Archive for the ‘Đại Số 10’ Category

Chuyên đề khảo sát hàm số bậc hai y = ax^2 + bx +c

Chuyên đề khảo sát hàm số bậc hai y = ax^2 + bx +c lớp 10 . Xem chi tiết.

Advertisements

Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

–o0o—

Định nghĩa :

Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu :

x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = f(x).

lưu ý : đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu :

x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = -f(x).

lưu ý : đồ thị của hàm số lẻ nhận góc tọa độ làm tâm đối xứng.

+ D là tập đối xứng có dạng : [-a; a] với a ∈ R. Tiếp tục đọc

Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số

Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số

–o0o–

Định nghĩa :

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D.

  • khi giá trị của biến x tăng (giảm) trên D mà giá trị của hàm số tương ứng tăng (giảm). ta gọi Hàm số  đồng biến trên D.
  • khi giá trị của biến x tăng (giảm) trên D mà giá trị của hàm số tương ứng giảm (tăng). ta gọi Hàm số nghịch biến trên D.

Tiếp tục đọc

Phương pháp tìm tập xác định của hàm số

Phương pháp tìm tập xác định D của hàm số

–o0o–

Cho hàm số y = f(x). Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) là tìm điều kiện để biểu thức f(x) có nghĩa. các dạng thường gặp :

  • \sqrt{A}    Đk : A ≥ 0.
  • \frac{A}{B}    Đk : B ≠ 0.
  • \frac{A}{\sqrt{B}}     Đk : B > 0.

Tiếp tục đọc

chuyên đề phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

Chuyên đề phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án đại học khối A – A1 năm 2012 : Tiếp tục đọc

Bài 5 : Dấu của tam thức bậc hai.

Bài 5

Dấu của tam thức bậc hai.

–o0o–

Định nghĩa :

tam thức bậc hai bậc hai có dạng : f(x) = ax2 + bx + c. trong đó a, b, c là hằng số (a ≠ 0).

Dấu của tam thức bậc hai : Tiếp tục đọc

Bài 3 : DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

BÀI 3

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

–o0o–

Nhị thức bậc nhất :

Nhị thức bậc nhất có dạng : f(x) = ax + b. trong đó a, b là hằng số a ≠ 0. Tiếp tục đọc