Điều kiện để tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

Điều kiện để tứ giác thành tứ giác đặc biệt (hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông)

–o0o–

bài 1 : Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a.Chứng minh tứ giác ADEC là hình thang

b.Trên tia đối của tia DE lấy điểm F sao cho DF = DE.Chứng minh tứ giác AEBF là hình bình hành.

c.Với điều kiện nào của tam giác ABC để AEBF là hình vuông?.

Giải.

trong tam giác ABC ,ta có:dieu-kien-de-hinh-binh-hanh-la-hinh-chu-nhat-hinh-vuong

DA = DB (gt)

EB = EC (gt)

=>DE là đường trung bình tam giác ABC

nên DE//AC và DE=1/2AC

xét tứ giác DECA ta có:

DE//AC(cmt)

nên : DECA là hình thang

b.

Xét tứ giác AEBF, ta có :

AB cắt EF tại D

DA = DB (gt)

DE = DF (F là điểm đối xứng của E qua D)

= > AEBF là hình bình hành

c>.

Để hình bình hành AEBF là hình chữ nhật khi :AB = EF (1)

Mà : DE = AC/2 (cmt)

DE = EF/2 (F là điểm đối xứng của E qua D)

=> EF = AC (2)

Từ (1), (2) , suy ra : AB = AC

=> tam giác ABC cân tại A.

Để hình chữ nhật AEBF là hình vuông khi : AB _|_ EF

Mà : EF // AC (cmt)

=> AB _|_ AC tại A.

=> tam giác ABC vuông cân tại A.

Vậy : Để AEBF là hình bình hành là hình vuông thì tam giác ABC vuông cân tại A.


Bài 2 :

Cho tam giác ABC vuông ở C . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC , AB . Gọi P là điểm đối xứng của M qua N .
a / Chứng minh :Tứ giác MBPA là hình bình hành.
b / Chứng minh : Tứ giác PACM là hình chữ nhật .
c / CN  cắt PB ở Q . Chứng minh  BQ = 2 PQ
d / Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì hình chữ nhật PACM là hình vuông .

Giải.

a)Xét tứ giác APBM,ta có:dieu-kien-de-hinh-chu-nhat-la-hinh-vuong

PN=NM(gt)
AN=NB(gt)
AB cắt MP tại N
=>APBM là hình bình hành(hai đường chéo AB và PM cắt nhau tại trung điểm N của mỗi đường)

b)ta có:
AMBP là hình bình hành(cmt)
nên AP=MB và AP//MB
mà CM=MB(gt)
nên AP=CM và AP//CM
xét tứ giác APMC ta có:
AP=CM và AP//CM
nên APMC là hình bình hành
ta lại có ^ACM=90^0(tam giác ABC là tam giác vuông tại C)

c)AP cắt CN tại I
Xét hai tam giác CMN và tam giác INP,ta có:
PN=NM(gt)
^CNM=^INP(đối đỉnh)
^MCN=^PIN(so le trong)
suy ra tam giác CMN=tam giác INP
nên CM=IP
mà:CM=AP(ACMP là hình chữ nhật)
=>IP=AP
xét tam giác AIB,ta có:
PA=PI(cmt)=>BP là đường trung tuyến thứ 1
NA=NB(gt)=>IN là đường trung tuyến thứ 2
mà:IN cắt BP tại Q
=>Q là trọng tâm
=>BQ=2PQ
d)để hình chữ nhật ACMP là hình vuông khi:
AC=CM
mà CM=BC/2(M là trung điểm BC)
=>AC=BC/2 hay BC=2AC
vậy để hình chữ nhật ACMP là hình vuông thì tam giác ABC có cạnh BC=2AC


Bài 3 :

Cho hình bình hành ABCD có M là trung điểm AB và N là trung điểm CD.

                        a/ Chứng minh : tứ giác AMND là hình bình hành.

                        b/ Chứng minh : tứ giác AMCN là hình bình hành.

                        c/ Chứng minh : AC, BD, MN đồng quy. 

                        d/ Hình bình hành ABCD có điều kiện gì thì tứ giác AMND là hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Advertisements

21 responses to this post.

 1. Posted by Sang on 12/11/2016 at 05:45

  cho tứ giác ABCD. Gọi M,N,H,K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA.
  a) chứng minh MNHK là hình bình hành
  b)để hình bình hanh MNHK là hình thoi thì tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì về 2 đường chéo AC và BD?

  Phản hồi

  • xét tam giác ABC, ta có :
   MA = MB (gt)
   NB = NC (gt)
   => NM là đường trung bình.
   => MN // AC và NM = AC/2
   cmtt : KH // AC
   => AM // KH // AC
   cmtt : MK // BD // NH và NH = BD/2
   xét tứ giác MNHK, ta có :
   MN // KH (cmt)
   MK // NH (cmt)
   => MNHK là hình bình hành
   b)
   để hình bình hanh MNHK là hình thoi thì : NM = NH
   mà : NM = AC/2 và NH = BD/2 (cmt)
   vậy : AC = BD
   kết luận : để hình bình hanh MNHK là hình thoi thì tứ giác ABCD cần thêm điều kiện :
   AC = BD

   Phản hồi

 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Qua M kẻ ME vuông góc AB (E thuộc AB), MF vuông góc AC ( F thuộc AC)
  a) C/m tứ giác AEMF là hình chữ nhật
  b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua F. Tứ giác MANC là hình gì? Vì sao?
  c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEMF là hình vuông?

  Phản hồi


  • a) xét tứ giác AEMF, ta có :
   ^A = ^E = ^F = 1v (gt)
   => tứ giác AEMF là hình chữ nhật
   b)
   xét tam giác ABC, ta có :
   MB = MC (gt)
   MF // AB (t/c hình chữ nhật AEMF)
   => FA = FC = AC/2
   cmtt : EA = EB = AB/2

   xét tứ giác MANC, ta có :
   NM cắt AC tại F
   FA = FC (cmt)
   FM = FN (N là điểm đối xứng của M qua F)
   => tứ giác MANC là hình bình hành.
   mà : NM _|_ AC tại F (N là điểm đối xứng của M qua F)
   => tứ giác MANC là thoi.
   c) để hình chữ nhật AEMF là hình vuông khi AE = AF
   mà : AE = AB/2 và AF = AC/2
   => AB = AC
   => tam giác ABC vuông cân tại A

   Phản hồi

   • Posted by thanh huế on 15/12/2017 at 22:53

    thầy ơi nếu đề bài là tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ABCN là hình thang cân thì làm sao ạ?

    Phản hồi

 3. cho hình bình hành ABCD, gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA.
  a, tứ giác ÈFGH là hình gì?
  b, khi hbh ABCD là hcn, hthoi thì EFGH là hình gì?

  Phản hồi

 4. Posted by Sương on 14/12/2016 at 22:30

  Giúp e giải bài này nha
  Trên mặt phẳng Oxy cho 2điểm A(3;4),B(1;3).Xác định điểm D tứ giác ABCD là hình chữ nhật

  Phản hồi

 5. hinh thoi ABCD co dieu kien gi de tu giac EFGH la hinh vuong

  Phản hồi

 6. cho hình thoi ABCD, O giao điểm của 2 đường chéo. Qua B kẻ song song với AC, qua C kẻ song song với BD, cắt nhau tại K
  a) DBKC là hình?
  b) AB=OK
  c) tìm điều kiện của ABCD để DBKC là hình vuông

  Phản hồi

 7. Cho hình vuông ABCD, cạnh a. Gọi E là điểm đối xứng với C qua D, EB cắt AD tại I. Trên EB lấy điểm M sao cho DM=DA
  a, Chứng minh tam giác EMC đồng dạng với tam giác ECB
  b, Chứng minh EB.MC = 2a2
  c, Tính diện tích tam giác EMC theo a

  Phản hồi

 8. Posted by Hiếu on 17/03/2017 at 18:37

  Cho tam giác ABC ( AB < AC ) , 2 đường cao BE và CF gặp nhau tại H , các đường thẳng kẻ từ B song song với CF và từ C song song với BE gặp nhau tại D . Chứng minh
  a) tam giác ABE đồng dạng với tam giác ACB
  b) AE . CB = AB . EF
  c) gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh H , I , D thẳng hàng

  Phản hồi

 9. Cho đường tròn tâm O, dây cung AB cố định (AB không phải là đường kính của đường tròn). Từ điểm M di động trên cung nhỏ AB (M ≠ A và M ≠ B), kẻ dây cung MN vuông góc với AB tại H. Từ M kẻ đường vuông góc với NA cắt đường thẳng NA tại Q.
  a) CM 4 điểm A,M,H,Q nằm trên một đường tròn. Từ đó suy ra MN là tia phân giác của góc BMQ
  b) Từ M kẻ đường thẳng vuông góc vs NB cắt NB tại P. CM góc AMQ=góc PMQ
  c)CM 3 điểm P,H,Q thẳng hàng
  d) Xác định vị trí của M trên cung AB để MQ.AN + MP.BN có giá trị lớn nhất

  Phản hồi

 10. Posted by le bao anh on 19/07/2017 at 20:47

  cho tam giác ABC vuông tại A , GỌI M,N,N là trung điểm của AB BC AC . Chứng minh tứ giác AMNP là hình chữ nhật

  Phản hồi

 11. Posted by Nguyễn Duy Trí on 12/08/2017 at 14:37

  Cho hình vuông ABCD.Lấy M trên cạnh CD.Tia Phân giác của góc AM cắt Cạnh AD tại E.Chứng minh AE+CM=BM

  Phản hồi

 12. Posted by Phạm Phương Anh Thảo on 06/10/2017 at 04:57

  cho hình thang ABCD có AB//CD và góc A = góc D =90 độ, gọi M là trung điểm của BC chứng minh tam giac AMD cân

  Phản hồi

 13. Posted by nguyễn ngọc anh on 12/11/2017 at 19:23

  Cho ∆ABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G.Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của BG và CG.a)CM:tứ giác MNPQ là hình bình hành.c)Điều kiện của ∆ABC để tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.c)CM:QP+MN=BC

  Phản hồi

 14. Posted by Hân Lâm on 21/11/2017 at 12:41

  hinh binh hanh co dieu kien gi de thanh hinh thoi

  Phản hồi

 15. Posted by ha on 16/01/2018 at 18:38

  cho tu giac ABCD ,goi e la trung diem cua AB ,F la trung diem cua BC,G la trung diem cua CD,H la trung diem cua AC

  Phản hồi

 16. cho tam giac ABC E,F là hình chieu của B và C trên tia phân giac góc A. Goi K la giao cua BEva CF cm AK la tia phan giac goc nghoai tai dinh A cua tm gic ABC

  Phản hồi

 17. Posted by Gia Hân on 22/05/2018 at 07:48

  cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB bằng 2R. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Trên nửa đường tròn cắt Ax và By lần lượt tại C và D
  a/ Chứng minh OC và OD vuông góc với nhau
  b/ Gọi E là giao điểm của AM với OC và F là giao điểm của BM với OD. Chứng minh tứ giác MEOF là hình chữ nhật

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: