Chứng minh hai tam giác đồng dạng và ứng dụng

Phương pháp chứng minh hai tam giác đồng dạng và ứng dụng.

–o0o–

lí thuyết :

gia su toan lop 8 - hai tam giac dong dang

các trường hợp đồng dạng của tam giác thường :

Trường hợp đồng dạng 1 : 3 cạnh tương ứng tỉ lệ với nhau (c – c – c)

xét ∆ABC và ∆DEF, ta có :

\frac{AB}{DE} =\frac{AC}{DF} =\frac{BC}{EF}

=> ∆ABC ~ ∆DEF (c – c – c)

Trường hợp đồng dạng 2 : 2 cạnh tương ứng tỉ lệ với nhau – góc xen giữa hai cạnh bằng nhau(c – g – c)

xét ∆ABC và ∆DEF, ta có :

\frac{AB}{DE} =\frac{AC}{DF}

\widehat{A}=\widehat{D}

=> ∆ABC ~ ∆DEF (c – g – c)

Trường hợp đồng dạng 3 : hai góc tương ứng bằng nhau(g – g)

xét ∆ABC và ∆DEF, ta có :

\widehat{A}=\widehat{D}

\widehat{B}=\widehat{E}

=> ∆ABC ~ ∆DEF (g – g)

II > Các định lí đồng dạng của hai tam giác vuông

1. Định lí 1 : (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
Nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.
2. Định lí 2 : (hai cạnh góc vuông)
Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.
3. Định lí 3 : ( góc)
Nếu góc nhọn của tam giác này bằng góc nhọn của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.

giải bài tập :

Dạng 1 : chứng minh hai tam giác đồng dạng – hệ thức :


Bài toán 1 :

cho ∆ABC (AB < AC), có AD là đường phân giác trong. Ở miền ngoài ∆ABC vẽ tia Cx sao cho \widehat{BCx}=\widehat{BAD} . Gọi I là giao điểm của Cx và AD. cmr :

a) ∆ADB đồng dạng ∆CDI.

b) \frac{AD}{AC} =\frac{AB}{AI}

c) AD2 = AB.AC – BD.DC

GIẢI.

a)∆ADB và ∆CDI , ta có :gia su toan lop 8 - tam giac dong dang

\widehat{BCx}=\widehat{BAD} (gt)

\widehat{D_1}=\widehat{D_2} (đối đỉnh)

=> ∆ADB ~ ∆CDI

b) )∆ABD và ∆AIC , ta có :

\widehat{B}=\widehat{I} (∆ADB ~ ∆CDI)

\widehat{A_1}=\widehat{A_2} (AD là phân giác)

=> ∆ABD ~ ∆AIC

=>\frac{AD}{AC} =\frac{AB}{AI}

c)=> AD.AI = AB.AC (1)

mà : \frac{AD}{CD} =\frac{BD}{DI} (∆ADB ~ ∆CDI )

=> AD.DI = BD.CD (2)

từ (1) và (2) :

AB.AC – BD.CD = AD.AI – AD.DI = AD(AI – DI ) = AD.AD = AD2


bài toán 2 :

Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH . chứng minh các hệ thức :

 1. AB2 = BH.BC và AC2 = CH.BC
 2. AB2 +AC2 = BC2
 3. AH2 = BH.CH
 4. AH.BC = AB.AC

Giải.

hai tam giac vuong dong dang

gia su toan lop 8

1. AC2 = CH.BC :

Xét hai ∆ABC và ∆ HAC, ta có :

\widehat{BAC} =\widehat{ AHC} =90^0

\widehat{C} là góc chung.

=> ∆ABC ~ ∆HAC (g – g)

=> \frac{AC}{HC}=\frac{BC}{AC}

=> AC2 = CH.BC (1)

Cmtt : AB2 = BH.BC (2)

2. AB2 +AC2 = BC2

Từ (1) và (2), ta có :

AB2 +AC2 = BH.BC + CH.BC = (BH + CH)BC = BC2

3.AH2 = BH.CH :

Xét hai ∆HBA và ∆ HAC, ta có :

\widehat{BHC} =\widehat{ AHC} =90^0

\widehat{ABH} =\widehat{ HAC} cùng phụ \widehat{BAH}

=> ∆HBA ~ ∆HAC (g – g)

=> \frac{HA}{HC}=\frac{HB}{HA}

=> AH2 = BH.CH

4. AH.BC = AB.AC :

Ta có : \frac{HA}{AB}=\frac{AC}{BC} (∆ABC ~ ∆HAC)

=> AH.BC = AB.AC.


Dạng 2 : chứng minh hai tam giác đồng dạng – định lí talet + hai đường thẳng song song :

bài toán :

Cho ∆ABC nhọn. kẻ đường cao BD và CE. vẽ các đường cao DF và EG của ∆ADE. Chứng minh :

a) ∆ABD đồng dạng ∆AEG.

b) AD.AE = AB.AG = AC.AF

c) FG // BC

GIẢI.

a) xét ∆ABD và ∆AEG, ta có :gia su toan lop 8 - tam giac dong dang dinh li talet

BD \bot AC (BD là đường cao)

EG \bot AC (EG là đường cao)

=> BD // EG

=> ∆ABD ~ ∆AGE

b) => \frac{AB}{AE} =\frac{AD}{AG}

=> AD.AE = AB.AG (1)

cmtt, ta được : AD.AE = AC.AF (2)

từ (1) và (2) suy ra :

AD.AE = AB.AG = AC.AF

c) xét ∆ABC, ta có :

AB.AG = AC.AF (cmt)

\frac{AB}{AF} =\frac{AC}{AG}

=> FG // BC (định lí đảo talet)


Dạng 3 : chứng minh hai tam giác đồng dạng – góc tương ứng bằng nhau :

bài toán :

Cho ∆ABC có các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh :

a) ∆HBE đồng dạng ∆HCE.

b) ∆HED đồng dạng ∆HBC và \widehat{HDE}=\widehat{HAE}

c) cho biết BD = CD. Gọi M là giao điểm của AH và BC. chứng minh : DE vuông góc EM.

GIẢI.

a)xét ∆HBE và ∆HCD, ta có :gia su toan lop 8 - hai tam giac dong dang - goc bang nhau

\widehat{BEH}=\widehat{CDH}=90^0 (gt)

\widehat{H_1}=\widehat{H_2} (đối đỉnh)

=> ∆HBE ~ ∆HCD (g – g)

b) ∆HED và ∆HBC, ta có :

\frac{HE}{HD} =\frac{HB}{HC} (∆HBE ~ ∆HCD)

=>\frac{HE}{HB} =\frac{HD}{HC}

\widehat{EHD}=\widehat{CHB} (đối đỉnh)

=> ∆HED ~ ∆HBC (c – g – c)

=> \widehat{D_1}=\widehat{C_1} (1)

mà : đường cao BD và CE cắt nhau tại H (gt)

=> H là trực tâm.

=> AH \bot BC tại M.

=>\widehat{A_1}+\widehat{ABC}=90^0

mặt khác : \widehat{C_1}+\widehat{ABC}=90^0

=>\widehat{A_1}=\widehat{C_1} (2)

từ (1) và (2) : \widehat{A_1}=\widehat{D_1}

hay : \widehat{HDE}=\widehat{HAE}

c) cmtt câu b, ta được : \widehat{A_2}=\widehat{E_2} (3)

xét ∆BCD, ta có :

DB = DC (gt)

=> ∆BCD cân tại D

=>\widehat{B_1}=\widehat{ACB}

mà : \widehat{B_1}=\widehat{E_1} (∆HED ~ ∆HBC)

=> \widehat{E_1}=\widehat{ACB}

mà : \widehat{A_2}+\widehat{ACB}=90^0

\widehat{A_2}=\widehat{E_2} (cmt)

=>\widehat{E_1}+\widehat{E_2}=90^0

hay : \widehat{DEM}=90^0

=> ED \bot EM.

Advertisements

67 responses to this post.

 1. Posted by hieu beo on 09/04/2014 at 21:17

  Thầy cho em hỏi bài này cần gấp lắm ạ:
  Cho tam giác ABC. Điểm M bất kỳ trong tam giác, các tia AM,BM,CM cắt các cạnh của tam giác lần lượt tại A’,B’,C’.
  a,Chứng minh: AM/AA’ + BM/BB’ + CM/CC’ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M
  b, Tìm GTNN của AM/MA’ + BM/BB’+ CM/MC’

  Phản hồi

  • Posted by ??? on 16/08/2015 at 06:27

   giải dc cho mình xem v

   Phản hồi

   • Ai đó giải hộ mình nhé: cho hcn ABCD, AH vuông góc vs BD
    a/ Cm tam giác AHB đồng dạng vs tam giác ADC
    b/Cho M thuộc BH, N thuộc CD sao cho BM/BH =CN/CD
    CM tam giác ABM động dạng vs tam giác ACN
    c/CM AM vuông góc vs MN

    Phản hồi

    • Posted by Lý Quốc Kiệt on 13/05/2017 at 22:16

     a/ Cm tam giác AHB đồng dạng vs tam giác ADC
     Đầu tiên bạn Cm tg ADB đd vs tg ADC ( 2 tg này đd vì 2 cạnh là 2 đchéo của HCN , 2 cạnh đối diện = nhau và đều có 1 góc vuông ở mỗi tam giác )
     Tiếp theo, ta có tg AHB đd với Tg ADB ( vì có góc B chung và đều có góc vuông ở mỗi tam giác)
     Cuối cùng sd tính chất bắc cầu sẽ có được dpcm.

     Phản hồi

 2. Posted by Ai đó giải giúp tôi bài toán này .Xin cảm ơn on 20/04/2014 at 09:49

  Ai đó giải giúp bài toán hình này nhé: cho tam giác vuông NMP ( góc M = 1v,NM<NP ). NP=10cm.MP=8cm.NA là tia phân giác
  a/ Tính độ dài NM.AP?
  b/ Kẻ tia Py vuông góc với NP, tia này cắt NA ở B. CMR: tam giác NMA đồng dạng với tam giac NPB
  c/ Tam giác PAB là tam giác gì ? Vì sao?
  d/Hạ PC vuông góc với NB. PC cắt NM tại D. E,F lần lượt là trung điểm của MC,NP .
  CMR : góc EDC = góc NDF

  Phản hồi

  • Posted by Ai đó giải giúp tôi bài toán này .Xin cảm ơn on 20/04/2014 at 10:22

   Tôi đã xem bài này . Các câu hỏi phần a,b,c rất đơn giản. Riêng câu hỏi d hình như thiếu điều kiện hoặc nhầm lẫn gì đó thì phải.

   Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 20/04/2014 at 12:08

   ban thu c/m 4 diem d e a F thang hang xem sao rồi cả tứ giác DAPB là hinh thoi

   Phản hồi

  • Posted by Chu Nhung Hồng on 16/05/2015 at 10:56

   mình giải phần d nhé
   đấu tiên xét tam giác PDN có hai đường cao là PM và CN giao nhau tại A. Vậy suy ra, đường thẳng DF đi qua cũng sẽ là đường cao của tam giác PDN hay DF vuông góc PN.
   Sau đó CM cho tam giác PFA đồng dạng với tam giác DMA (g.g)=> góc APF=góc ADM
   Lại có tam giác DCA đồng dạng với tam giác NFA(g.g) => góc ANF=góc ADC
   Mà tam giác APF đồng dạng tam giác ANF=> góc APF=góc AFN
   Vậy góc CDA=góc MDA

   Phản hồi

 3. Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 20/04/2014 at 12:19

  mà bạn cho minh email mình và bạn cùng trao đổi toán được ko nhj !!

  Phản hồi

  • Posted by giúp giải bài tập toán hình lớp 8 (Đề cương ôn tập cuối học kì 2 ) on 21/04/2014 at 10:37

   email của mình đây : nguyentienanh159@gmail.com . ý kiến của bạn mình e không chuẩn vì nếu đúng vậy tam giác NMP sẽ là tam giác vuông cân tại M. Điều này sai với đầu bài cô cho

   Phản hồi

 4. Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 21/04/2014 at 19:41

  the ban xem lai de chua co thieu cho nao khong

  Phản hồi

  • Posted by yêu cầu giu] đỡ giải bài tập toán hình lớp 8 on 22/04/2014 at 21:57

   Mình đã xem rất kĩ rồi . Đây là đề bài trong đề cương ôn thi HK2 của Trường THCS Nguyễn Phong Sắc . Mình cũng đã hỏi giáo viên dạy toán của lớp , Cô nói đề ra hoàn toàn đúng . Các bạn cố gắng xem giúp

   Phản hồi

 5. Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 23/04/2014 at 10:44

  nếu bạn ra trước mình thì nhớ page cách giải lên nhé

  Phản hồi

 6. Posted by linh on 16/07/2014 at 09:00

  giúp mjk giải bài toán này với ;cho tam giác ABC ,các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại O và cắt AB,AC lần lượt tại E,F .Cho góc BOC = 12o độ .Chứng minh BF+CE=BC

  Phản hồi

 7. Posted by dragon on 27/07/2014 at 12:38

  giúp mình giải bài toán này với
  tam giác ABC,AM là đg trung tuyến,G là trọng tâm.từ G kẻ đg thẳng d cắt AB và AC.A’;B’;C’ là hình chiếu của A;B;C.Cm:AA’=BB’+CC’

  Phản hồi

 8. Posted by Nguyễn Anh on 03/08/2014 at 10:04

  Thầy giảng cho em bài này
  Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 62,5m;đáy bé bằng 2/5 đáy lớn,người
  ta mở rộng thửa ruộng bằng cách kéo dài đáy bé thêm 12,4m và đáy lớn thêm 8m nên diện tích thửa ruộng tăng thêm 367,2m vuông;tính diện tích thửa ruộng ban đầu

  Phản hồi

 9. Posted by nguyễn quyển on 07/08/2014 at 21:25

  có ai giúp mình với: ” cho tam giác ABC vuông tại A, có đường phân giác BD cắt đường cao AH tại I. a, Chứng minh: tam giác ADI cân. b, chứng minh: AD.BD= BI.DC. c, từ D kẻ DK vuông góc với BC tại K. Tứ giác ADKI là hình gì? Vì sao?

  Phản hồi

 10. Posted by nguyễn quyển on 07/08/2014 at 21:35

  sao mình gửi thảo luận rồi mà không thấy đâu vậy

  Phản hồi

 11. Posted by nguyễn quyển on 07/08/2014 at 21:36

  thấy rồi, nhưng thầy ơi, chỉ cho em với, em đang gấp lắm ạ.

  Phản hồi

 12. Posted by Trần Thế Duy on 12/08/2014 at 22:35

  Cám ơn người viết bài này rất nhiều!

  Phản hồi

 13. Posted by hong@gmail.com on 22/08/2014 at 20:12

  xin thầy giải giúp em bài này:
  cho tam giac ABC vuông tại A ; biết tỉ lệ hai cạnh góc vuông là 5/12 ; cạnh huyền bằng 26cm. Tính các cạnh còn lại.

  Phản hồi

 14. Posted by hong@gmail.com on 22/08/2014 at 20:15

  thầy lớp em ra đề đó. Thầy xem có cach nào làm được không?

  Phản hồi

 15. Posted by abc_xyz on 08/10/2014 at 20:35

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Kẻ đường cao AH (H thuộc BC), gọi M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho MD = MH
  a) Chứng minh: ADCH là hình chữ nhật
  b) Gọi E là điểm đối xứng của C qua H. Chứng minh: ADHE là hình bình hành
  c) Vẽ EK vuông góc với AB tại K. Gọi I là trung điểm AK. Chứng minh: KE song song với IH
  d) GỌI N LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA BE. CHỨNG MINH: HK VUÔNG GÓC VỚI KN

  Phản hồi

  • Posted by ZXC on 24/07/2015 at 15:10

   Thầy ơi. thầy giải dùm e bài này đi thầy.
   Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc BAC = 40 Độ. Gọi i là trung điểm AC.
   Tính góc BIC ? thầy giải nhanh dùm e được ko thầy khoảng 1h sau nha thầy…..
   Em cảm ơn thầy..

   Phản hồi

 16. Posted by Nguyễn Hoàng Lân on 16/10/2014 at 17:47

  ai giúp em vs được k ạ?
  Cho tam giác ABC
  AB > AC
  đg cao AH
  AD là phân giác BAH
  M là trung điểm AB
  E là giao điểm MD và AH
  c/m CE // AD . Em cảm ơn nhìu ạ

  Phản hồi

 17. Posted by Nguyen Thai on 13/03/2015 at 07:17

  Em nhờ thầy hướng dẫn giúp bài này:
  Cho tam giác ABC có AF, BD,CE là đường cao ứng với các cạnh BC,AC,AB. Gọi H là giao diểm 3 đường cao.
  a/ Chứng minh tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC
  b/ Chứng minh tam giác AD đồng dạng với tam giác AEC
  c/ nối FE, FD chứng minh FH là đường phân giác góc EFD.

  Phản hồi

 18. qua O vẽ đường với CD //

  Phản hồi

 19. Em nhờ thầy và các bạn hướng dẫn bài này ạ:
  Cho tam giác ABC nhọn, 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi K là giao điểm của DE và CF. Chứng minh: FH.CK=HK.CF

  Phản hồi

 20. Posted by Khánh Linh on 18/04/2015 at 14:37

  Thầy ơi em hay đọc sai tỉ số đồng dạng và tam giác đồng dạng lắm ạ. Thầy chỉ cho e cách đọc đúng đc k ạ

  Phản hồi

  • Em chỉ cần các góc theo đúng thứ tự đồng thời lấy tương ứng :
   ví dụ :
   ∆ABD ~ ∆AGE
   lấy 2 kí tự đầu : AB/AG

   lấy 2 kí tự cuối : BD/GE

   lấy 1 kí tự đẩu và 1 kí tự cuối : AD/AE
   kết hợp lại ta được tỉ đồng dạng : AB/AG = BD/GE = AD/AE

   Lưu ý : em phải ghi hai tam giác đồng dạng phải tương ứng, nếu không tương ứng là sai.

   Phản hồi

   • Posted by hoai on 27/03/2016 at 20:15

    thầy ơi giúp em bài này với: cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và phân giác BE cắt nhau tại I.chứng minh: a) IH . AB = IA . HB ; b) AB mũ 2 = BH . BC ; c) IH / IA = AE / EC

    Phản hồi

 21. từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm o bán kính R vẽ tiếp tuyến AB và các đường tròn *M nằm giữa A và N thuộc cung lớn MN*.Gọi C là điểm chính giữa của cung nhỏ MN/ D
  ường thẳng MN lần lược các ỐC và BC tại I và E ********Xin thầy giải giúp em

  Phản hồi

 22. Posted by Lê Thanh Hằng on 04/10/2015 at 20:25

  Thầy ơi, thầy chỉ giúp em bài này với, em chưa học tới bài tam giác đồng dạng. Mong thầy trả lời sớm :) tam giác ABC,AM là đg trung tuyến,G là trọng tâm.từ G kẻ đg thẳng d cắt AB và AC.A’;B’;C’ là hình chiếu của A;B;C.Cm:AA’=BB’+CC’.

  Phản hồi

 23. Posted by anhh on 29/02/2016 at 21:52

 24. Posted by huyen on 11/03/2016 at 02:46

  thầy ơi bài cuối ý c cmtt phải là A2=E1 chứ ạ

  Phản hồi

 25. Posted by Duy Quyen on 13/03/2016 at 19:42

  Em nho thay giup em bai nay voi: Cho tứ giác ABCD có AD=BC gọi M,N lan luot la trung diem cua AB, CD. Goi E la giao cua AD va MN, F la giao diem cua BC va MN. CM: góc E bang góc F.

  Phản hồi

 26. cho tam giác ABC cân tại A có AB=AC=b; BC=a. Chứng minh a mũ 3+b mũ 3= 3ab mũ 2. Giúp em với a. Em cám on thầy

  Phản hồi

 27. cho tam giac ABC, vuong tai A. duong cao AH.tren tia AH lay diem M sao cho AM= 1.2cm,tu diem M ke duong thang d// voi BC lan luot cat AB va AC tai E va F.tinh SAEF\SABC.SABC.SAEF

  Phản hồi

 28. Posted by Minh Nguyet on 29/03/2016 at 08:54

  Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC, điểm F thuộc cạnh AD sao cho CE = AF. Các đường thẳng AE, BF cắt đường thẳng CD theo thứ tự tại M,N.
  a) C.Minh: CM.DN = CD^2
  b)Gọi K là giao điểm của NA và MB. C.Minh: góc MKN = 90 độ
  c) Các điểm E và F có vị trí như thế nào thì MN có độ dài nhỏ nhất

  Phản hồi

 29. Posted by Đinh Thị Ngọc Anh on 15/04/2016 at 10:47

  cho tam giác ABC, 3 đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. Gọi K là giao điểm của DE và CF. Chứng minh HF.DK=HK.DF

  Phản hồi

 30. Posted by Trúc Chi on 02/05/2016 at 08:57

  cho tam giác vuông ABC vuông ở A, có AB=8cm đường cao Ah.
  a/ tính BC,BH,AH
  b/gọi M,N lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AC. tứ giác AMNH là hình gì? tính MN
  c/chứng minh: AM.AB=AN.AC

  Phản hồi

 31. Posted by mai on 10/05/2016 at 20:17

  giup minh cho tam giac ABC BD va CE la 2 duong cao cua tam giac ADC DF va EG la 2 duong cao cua tam giac ADE cmr tam giac ADE dong dang tam giac ABC va FG song song BC

  Phản hồi

 32. Posted by mai on 10/05/2016 at 20:25

  cho tam giac ABC BD va CE la 2 duong cao cua tam giac ADC DF va EG la 2 duong cao cua tam giac ADE cmr : â)tam giac ADE dong dang tam giac ABC b)FG song song BC

  Phản hồi

 33. Posted by My on 07/07/2016 at 08:26

  cho tam giác ABC có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn tâm o.tiếp tuyến B và C của đường tròn lần lượt cắt tia AC và tia AB ở D và E
  CM : BD bình = AD.CD
  tứ giác BCDE là tứ giác nội tiếp
  BC // DE

  Phản hồi

 34. Posted by mai on 16/03/2017 at 20:38

  Ai giải bài này giúp với
  Cho tam giác abc có góc b bằng 70độ cạnh Ác bang 12cm, cạnh ác bằng 16cm.trên cạnh ác lấy điểm d sao cho ad bang 9cm .Tính số đo góc bdc

  Phản hồi

 35. cho tứ giác ABCD có AB=3cm BC=10cm CD=12cm AD=50mm đường chéo BD=0,6dm.a/chứng minh tam giác ABD đồng dạng tam giác BCD.b/ tứ giác ABCD là hình gì?MỌI NGƯỜI GIÚP E VS NHA

  Phản hồi

 36. Dạ thầy ơi cho em hỏi bài toán ở dạng 3 nếu muốn CM BD là phân giác góc EDM thì phải làm như nào ạ. Em cảm ơn.

  Phản hồi

 37. Posted by minh chất on 23/03/2017 at 20:03

  Cho hình chữ nhật ABCD có AB =8cm, BC =6cm. Từ A vẽ AH vuông góc BD..Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA

  Phản hồi

 38. Posted by Phạm Nhật Minh on 26/03/2017 at 20:09

  xin giải giúp bài này :cho tam giác ABC AB=16cm AC=12cm.H thuộc BC. CH=7,2cm tia phân giác góc ACH cắt AH tại M ,tia phân giác góc BAH cắt BH tại N.
  a, AH vuông góc với BC
  b, tìm tỉ số diện tích tam giác CAB và tam giác CHA
  c,tính BN và NH
  d,MN //AB

  Phản hồi

 39. Posted by An on 31/03/2017 at 23:16

  1 đường thẳng song song với AB của tam giác ABC cắt các cạnh AB,AC theo thứ tự tại M,N. Lấy P trên BC. Tính S của tứ giác AMPN biết diện tích tam giá ABC là 16 cm vuông và S tam giác AMN là 9 cm vuông
  mong ai giải giúp

  Phản hồi

 40. Posted by Truong Thi My Anh on 25/04/2017 at 23:26

  giai dum em bai nay voi
  cho tam giác ABC vuông tại A có AB =15;AC=20cm,Đường phân giác AD (D thuộc BC),vẽ DH vuông góc với AC(H thuộc AC)a)CM:tam giác HDC đồng dạng vs tam giác ABC và hệ thức DC.AC=BC.HC
  b) Tính tỉ số CD/BD VÀ TỈ SỐ CD/BC rồi tính diện tích tam giác CDH,

  Phản hồi

 41. cac ban giai cau b bai nay gium minh nhe
  cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ,
  a)ve HD vuong goc AC tai D . duong trung tuyen CM cua tam giac ABC cat HD tai N .cmr: HN/BM = CN/CM va HN = DN
  b) Qua A vẽ đường thẳng đ // BC . Trên d lấy điểm E , sao cho E và C nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AH sao cho AE/BC = AD/CD . goi I la giao diem cua AH va CM . chung minh 3 diem B,E,I thang hang

  Phản hồi

 42. Posted by Trang Lưu on 24/07/2017 at 16:33

  cho hình thang ABCD (AB//CD)biết ab=2cm, bc= 4cm, cd= 8cm, có góc ADB=45 độ.
  a, cm tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC
  b, Tính góc ABc

  Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Đức Huỳnh on 25/08/2017 at 21:46

   Cho tam giác ABC, BC=10cm,AB=6cm,AC=8cm
   a) Cm: Tam giác ABC vuông
   b) Kẻ AH vuông BC tại H. Tính HA,HB,HC
   c) Gọi M,N lần lượt là hình chiếu của H Lên AB,AC. Cmr AM.AB=AN.Ac
   Toán lớp 9 nha

   Phản hồi

 43. Posted by Nguyễn Đức Huỳnh on 25/08/2017 at 21:49

  Cho tam giác ABC có đường cao AH.Gọi M,N lần lượt là hình chiếu H lên AB,AC.Cmr AM.AB=AN.AC
  toán lớp 9 nha

  Phản hồi

 44. Posted by Ngọc on 15/11/2017 at 20:18

  Theo định lí đầu chương có 1 trường hợp tâm giác đồng dạng nữa á : hai đường thẳng song song thì 2 tâm giác đồng dạng á , em thấy trường hợp đó gặp nhiều nên em đóng góp ý kiến

  Phản hồi

 45. Posted by quỳnh on 06/12/2017 at 05:40

  thầy ơi có 1 số bài em vân không hiểu ạ

  Phản hồi

  • bước 1 : em nên nhận dạng bài toán.
   bước 2 : nháp các ý chính trong dạng bài toán đó.
   bước 3 : sắp xếp các ý chính, trình bày
   bước 4 : kiểm tra bài lại, so với các trình bày của dạng toán đó.

   Phản hồi

 46. cho hình chữ nhật ABCD AB =3 BC=4 Gọi H là hình chiếu của A trên BD
  a) chứng minh ABD đồng dạng DCA
  b) Tính DH
  c) Gọi ,N lần lượt là các điểm thuộc BH và CD sao cho BM=1/2MH CN=1/3 CD Chứng minh tam giác ABM đồng dạng với tam giác ACN Từ đó suy ra AM vuông góc MN

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: