Chứng minh hai tam giác đồng dạng và ứng dụng

Phương pháp chứng minh hai tam giác đồng dạng và ứng dụng.

–o0o–

lí thuyết :

gia su toan lop 8 - hai tam giac dong dang

các trường hợp đồng dạng của tam giác thường :

Trường hợp đồng dạng 1 : 3 cạnh tương ứng tỉ lệ với nhau (c – c – c)

xét ∆ABC và ∆DEF, ta có :

\frac{AB}{DE} =\frac{AC}{DF} =\frac{BC}{EF}

=> ∆ABC ~ ∆DEF (c – c – c)

Trường hợp đồng dạng 2 : 2 cạnh tương ứng tỉ lệ với nhau – góc xen giữa hai cạnh bằng nhau(c – g – c)

xét ∆ABC và ∆DEF, ta có :

\frac{AB}{DE} =\frac{AC}{DF}

\widehat{A}=\widehat{D}

=> ∆ABC ~ ∆DEF (c – g – c)

Trường hợp đồng dạng 3 : hai góc tương ứng bằng nhau(g – g)

xét ∆ABC và ∆DEF, ta có :

\widehat{A}=\widehat{D}

\widehat{B}=\widehat{E}

=> ∆ABC ~ ∆DEF (g – g)

II > Các định lí đồng dạng của hai tam giác vuông

1. Định lí 1 : (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
Nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.
2. Định lí 2 : (hai cạnh góc vuông)
Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.
3. Định lí 3 : ( góc)
Nếu góc nhọn của tam giác này bằng góc nhọn của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.

giải bài tập :

Dạng 1 : chứng minh hai tam giác đồng dạng – hệ thức :


Bài toán 1 :

cho ∆ABC (AB < AC), có AD là đường phân giác trong. Ở miền ngoài ∆ABC vẽ tia Cx sao cho \widehat{BCx}=\widehat{BAD} . Gọi I là giao điểm của Cx và AD. cmr :

a) ∆ADB đồng dạng ∆CDI.

b) \frac{AD}{AC} =\frac{AB}{AI}

c) AD2 = AB.AC – BD.DC

GIẢI.

a)∆ADB và ∆CDI , ta có :gia su toan lop 8 - tam giac dong dang

\widehat{BCx}=\widehat{BAD} (gt)

\widehat{D_1}=\widehat{D_2} (đối đỉnh)

=> ∆ADB ~ ∆CDI

b) )∆ABD và ∆AIC , ta có :

\widehat{B}=\widehat{I} (∆ADB ~ ∆CDI)

\widehat{A_1}=\widehat{A_2} (AD là phân giác)

=> ∆ABD ~ ∆AIC

=>\frac{AD}{AC} =\frac{AB}{AI}

c)=> AD.AI = AB.AC (1)

mà : \frac{AD}{CD} =\frac{BD}{DI} (∆ADB ~ ∆CDI )

=> AD.DI = BD.CD (2)

từ (1) và (2) :

AB.AC – BD.CD = AD.AI – AD.DI = AD(AI – DI ) = AD.AD = AD2


bài toán 2 :

Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH . chứng minh các hệ thức :

 1. AB2 = BH.BC và AC2 = CH.BC
 2. AB2 +AC2 = BC2
 3. AH2 = BH.CH
 4. AH.BC = AB.AC

Giải.

hai tam giac vuong dong dang

gia su toan lop 8

1. AC2 = CH.BC :

Xét hai ∆ABC và ∆ HAC, ta có :

\widehat{BAC} =\widehat{ AHC} =90^0

\widehat{C} là góc chung.

=> ∆ABC ~ ∆HAC (g – g)

=> \frac{AC}{HC}=\frac{BC}{AC}

=> AC2 = CH.BC (1)

Cmtt : AB2 = BH.BC (2)

2. AB2 +AC2 = BC2

Từ (1) và (2), ta có :

AB2 +AC2 = BH.BC + CH.BC = (BH + CH)BC = BC2

3.AH2 = BH.CH :

Xét hai ∆HBA và ∆ HAC, ta có :

\widehat{BHC} =\widehat{ AHC} =90^0

\widehat{ABH} =\widehat{ HAC} cùng phụ \widehat{BAH}

=> ∆HBA ~ ∆HAC (g – g)

=> \frac{HA}{HC}=\frac{HB}{HA}

=> AH2 = BH.CH

4. AH.BC = AB.AC :

Ta có : \frac{HA}{AB}=\frac{AC}{BC} (∆ABC ~ ∆HAC)

=> AH.BC = AB.AC.


Dạng 2 : chứng minh hai tam giác đồng dạng – định lí talet + hai đường thẳng song song :

bài toán :

Cho ∆ABC nhọn. kẻ đường cao BD và CE. vẽ các đường cao DF và EG của ∆ADE. Chứng minh :

a) ∆ABD đồng dạng ∆AEG.

b) AD.AE = AB.AG = AC.AF

c) FG // BC

GIẢI.

a) xét ∆ABD và ∆AEG, ta có :gia su toan lop 8 - tam giac dong dang dinh li talet

BD \bot AC (BD là đường cao)

EG \bot AC (EG là đường cao)

=> BD // EG

=> ∆ABD ~ ∆AGE

b) => \frac{AB}{AE} =\frac{AD}{AG}

=> AD.AE = AB.AG (1)

cmtt, ta được : AD.AE = AC.AF (2)

từ (1) và (2) suy ra :

AD.AE = AB.AG = AC.AF

c) xét ∆ABC, ta có :

AB.AG = AC.AF (cmt)

\frac{AB}{AF} =\frac{AC}{AG}

=> FG // BC (định lí đảo talet)


Dạng 3 : chứng minh hai tam giác đồng dạng – góc tương ứng bằng nhau :

bài toán :

Cho ∆ABC có các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh :

a) ∆HBE đồng dạng ∆HCE.

b) ∆HED đồng dạng ∆HBC và \widehat{HDE}=\widehat{HAE}

c) cho biết BD = CD. Gọi M là giao điểm của AH và BC. chứng minh : DE vuông góc EM.

GIẢI.

a)xét ∆HBE và ∆HCD, ta có :gia su toan lop 8 - hai tam giac dong dang - goc bang nhau

\widehat{BEH}=\widehat{CDH}=90^0 (gt)

\widehat{H_1}=\widehat{H_2} (đối đỉnh)

=> ∆HBE ~ ∆HCD (g – g)

b) ∆HED và ∆HBC, ta có :

\frac{HE}{HD} =\frac{HB}{HC} (∆HBE ~ ∆HCD)

=>\frac{HE}{HB} =\frac{HD}{HC}

\widehat{EHD}=\widehat{CHB} (đối đỉnh)

=> ∆HED ~ ∆HBC (c – g – c)

=> \widehat{D_1}=\widehat{C_1} (1)

mà : đường cao BD và CE cắt nhau tại H (gt)

=> H là trực tâm.

=> AH \bot BC tại M.

=>\widehat{A_1}+\widehat{ABC}=90^0

mặt khác : \widehat{C_1}+\widehat{ABC}=90^0

=>\widehat{A_1}=\widehat{C_1} (2)

từ (1) và (2) : \widehat{A_1}=\widehat{D_1}

hay : \widehat{HDE}=\widehat{HAE}

c) cmtt câu b, ta được : \widehat{A_2}=\widehat{E_2} (3)

xét ∆BCD, ta có :

DB = DC (gt)

=> ∆BCD cân tại D

=>\widehat{B_1}=\widehat{ACB}

mà : \widehat{B_1}=\widehat{E_1} (∆HED ~ ∆HBC)

=> \widehat{E_1}=\widehat{ACB}

mà : \widehat{A_2}+\widehat{ACB}=90^0

\widehat{A_2}=\widehat{E_2} (cmt)

=>\widehat{E_1}+\widehat{E_2}=90^0

hay : \widehat{DEM}=90^0

=> ED \bot EM.

Advertisements

53 responses to this post.

 1. Posted by hieu beo on 09/04/2014 at 21:17

  Thầy cho em hỏi bài này cần gấp lắm ạ:
  Cho tam giác ABC. Điểm M bất kỳ trong tam giác, các tia AM,BM,CM cắt các cạnh của tam giác lần lượt tại A’,B’,C’.
  a,Chứng minh: AM/AA’ + BM/BB’ + CM/CC’ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M
  b, Tìm GTNN của AM/MA’ + BM/BB’+ CM/MC’

  Trả lời

 2. Posted by Ai đó giải giúp tôi bài toán này .Xin cảm ơn on 20/04/2014 at 09:49

  Ai đó giải giúp bài toán hình này nhé: cho tam giác vuông NMP ( góc M = 1v,NM<NP ). NP=10cm.MP=8cm.NA là tia phân giác
  a/ Tính độ dài NM.AP?
  b/ Kẻ tia Py vuông góc với NP, tia này cắt NA ở B. CMR: tam giác NMA đồng dạng với tam giac NPB
  c/ Tam giác PAB là tam giác gì ? Vì sao?
  d/Hạ PC vuông góc với NB. PC cắt NM tại D. E,F lần lượt là trung điểm của MC,NP .
  CMR : góc EDC = góc NDF

  Trả lời

  • Posted by Ai đó giải giúp tôi bài toán này .Xin cảm ơn on 20/04/2014 at 10:22

   Tôi đã xem bài này . Các câu hỏi phần a,b,c rất đơn giản. Riêng câu hỏi d hình như thiếu điều kiện hoặc nhầm lẫn gì đó thì phải.

   Trả lời

  • Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 20/04/2014 at 12:08

   ban thu c/m 4 diem d e a F thang hang xem sao rồi cả tứ giác DAPB là hinh thoi

   Trả lời

  • Posted by Chu Nhung Hồng on 16/05/2015 at 10:56

   mình giải phần d nhé
   đấu tiên xét tam giác PDN có hai đường cao là PM và CN giao nhau tại A. Vậy suy ra, đường thẳng DF đi qua cũng sẽ là đường cao của tam giác PDN hay DF vuông góc PN.
   Sau đó CM cho tam giác PFA đồng dạng với tam giác DMA (g.g)=> góc APF=góc ADM
   Lại có tam giác DCA đồng dạng với tam giác NFA(g.g) => góc ANF=góc ADC
   Mà tam giác APF đồng dạng tam giác ANF=> góc APF=góc AFN
   Vậy góc CDA=góc MDA

   Trả lời

 3. Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 20/04/2014 at 12:19

  mà bạn cho minh email mình và bạn cùng trao đổi toán được ko nhj !!

  Trả lời

  • Posted by giúp giải bài tập toán hình lớp 8 (Đề cương ôn tập cuối học kì 2 ) on 21/04/2014 at 10:37

   email của mình đây : nguyentienanh159@gmail.com . ý kiến của bạn mình e không chuẩn vì nếu đúng vậy tam giác NMP sẽ là tam giác vuông cân tại M. Điều này sai với đầu bài cô cho

   Trả lời

 4. Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 21/04/2014 at 19:41

  the ban xem lai de chua co thieu cho nao khong

  Trả lời

  • Posted by yêu cầu giu] đỡ giải bài tập toán hình lớp 8 on 22/04/2014 at 21:57

   Mình đã xem rất kĩ rồi . Đây là đề bài trong đề cương ôn thi HK2 của Trường THCS Nguyễn Phong Sắc . Mình cũng đã hỏi giáo viên dạy toán của lớp , Cô nói đề ra hoàn toàn đúng . Các bạn cố gắng xem giúp

   Trả lời

 5. Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 23/04/2014 at 10:44

  nếu bạn ra trước mình thì nhớ page cách giải lên nhé

  Trả lời

 6. Posted by linh on 16/07/2014 at 09:00

  giúp mjk giải bài toán này với ;cho tam giác ABC ,các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại O và cắt AB,AC lần lượt tại E,F .Cho góc BOC = 12o độ .Chứng minh BF+CE=BC

  Trả lời

 7. Posted by dragon on 27/07/2014 at 12:38

  giúp mình giải bài toán này với
  tam giác ABC,AM là đg trung tuyến,G là trọng tâm.từ G kẻ đg thẳng d cắt AB và AC.A’;B’;C’ là hình chiếu của A;B;C.Cm:AA’=BB’+CC’

  Trả lời

 8. Posted by Nguyễn Anh on 03/08/2014 at 10:04

  Thầy giảng cho em bài này
  Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 62,5m;đáy bé bằng 2/5 đáy lớn,người
  ta mở rộng thửa ruộng bằng cách kéo dài đáy bé thêm 12,4m và đáy lớn thêm 8m nên diện tích thửa ruộng tăng thêm 367,2m vuông;tính diện tích thửa ruộng ban đầu

  Trả lời

 9. Posted by nguyễn quyển on 07/08/2014 at 21:25

  có ai giúp mình với: ” cho tam giác ABC vuông tại A, có đường phân giác BD cắt đường cao AH tại I. a, Chứng minh: tam giác ADI cân. b, chứng minh: AD.BD= BI.DC. c, từ D kẻ DK vuông góc với BC tại K. Tứ giác ADKI là hình gì? Vì sao?

  Trả lời

 10. Posted by nguyễn quyển on 07/08/2014 at 21:35

  sao mình gửi thảo luận rồi mà không thấy đâu vậy

  Trả lời

 11. Posted by nguyễn quyển on 07/08/2014 at 21:36

  thấy rồi, nhưng thầy ơi, chỉ cho em với, em đang gấp lắm ạ.

  Trả lời

 12. Posted by Trần Thế Duy on 12/08/2014 at 22:35

  Cám ơn người viết bài này rất nhiều!

  Trả lời

 13. Posted by hong@gmail.com on 22/08/2014 at 20:12

  xin thầy giải giúp em bài này:
  cho tam giac ABC vuông tại A ; biết tỉ lệ hai cạnh góc vuông là 5/12 ; cạnh huyền bằng 26cm. Tính các cạnh còn lại.

  Trả lời

 14. Posted by hong@gmail.com on 22/08/2014 at 20:15

  thầy lớp em ra đề đó. Thầy xem có cach nào làm được không?

  Trả lời

 15. Posted by abc_xyz on 08/10/2014 at 20:35

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Kẻ đường cao AH (H thuộc BC), gọi M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho MD = MH
  a) Chứng minh: ADCH là hình chữ nhật
  b) Gọi E là điểm đối xứng của C qua H. Chứng minh: ADHE là hình bình hành
  c) Vẽ EK vuông góc với AB tại K. Gọi I là trung điểm AK. Chứng minh: KE song song với IH
  d) GỌI N LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA BE. CHỨNG MINH: HK VUÔNG GÓC VỚI KN

  Trả lời

  • Posted by ZXC on 24/07/2015 at 15:10

   Thầy ơi. thầy giải dùm e bài này đi thầy.
   Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc BAC = 40 Độ. Gọi i là trung điểm AC.
   Tính góc BIC ? thầy giải nhanh dùm e được ko thầy khoảng 1h sau nha thầy…..
   Em cảm ơn thầy..

   Trả lời

 16. Posted by Nguyễn Hoàng Lân on 16/10/2014 at 17:47

  ai giúp em vs được k ạ?
  Cho tam giác ABC
  AB > AC
  đg cao AH
  AD là phân giác BAH
  M là trung điểm AB
  E là giao điểm MD và AH
  c/m CE // AD . Em cảm ơn nhìu ạ

  Trả lời

 17. Posted by Nguyen Thai on 13/03/2015 at 07:17

  Em nhờ thầy hướng dẫn giúp bài này:
  Cho tam giác ABC có AF, BD,CE là đường cao ứng với các cạnh BC,AC,AB. Gọi H là giao diểm 3 đường cao.
  a/ Chứng minh tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC
  b/ Chứng minh tam giác AD đồng dạng với tam giác AEC
  c/ nối FE, FD chứng minh FH là đường phân giác góc EFD.

  Trả lời

 18. qua O vẽ đường với CD //

  Trả lời

 19. Em nhờ thầy và các bạn hướng dẫn bài này ạ:
  Cho tam giác ABC nhọn, 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi K là giao điểm của DE và CF. Chứng minh: FH.CK=HK.CF

  Trả lời

 20. Posted by Khánh Linh on 18/04/2015 at 14:37

  Thầy ơi em hay đọc sai tỉ số đồng dạng và tam giác đồng dạng lắm ạ. Thầy chỉ cho e cách đọc đúng đc k ạ

  Trả lời

  • Em chỉ cần các góc theo đúng thứ tự đồng thời lấy tương ứng :
   ví dụ :
   ∆ABD ~ ∆AGE
   lấy 2 kí tự đầu : AB/AG

   lấy 2 kí tự cuối : BD/GE

   lấy 1 kí tự đẩu và 1 kí tự cuối : AD/AE
   kết hợp lại ta được tỉ đồng dạng : AB/AG = BD/GE = AD/AE

   Lưu ý : em phải ghi hai tam giác đồng dạng phải tương ứng, nếu không tương ứng là sai.

   Trả lời

   • Posted by hoai on 27/03/2016 at 20:15

    thầy ơi giúp em bài này với: cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và phân giác BE cắt nhau tại I.chứng minh: a) IH . AB = IA . HB ; b) AB mũ 2 = BH . BC ; c) IH / IA = AE / EC

    Trả lời

 21. từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm o bán kính R vẽ tiếp tuyến AB và các đường tròn *M nằm giữa A và N thuộc cung lớn MN*.Gọi C là điểm chính giữa của cung nhỏ MN/ D
  ường thẳng MN lần lược các ỐC và BC tại I và E ********Xin thầy giải giúp em

  Trả lời

 22. Posted by Lê Thanh Hằng on 04/10/2015 at 20:25

  Thầy ơi, thầy chỉ giúp em bài này với, em chưa học tới bài tam giác đồng dạng. Mong thầy trả lời sớm :) tam giác ABC,AM là đg trung tuyến,G là trọng tâm.từ G kẻ đg thẳng d cắt AB và AC.A’;B’;C’ là hình chiếu của A;B;C.Cm:AA’=BB’+CC’.

  Trả lời

 23. Posted by anhh on 29/02/2016 at 21:52

 24. Posted by huyen on 11/03/2016 at 02:46

  thầy ơi bài cuối ý c cmtt phải là A2=E1 chứ ạ

  Trả lời

 25. Posted by Duy Quyen on 13/03/2016 at 19:42

  Em nho thay giup em bai nay voi: Cho tứ giác ABCD có AD=BC gọi M,N lan luot la trung diem cua AB, CD. Goi E la giao cua AD va MN, F la giao diem cua BC va MN. CM: góc E bang góc F.

  Trả lời

 26. cho tam giác ABC cân tại A có AB=AC=b; BC=a. Chứng minh a mũ 3+b mũ 3= 3ab mũ 2. Giúp em với a. Em cám on thầy

  Trả lời

 27. cho tam giac ABC, vuong tai A. duong cao AH.tren tia AH lay diem M sao cho AM= 1.2cm,tu diem M ke duong thang d// voi BC lan luot cat AB va AC tai E va F.tinh SAEF\SABC.SABC.SAEF

  Trả lời

 28. Posted by Minh Nguyet on 29/03/2016 at 08:54

  Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC, điểm F thuộc cạnh AD sao cho CE = AF. Các đường thẳng AE, BF cắt đường thẳng CD theo thứ tự tại M,N.
  a) C.Minh: CM.DN = CD^2
  b)Gọi K là giao điểm của NA và MB. C.Minh: góc MKN = 90 độ
  c) Các điểm E và F có vị trí như thế nào thì MN có độ dài nhỏ nhất

  Trả lời

 29. Posted by Đinh Thị Ngọc Anh on 15/04/2016 at 10:47

  cho tam giác ABC, 3 đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. Gọi K là giao điểm của DE và CF. Chứng minh HF.DK=HK.DF

  Trả lời

 30. Posted by Trúc Chi on 02/05/2016 at 08:57

  cho tam giác vuông ABC vuông ở A, có AB=8cm đường cao Ah.
  a/ tính BC,BH,AH
  b/gọi M,N lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AC. tứ giác AMNH là hình gì? tính MN
  c/chứng minh: AM.AB=AN.AC

  Trả lời

 31. Posted by mai on 10/05/2016 at 20:17

  giup minh cho tam giac ABC BD va CE la 2 duong cao cua tam giac ADC DF va EG la 2 duong cao cua tam giac ADE cmr tam giac ADE dong dang tam giac ABC va FG song song BC

  Trả lời

 32. Posted by mai on 10/05/2016 at 20:25

  cho tam giac ABC BD va CE la 2 duong cao cua tam giac ADC DF va EG la 2 duong cao cua tam giac ADE cmr : â)tam giac ADE dong dang tam giac ABC b)FG song song BC

  Trả lời

 33. Posted by My on 07/07/2016 at 08:26

  cho tam giác ABC có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn tâm o.tiếp tuyến B và C của đường tròn lần lượt cắt tia AC và tia AB ở D và E
  CM : BD bình = AD.CD
  tứ giác BCDE là tứ giác nội tiếp
  BC // DE

  Trả lời

 34. Posted by mai on 16/03/2017 at 20:38

  Ai giải bài này giúp với
  Cho tam giác abc có góc b bằng 70độ cạnh Ác bang 12cm, cạnh ác bằng 16cm.trên cạnh ác lấy điểm d sao cho ad bang 9cm .Tính số đo góc bdc

  Trả lời

 35. cho tứ giác ABCD có AB=3cm BC=10cm CD=12cm AD=50mm đường chéo BD=0,6dm.a/chứng minh tam giác ABD đồng dạng tam giác BCD.b/ tứ giác ABCD là hình gì?MỌI NGƯỜI GIÚP E VS NHA

  Trả lời

 36. Dạ thầy ơi cho em hỏi bài toán ở dạng 3 nếu muốn CM BD là phân giác góc EDM thì phải làm như nào ạ. Em cảm ơn.

  Trả lời

 37. Posted by minh chất on 23/03/2017 at 20:03

  Cho hình chữ nhật ABCD có AB =8cm, BC =6cm. Từ A vẽ AH vuông góc BD..Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA

  Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: