Bài tập toán đố dạng phân số lớp 6 hk 2 (có lời giải chi tiết)

DẠNG TOÁN ĐỐ CHO PHÂN SỐ

Bài 1 :

Trườmg có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6 ?

Giải.

số học sinh khối 6 là:

1008 . 5/14=360(em)

số học sinh nữ của khối 6 là:

360 . 2/3=240(em)

số học sinh nam của khối 6 là:

360 – 240=120(em)

Đáp số:nam 120 em; nữ 40 em.

Bài 2 :

Tổng kết cuối năm , hạnh kiểm của học sinh lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : tốt , khá và trung bình. Có 6 học sinh xếp hạnh kiểm trung bình chiếm 1/8 số học sinh cả lớp.

 1. a) Tính số học sinh lớp 6A.
 2. b) Số học sinh xếp hạnh kiểm khá chiếm 2/7 số học sinh còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt của lớp 6A.

Giải.

a) Số học sinh lớp 6a là:

6:1/8 = 48(em)

b) Số học sinh còn lại là:

48 – 6 = 42(em)

số học sinh hạnh kiểm khá là:

42.2/7 = 12(em)

số học sinh hạnh kiểm tốt là:

48-(12+6)=30(em)

Đáp số:a) học sinh lớp 6a 48 em; b)học sinh hạnh kiểm tốt 30 em.

Bài 3 :

Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ quần áo lớp 6B quyên góp đuợc bằng 5/6 của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo ?

Giải.

đổi: 80% = 4/5

số quần áo lớp 6b quyên góp là:

72 . 5/6 = 60(bộ)

số quần áo lớp 6c quyên góp là:

60 : 4/5 = 75(bộ)

số quần áo cả ba lớp là:

75 + 60 + 72=207 (bộ)

Đáp số:207 bộ.

Bài 4 :

Kết quả kiểm tra học kì I của lớp 6A là: số bài loại giỏi chiếm 3/5 tổng số bài, số bài khá chiếm 30% tổng số bài và còn lại 5 bài loại trung bình.

a/ Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ?

b/ Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi và số học sinh trung bình so với cả lớp.

Giải.

đổi 30%=3/10

a)phân số chỉ 5 bài loại trung bình:

1 – 3/5 – 3/10 = 1/10

số học sinh lớp 6a có là:

5:1/10 = 50(bài)

b)tỉ số phần trăm của số học sinh giối với cả lớp:

3/5 = 60%

tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với cả lớp:

1/10 = 10%

Đáp số:a)50 em .b) số học sinh giối với cả lớp:60% ; số học sinh trung bình so với cả lớp:10%

DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT :

BÀI 1:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi 1 chảy trong 10 h thì đầy bể, vòi 2 chảy trong 6h thì đầy bể.

 1. a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể?
 2. b) Nếu có vòi thứ 3 tháo nước ra trong 15 giờ sẽ cạn hết bể đầy nước, thì khi mở cả ba vòi cùng một lúc sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể?( lúc đầu bể cạn hết nước)

a)số phần bể trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy là:

1:10 = 1/10(bể)

số phần bể trong 1 giờ vòi thứ hai chảy là:

1:6=1/6( bể)

số phần bể trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy là:

1/10 + 1/6=4/15(bể)

Thời gian hai vòi cùng chảy đầy bể là :

1 : 4/15 = 15/4 (giờ) = 4 giờ 15 phút

 1. b) số phần bể trong 1 giờ vòi thứ ba chảy là:

1:15 = 1/15(bể)

số phần bể trong 1 giờ cả ba vòi cùng chảy là:

1/10 + 1/6 – 1/15 = 1/5(bể)

thời gian ba vòi cùng chảy đầy bể là:

1:1/5 = 5(giờ)

Đáp số: a)4 giờ 15 phút; b)5 giờ

Advertisements

35 responses to this post.

 1. Posted by Bùi Yến Nhi on 26/04/2015 at 18:25

  lớp 6A có 25% số học sinh đạt lọaị giỏi ,2/3 học sinh đạt loại khá ,3 học sinh đạt loại trung bình .Hỏi:a) lớp 6A có bao nhiêu học sinh?b)có bao nhiêu học sinh đạt loại giỏi,khá?

  Phản hồi

  • đổi : 25% =25/100 = 1/4
   Phân số chỉ số phần của học sinh đạt loại trung bình :
   1 – (1/4 + 2/3) = 1/12
   Số học sinh của lớp 6A là :
   3 : 1/12 = 36 (học sinh)
   Số học sinh đạt loại khá là :
   36 . 2/3 = 24 (học sinh)
   Số học sinh đạt loại giỏi là :
   36 . 1/4 = 9 (học sinh)
   Đáp số : lớp 6A có 36 học sinh ; 24 học sinh khá ; 9 học sinh giỏi.

   Phản hồi

   • Posted by KAITOU KID on 12/05/2016 at 16:47

    25%= 1/4
    Phân số chỉ số học sinh đạt loại trung bình:
    1-(1/4+2/3)=1/12
    Số học sinh lớp 6A :
    3:1/12=36 (học sinh)
    Số học sinh đạt loại giỏi :
    36 x 1/4= 9(học sinh)
    Số học sinh đạt loại khá:
    36 x 2/3= 24(học sinh)

    Phản hồi

   • Posted by trần đình vũ on 09/12/2016 at 19:32

    lớp 6b có 30 học sinh trong đó có 18 học sinh nữ . hỏi lớp 6b có thể chia ra nhiều nhất thành bao nhiêu tổ biết rằng số học sinh của mỗi tổ bằng nhau và số học sinh nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau?u

    Phản hồi

  • Posted by Trần Hương Giang on 02/05/2017 at 10:33

   Số h/s đạt loại trung bình chiếm:
   1 -1/4- 2/3= 1/12.(Số h/s cả lớp)
   => 1/12 số h/s TB có giá trị bằng 3 h/s TB.
   Số h/s lớp 6a là: 3:1x 12=35(hs)
   b)Số h/s đạt loại giỏi là:
   36x 1 : 4=9( hs)
   Số hs đạt loại khá là:
   36×2:3 = 24 (hs)
   Đáp số: ………..

   Phản hồi

 2. Posted by cuongphong on 02/05/2015 at 20:39

  so sánh m=1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/49.50 với 1

  Phản hồi

 3. Posted by Hoàng on 03/05/2015 at 16:02

  1 giá sách có 3 ngăn. Ngăn 1 đựng 3/10 số sách. Ngăn 2 đựng 1/2 số sách và ngăn 3 có 30 cuốn sách. Hỏi ngăn 1 và ngăn 2 đựng bao nhiêu cuốn sách

  Phản hồi

  • Posted by Hang on 21/05/2015 at 14:27

   Số phần sách của ngăn 1 và ngăn 2:
   1-(3/10+1/2)=1/5
   Tổng số sách ngăn 1 và ngăn 2
   30:1/5=150(cuốn)
   €số sách trong ngăn 1
   150.3/10=45(cuốn)
   số sách ngăn 2
   150.1/2=75(cuốn;

   Phản hồi

 4. Posted by TRIỆU VY on 03/05/2015 at 17:28

  Các bài tập rất thú vị. Nhung để học sinh tụ giải thì hay hon, để mọi nguoi tụ tìm tòi giải đáp nhũng bài đó mói thục sụ là thú vị

  Phản hồi

 5. Posted by nguyênđat on 07/05/2015 at 18:57

  nói 8 làm 1

  Phản hồi

 6. giải giúp e với ạ
  bài 1:thực hiện phép tính
  a,8/7+1/5.10/9
  b,5/12-27/7.35/18
  bài 2.tìm x
  a,1/4-(1/5-x)=1/20
  b,2/5+3/5.x=1
  c,| x+2/3|=0
  d, |x-2/3|=3/7

  Phản hồi

  • bai 1:
   a)8/7+1/5.10/9=8/7+2/9=86/63
   b)5/12-27/7.35/18=5/12-15/2=-85/12
   bai 2
   a)1/4-(1/5-x)=1/20
   (1/5-x)=1/4-1/20
   1/5-x=1/5
   x=1/5-1/5
   x=0
   vay x=0
   b)2/5+3/5.x=1
   3/5.x=1-2/5
   3/5.x=3/5
   x=3/5 : 3/5
   x=1
   vay x=1
   c)| x+2/3|=0
   vi 0 khong phai la so am cung khong phai la so duong;
   =>x+2/3=0
   x=0-2/3
   x=-2/3
   vay x=-2/3
   d)|x-2/3|=3/7
   =>|x-2/3|=-3/7 hoac |x-2/3|=3/7
   th1;x-2/3=-3/7 th2;x-2/3=3/7
   x=-3/7+2/3 x=3/7+2/3
   x=5/21 x=23/21
   vậy x=5/21 hoac x=23/21

   Phản hồi

 7. Posted by anhkutuantu on 06/08/2015 at 21:44

  tỷ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37.5%. tổng số tuổi của con và mẹ là 44. tính tuổi mỗi người

  Phản hồi

  • Posted by HỮU NGHĨA on 03/04/2016 at 21:45

   đổi ra: 37,5% = 3/8
   tuổi của con là: 44 : ( 3 + 8). 3 = 12 tuổi
   tuổi của mẹ là: 44 – 12 = 32 tuổi

   Phản hồi

 8. toan bai lop 4 chu 6 dau

  Phản hồi

 9. Có 4/ học sinh thích bóng bàn , còn 7/10 số học sinh thích đá cầu , 23/25 số học sinh thích bóng đá . Môn thể thao nào được nhiều bạn lớp 6B yêu thích nhất ?

  Phản hồi

 10. Posted by minh on 15/03/2016 at 15:09

  3 người chung nhau mua rổ quả trứng. người 1 mùa 1/2 số quả trứng mà 2 người kia mua. người 2 mua 3/5 số trứng người 1 mua. người 3 mua 14 quả trứng. tính số trứng trong rổ

  Phản hồi

 11. Posted by Thủy Tiên on 15/05/2016 at 12:07

  Cho số thứ nhất là 150. Số thứ 2 bằng 40% số thứ nhất, số thứ 3 bằng 1 2/3 số thứ 2, 5/6 số thứ tư bằng 3/4 số thứ 3, 3/4 số thứ 5 bằng 1/3 số thứ 4. Tìm trung bình cộng của 5 số trên.

  Phản hồi

 12. Posted by Nga on 27/10/2016 at 21:13

  Bác nam có 3 đàn vịt chăn thả trên các cánh đồng khác nhau.số vịt trong đàn là 81, 117 và 144 con. Bác nam nói đem chia đều tất cả số vịt đó nhốt vào 3 chuồng hoặc 9 chuồng thì không thừa con nào. Theo em bác có làm được không.vì sao

  Phản hồi

 13. Posted by Nguyễn Minh Trí on 07/11/2016 at 10:42

  một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ.

  Phản hồi

 14. Posted by Nguyễn Minh Trí on 07/11/2016 at 10:47

  2) Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam bao nhiêu bạn nữ?

  Phản hồi

 15. Posted by Nguyễn Minh Trí on 07/11/2016 at 10:53

  3) Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và nữ mỗi tổ đều bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất mấy tổ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

  Phản hồi

 16. Posted by Nguyễn Minh Trí on 08/11/2016 at 11:24

  TOÁN ĐỐ LỚP 6 HKI

  Phần 1: ƯỚC, ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

  Bài 1 : Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá . Có thể chia đội y tế đó nhiều thành mấy tổ để số bác sỹ và ý tá được chia đều cho các tổ ?

  Bài 2 : Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ . Trong một buổi sinh hoạt lớp , bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy . Hỏi lớp có thể chia dược nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam bao nhiêu bạn nữ ?

  Bài 3 : Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động .Thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và nữ mỗi tổ đều bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất mấy tổ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

  Bài 4 : Một đọi y tế có 24 người bác sĩ và có 208 người y tá . Có thế chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhieu tổ? Mỗi tổ có bao nhiêu mấy bác sĩ, mấy y tá?

  Bài 5 : Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó có 80 quả cam ,36 quả quýt và 104 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa là bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái cây mỗi loại?

  Bài 6 : Bình muốn cắt một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 112cm và 140 cm. Bình muốn cắt thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết không còn mảnh nào. Tính độ dài hình vuông có số đo là số tự nhiên( đơn vị đo là cm nhỏ hơn 20 cm và lớn hơn 10 cm).

  Bài 7 : Một đám đất hình chữ nhật chiều dài 52cm, chiều rộng 36cm. Người ta muốn chia đám đất đó ra thành những khoảnh hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông.

  Bài 8 : Một lớp học có 20 nam và 24 nữ. Có bao nhiêu cách chia số nam và số nữ vào các tổ sao cho trong mỗi tổ số nam và số nữ đều như nhau? Với cách chia nào thì mỗi tổ có số học sinh ít nhất?

  Bài 9: Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 128 quyển vở, 48 bút chì và 192 cuốn tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhân dịp tổng kết học kì I. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu tập giấy, bao nhiêu bút chì?

  Bài 10: Một số học sinh lớp 6A và 6B tham gia trồng cây. Mỗi học sinh đều trồng được số cây như nhau. Biết rằng lớp 6A trồng được 65 cây, lớp 6B trồng 48 cây. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham gia lao động trồng cây?

  Bài 11: Mỗi công nhân đội 1 làm 24 sản phẩm, mỗi công nhân đội 2 làm 20 sản phẩm. Số sản phẩm 2 dội làm bằng nhau. Tính số sản phẩm của mỗi đội, biết số sản phẩm đó khoảng từ 100 đến 210?

  Bài 12: Số học sinh khối 6 của một trường là số gồm 3 chữ số nhỏ hơn 200. Khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ không thừa ai. Tính số học sinh khối 6 của trường đó?

  Phần 2: BỘI, BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

  Bài 13 : Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

  Bài 14 : Học sinh của một trường học khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7, hàng 9, đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.

  Bài 15 : Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tìm số quyển sách đó.

  Bài 16 : Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện.

  Bài 17 : Có ba chồng sách: Toán, Âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn Toán 15 mm. Mỗi cuốn Âm nhạc dày 6 mm, mỗi cuốn Văn dày 8 mm. Người ta xếp sao cho 3 chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó.

  Bài 18: Bạn Huy, Hùng, Uyên đến chơi câu lạc bộ thể dục đều đặn. Huy cứ 12 ngày đến một lần; Hùng cứ 6 ngày đến một lần và Uyên 8 ngày đến một lần. Hỏi sau bao lâu nữa thì 3 bạn lại gặp nhau ở câu lạc bộ lần thứ hai ?

  Bài 19: Số học sinh khối 6 của trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, hay 18 hàng đều dư ra 9 học sinh . Hỏi số học sinh khối 6 trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số đó lớn hơn 300 và nhỏ hơn 400.

  Bài 20 : Số học sinh lớp 6 của Quận 11 khoảng từ 4000 đến 4500 em khi xếp thành hàng 22 hoặc 24 hoặc 32 thì đều dư 4 em. Hỏi Quận 11 có bao nhiêu học sinh khối 6?

  Bài toán có lời giải :
  Bài 1 : Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó có 80 quả cam, 36 quả quýt và 104 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa là bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất mấy đĩa ? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiâu trái cây mỗi loại ?
  Giải.
  Gọi a là số đĩa
  a = ƯCLL( 80, 36, 104 )
  80 = 24 . 5
  36 = 22 . 32
  104 = 23 . 13
  a = ƯCLL ( 80, 36, 104 ) = 22 = 4
  Vậy số đĩa là 4
  Số quả cam mỗi đĩa là 80 : 4 = 40 ( quả)
  Số quả quýt mỗi đĩa là 36 : 4 = 9 (quả)
  Số quả mận mỗi đĩa là 104 : 4 = 26 (quả)
  ________________________________________
  Bài 2 : Chia đều 54 bút, 60 thước và 168 tập vào các phần quà. Hỏi có thể chia được nhiều nhất mấy phần quà ? Mỗi phần quà có bao nhiêu bút, thước, tập ?
  Gọi x là phần quà.
  Theo đề bài : Chia đều 54 bút, 60 thước và 168 tập vào các phần quà, nên : x ∈ UC(54 ; 60 ; 168)
  Mà : x nhiều nhất, nên : x = UCLN(54 ; 60 ; 168).
  Phân tích thành các thừa số nguyên tố :
  54 = 2. 33
  60 = 22.3.5
  168 = 23.3.7
  UCLN(54 ; 60 ; 168) = 2.3 = 6
  Vậy : chia được nhiều nhất 6 phần quà. Mỗi phần gồm :
  54 : 6 = 8 bút
  60 : 6 = 10 thước
  168 : 6 =28 tập

  Phản hồi

 17. Posted by kimphat1908@gmail.com on 14/12/2016 at 14:26

  xin giải giúp bài toán: số học sinh của trường có khoảng 700-800, nếu xếp hàng 6 dư 1, xếp hàng 8 dư 3, tìm số học sinh của trường biết số học sinh đó là bội của 5

  Phản hồi

 18. Posted by ái on 27/04/2017 at 08:26

  một lớp có 40 hs gồm 3 loại: giỏi, khá và trung bình;số học sinh trung bình chiếm 35% số học sinh cả lớp, số hs khá bằng 8/13 số hs còn lại.
  a/ tính số học sinh khá và hs giỏi của lớp.
  b/ tìm tỷ số phần trăm của số hs khá, số hs giỏi so với số hs cả lớp
  giúp em với, em sắp thi hk2 rồi.

  Phản hồi

 19. Posted by Dang phuong Thái chi on 22/06/2017 at 09:56

  Một tu sach co 3 ngan .ngan 1 dung 40%tong so sach .ngan 2 dung 5/6 so sach ngan 1 .ngan 3 dung 32 quyen
  a)ca tu co about nhieu quyen sach
  b)ngay 1,2 dung bait nhieu quyen sach

  Phản hồi

 20. Posted by Trịnh Kiều Trang on 26/07/2017 at 17:01

  một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5 . diện tich bằng 315m2 .Tính chu vi hình chữ nhật đó

  Phản hồi

 21. Posted by Duy Mạnh on 07/08/2017 at 21:35

  3.25.8+4.37.6+2.38.12

  Phản hồi

 22. Bạn An đọc 1 cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ 1 đọc 1/3 số trang, ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang còn lại
  a) quyển sách có bao nhiêu trang?
  b) Tính số trang đọc được của ngày thứ 1 và thứ 2. (tính số trang riêng từng ngày)

  Phản hồi

  • Posted by Anh Lê Quỳnh on 31/03/2018 at 16:05

   Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang sách vậy còn lại số phần trang sách là:
   1 – 5/8 = 3/8 ( số trang sách còn lại )
   3/8 số trang sách này là ngày thứ 3 đọc nốt tương ứng với 90trang
   Vậy sau khi đọc ngày thứ nhất thì quyển sách còn lại số trang là:
   90 : 3 x 8 = 240(trang)
   Sau ngày đọc thứ nhất thì còn lại số phần trăng sách là:
   1 – 1/3 = 2/3( số trang sách)
   2/3 số trang sách tương ứng với 240 trang. Vậy quyển sách gồm số trang sách là:
   240 : 2 x 3 = 360(trang)

   Phản hồi

 23. Posted by Anh Lê Quỳnh on 31/03/2018 at 15:58

  Tổng số tuổi của 3 an em là 58 tuổi.Biết 3/4 số tuổi của em út bằng 2/3 số tuổi của anh hai và bằng 1/2 tuổi anh cả.Tính tuổi mỗi người.

  Phản hồi

 24. Posted by nguyễn thị kim DUNG on 01/05/2018 at 11:35

  một bà đi chợ bán trứng,lần đầu bán 2/5 số trứng,lần 2 bán được 2/3 số trứng còn lại,cuối cùng còn lại 10 quả.tính số trứng ban đầu.

  Phản hồi

 25. Posted by Nguyễn thị thu hà on 02/05/2018 at 18:53

  Giúp e với ạk
  Học kỳ 1, số hs lớp 6A bằng 2/7 số hs còn lại. Sang học kỳ2, số hs giỏi tăng thêm 8 bạn nên số hs giỏi bằng 2/3 số hs còn lại. Hỏi học kỳ 1 có bao nhiu hs giỏi?

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: