trị một phần :

tổng : (n + 1) = M

giá trị của A : M x n

giá trị của B : M x 1

Bài tập mẫu :

Tìm hai số, biết tổng của hai là 266 số và số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai.

———————-Giải.———————-

Sơ đồ :

tổng số phần bằng nhau :

6 + 1 = 7 (phần)

Giá trị một phần :

266 : 7 = 38

số thứ nhất :

38 x 6 = 228

số thứ hai

38 x 1 = 38

Đáp số : 38 và 228.

—————————————————————————

Tổng tuổi của mẹ và con là 36 tuổi, biết tuổi của con bằng 1/3  tuổi của mẹ. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ?

———————-Giải.———————-

Sơ đồ :

tổng số phần bằng nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Giá trị một phần :

36 : 4 = 9  (tuổi).

tuổi của mẹ : 9 x 3 = 27 (tuổi).

tuổi của con: 9 x 1 = 9 (tuổi).

số tuổi mẹ hơn con là : 27 – 9 = 18 tuổi

Đáp số : 18 tuổi .

=========================================

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

Bài 1.            Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2.            Tìm hai số, biết tổng hai số bằng 65 và số thứ nhất bằng ¼ số thứ hai.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3.            Tuổi của mẹ và em là 40 tuổi. Tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của em. Hỏi mẹ hơn em bao nhiêu tuổi ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4.            Hình chữ nhật có chu vi 96cm. hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật .

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5.            Tìm ba số, biết tổng ba  số bằng 322 và số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6.            Tìm bốn số, biết tổng bốn số bằng 238 và số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 3 lần số thứ ba, số thứ ba bằng ¼ số thứ tư.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 Bài ôn : Bốn bạn An, Bình, Hồng và Chi tham gia phong trào giúp đỡ bạn gặp khó khăn, bạn An góp nhiều hơn Bạn Bình 6 quyển tập, bạn Chi góp gấp 3 lần Bạn Bình, bạn Hồng  góp 18 quyển tập, Bạn Bình bằng ½ bạn Hồng. Hỏi bốn bạn góp tất cả bao nhiêu quyển tập ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

27 responses to this post.

 1. Posted by giúp mình với on 17/10/2012 at 07:16

  bạn a và bạn b có 130 quyển sách.a cho đi 3/4 số sách của mình.b cho đi 4/5 số sách của mình.2 bạn còn lại 30 quyển sách.hỏi lúc đấu a, b có bao nhiêu quyển sách?

  Phản hồi

 2. Posted by Tina on 14/05/2013 at 09:43

  Trước đây, vào lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thí tuổi anh gấp đôi tuổi em. Biết rằng hiện nay số tuổi của anh và em là 40. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay?

  Phản hồi

  • gơi ý :
   hiện nay :
   tuổi anh : |====|====|=====|
   tuổi em : |====|====|
   Trước đây :
   tuổi anh : |====|====|
   tuổi em : |====|

   Trước đây, vào lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thí tuổi anh gấp đôi tuổi em. nên
   hiệu tuổi anh và tuổi em luôn luôn là một phần.
   tổng số phần bằng nhau :

   3 + 2 = 5 (phần)

   Giá trị một phần :

   40 : 5 = 8 (tuổi).

   tuổi của anh hiện nay : 8 x 3 =24 (tuổi).

   tuổi của em hiện nay: 8 x 2 = 16 (tuổi).

   Phản hồi

 3. Posted by Quế chi on 04/08/2013 at 20:13

  Tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Tuổi bố cộng tuổi em bằng 42 tính tuổi mỗi người hiện nay

  Phản hồi

  • Theo đề bài, ta có sơ đồ số phần :
   tuổi em : |—-|
   tuổi anh : |—-|—-|
   Tuổi bố : |—-|—-|—-|—-|—-|—-|

   tổng số phần bằng nhau của em và bố :

   1 + 6 = 7 (phần)

   Giá trị một phần :

   42 : 7 = 6 (tuổi).

   tuổi em hiện nay : 6×1 =6(tuổi).
   tuổi anh hiện nay : 6×2 =12(tuổi).
   Tuổi bố hiện nay : 6×6 =36(tuổi).

   Phản hồi

 4. Posted by Ngoc on 05/08/2013 at 15:39

  Có 2 mảnh vải đỏ và xanh, tổng chiều dài 2 mảnh là 68m. Nếu cắt 2/5 chiều dài mảnh đỏ và 3/7 chiều dài mảnh xanh thì được 2 mảnh còn lại bằng nhau. Tính chiều dài mỗi mảnh vải?

  Phản hồi

  • phân số chỉ chiều dài mảnh xanh còn lại : 1 – 3/7 = 4/7
   phân số chỉ chiều dài mảnh đỏ còn lại : 1 – 2/5 = 3/5
   2 mảnh còn lại bằng nhau,
   nên ta có :
   3/5 chiều dài mảnh đỏ = 4/7 chiều dài mảnh xanh
   hay : chiều dài mảnh đỏ = 20/21 chiều dài mảnh xanh
   tổng số phần bằng nhau :
   20 + 21 = 41 (phần)

   Giá trị một phần :
   68 : 41 = …..
   [Số liệu Ngoc có nhập nhầm không ?]

   Phản hồi

 5. Posted by Thu on 13/08/2013 at 20:33

  thay oi giai dum em bai nay di……em cam on thay nhieu lam ne…….
  Một cửa hàng bán hết 1 cuộn vải trong 3 ngày, ngày đầu bán được 1/4 cuộn vải, ngày thứ hai bán được 2/5 số vải còn lại và thêm 1m. Hỏi cuộn vải ban đầu dài bao nhiêu m????? Biết ngày thứ 3 bán được 26m vải………

  Phản hồi

 6. Posted by Hồng Hà on 10/04/2014 at 22:00

  Thầy ơi giải giúp em bài này với
  Tổng của bốn số là 45. Lấy số thứ nhất cộng với 2, số thứ hai trừ cho 2, so thứ ba nhân với 2, số thứ tư chia cho 2 thì được bốn kết quả bằng nhau. Hãy tìm bốn số đó?

  Phản hồi

 7. Posted by 0977161683 on 10/07/2014 at 05:27

  Thầy ơi giải dùm em bài này đi. Hai tổ công nhân có 48 người. Biết rằng nếu chuyển 1/4 số công nhân tổ 1 sang tổ 2 thì số công nhân hai tổ bằng nhau. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân ?

  Phản hồi

  • chuyển số công nhân tổ 1 sang tổ 2 , tổng số công nhân của hai tổ sau khi chuyển là 48 người.
   sau khi chuyển
   tổ 1 : |============|
   tổ 2 : |============|
   trước khi chuyển :
   tổ 1 : |====24======|====|
   tổ 2 : |========|1/4|
   số công nhân mỗi tổ sau khi chuyển là :
   48 : 2 = 24 (công nhân)
   Phân số chỉ số công nhân còn lại sau khi chuyển là :
   1 – 1/4 = 3/4
   số công nhân tổ 1 là :
   24 : 3/4 = 32 (công nhân)
   số công nhân tổ 1 là :
   24 – 32 x 1/4 = 16 (công nhân)

   Phản hồi

 8. Posted by ngô tuyết mai on 31/07/2014 at 14:13

  thầy ơi giải dùm em với. tìm số tự nhiên để khi thêm vào mẫu và bớt số đó ở tử của phân số 63452/36548 để được phân số 23/77

  Phản hồi

 9. Posted by vũ hoàng on 05/09/2014 at 22:41

  thầy giải giùm em bài này : 4 bạn linh , anh , hạnh , mai có 81 viên bi. Nếu linh thêm 3 viên bi thì bằng Anh. Bớt đi 3 viên bi thì bằng Hạnh và bằng 1/3 số bi của Mai. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi

  Phản hồi

 10. Posted by bùi thị kim tuyền on 02/10/2014 at 21:42

  thầy cho e hỏi cách làm bài toán: Tổng của 2 số bằng 140. Nếu gấp 3 lần số thứ nhất và gấp 5 lần số thứ 2 thì tổng mới bằng 516. Tìm hai số đó?

  Phản hồi

 11. Posted by Nguyễn Thị Bích Huệ on 17/03/2015 at 14:28

  Thầy ơi giúp em với ah: Số A chia cho 12 dư 8. Nếu giữ nguyên số chia thì A phải thay đổi như thế nào để tăng thêm 2 đơn vị và phép chia không có dư.

  Phản hồi

 12. Posted by Han on 05/04/2015 at 16:51

  Nhờ thầy giúp đỡ. Hiện nay mẹ 34t, con 7t, hổi mấy năm nữa mẹ gấp 4 lần tuổi con

  Phản hồi

 13. bai nay lam the nao a :18:2phan3+7phan4

  Phản hồi

 14. Posted by hân on 26/01/2016 at 21:22

  tong cua 3 số bang 260. nếu lấy cố thứ nhất chia 4 thì ra số thứ 2. nếu viết thêm một chử số 5 vào bên phải số thứ 2 thì ra số thứ 3. tìm ba số

  Phản hồi

 15. Posted by Dương hải đăng on 05/05/2016 at 22:05

  Thầy ơi giải giùm con bài này với: hiện nay tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu. Hai năm trước tổng số tuổi của hai ông cháu là 74 tuổi. Hỏi sang năm sau mỗi người bao nhiêu tuổi?
  Thầy ơi con cám ơn thầy

  Phản hồi

  • Hai năm trước tổng số tuổi của hai ông cháu là 74 tuổi. nên tổng số tuổi của hai ông cháu hiện nay là :
   74 + 2 + 2 = 78 tuổi
   hiện nay :

   tổng số phần bằng nhau :

   12 + 1 = 13 (phần)

   Giá trị một phần :

   78 : 13 = 6 (tuổi).

   tuổi của ông hiện nay là : 6 x 12 = 72 (tuổi).
   tuổi của ông cháu hiện nay là : 6 x 1 = 6 (tuổi).
   tuổi của ông sang năm sau là :72 + 1 = 73 (tuổi).
   tuổi của ông cháu sang năm sau là : 6 + 1 = 7 (tuổi).

   Phản hồi

 16. Posted by Thảo on 19/05/2016 at 15:39

  Thầy ơi giải giúp e bai nay.
  Linh mua 4 tập giấy và 3 cây bút hêt 5400 đồnh. Dương mua 7 tập giây và 6 cây bút cùng loai hêt 99000. Hỏi giá môi loại?

  Phản hồi

 17. Posted by huệ on 16/08/2016 at 17:54

  làm giúp em bài này vs ạ
  3 lớp 7a,7b,7c chia nhau 1 số bút bi đựng trong 6 hộp số bút trong mỗi hộp là : hộp1 31bút;hộp2 20bút; hộp 3 19 bút ;hộp 4 18bút; hộp 5 16bút;hộp 6 15bút.Hai lớp 7a và 7b đc 5hộp và số bút lớp 7a gấp 2 lần 7b hỏi mỗj lớp đc bn bút ? ? ?

  Phản hồi

 18. Posted by Tran minh anh on 11/12/2016 at 10:49

  Thay giup em bai nay voi mot khu co 890 cay bao gom ca oi na va tao .trong do co 58 cay táo ,so cay ổi bang 3/5 so cay na .hoi khu vuon do co bao nhieu cay na ?

  Phản hồi

 19. Posted by nhâm on 25/03/2017 at 18:22

  thầy ơi gúp e ạ
  một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng, nếu kéo dài thêm chiều rộng 5 mét thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 210 mét vuông. tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?

  Phản hồi

 20. Posted by Nguyễn Minh Chí on 30/07/2017 at 22:47

  Thầy ơi giúp e bài này với: Tìm a và b biết a + b = căn 11,( căn 5)a = (căn 7)b

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: