Archive for the ‘Đại Số 10’ Category

Phương pháp giải toán hình học trên tọa độ Oxy lớp 10 kh 1

Phương pháp giải toán hình học trên tọa độ Oxy lớp 10 kh 1

–o0o–

Bài toán 1 : Cho tam giác ABC có A(1; 5), B (-3;1) và C(5;1)

a) Tính chu vi, tam giác ABC là tam giác gì ?

b) Tính diện tích và bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. Tiếp tục đọc

Advertisements

Phương pháp giải phương trình chứa căn bậc hai dạng cơ bản lớp 10 HK 1

Phương pháp giải phương trình chứa căn bậc hai dạng cơ bản lớp 10 HK 1.

–o0o–

A. Định nghĩa :

y = \sqrt{A}    Đk : A ≥ 0.

B. Dạng phương trình chứa căn bậc hai cơ bản : \sqrt{A}= k  ( k ≥ 0)

 Phương pháp giải :

Bước 1 : Điều kiện : A ≥ 0

Bước 2  : \sqrt{A}=  k ⇔ A = k2  ( k ≥ 0)

Ví dụ : giải phương trình chứa căn bậc hai

\sqrt{x+1}+2x=2(x+1)  (1)

Đk : x+1 ≥  0 ⇔ x  ≥  -1 Tiếp tục đọc

Phương pháp giải phương trình chứa dấu trị tuyệt đối dạng cơ bản lớp 10 HK 1

Phương pháp giải phương trình trị tuyệt đối dạng cơ bản lớp 10 HK 1.

–o0o–

Định nghĩa : trị tuyệt đối  của x : |x|

  • Nếu x > 0 thì : |x| = x
  • Nếu x = 0 thì : |x| = 0
  • Nếu x < 0 thì : |x| = -x

A. Dạng phương trình trị tuyệt đối cơ bản : |A| = k ( hằng số)

Tiếp tục đọc

Chuyên đề khảo sát hàm số bậc hai y = ax^2 + bx +c

Chuyên đề khảo sát hàm số bậc hai y = ax^2 + bx +c lớp 10 . Xem chi tiết.

Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

–o0o—

Định nghĩa :

Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu :

x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = f(x).

lưu ý : đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu :

x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = -f(x).

lưu ý : đồ thị của hàm số lẻ nhận góc tọa độ làm tâm đối xứng.

+ D là tập đối xứng có dạng : [-a; a] với a ∈ R. Tiếp tục đọc

Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số

Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số

–o0o–

Định nghĩa :

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D.

  • khi giá trị của biến x tăng (giảm) trên D mà giá trị của hàm số tương ứng tăng (giảm). ta gọi Hàm số  đồng biến trên D.
  • khi giá trị của biến x tăng (giảm) trên D mà giá trị của hàm số tương ứng giảm (tăng). ta gọi Hàm số nghịch biến trên D.

Tiếp tục đọc

Phương pháp tìm tập xác định của hàm số

Phương pháp tìm tập xác định D của hàm số

–o0o–

Cho hàm số y = f(x). Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) là tìm điều kiện để biểu thức f(x) có nghĩa. các dạng thường gặp :

  • \sqrt{A}    Đk : A ≥ 0.
  • \frac{A}{B}    Đk : B ≠ 0.
  • \frac{A}{\sqrt{B}}     Đk : B > 0.

Tiếp tục đọc