Posts Tagged ‘day so tu nhien cach deu’

Tính tổng s dãy số tự nhiên cách đều a

Chuyên đề tính tổng dãy số tự nhiên

–o0o–

Cho dãy số tự nhiên : S = a1 + a2 + a3 + … + an

  • a1: số hang thứ 1.
  • a2: số hang thứ 2.
  • a3: số hang thứ 3.
  • an: số hang thứ n.
  • S :tổng dãy số tự nhiên có n số hạng.

dãy số tự nhiên cách đều : hiệu hai số hạng liên tiếp luôn luôn không đổi.

  • an – an – 1 =d ( hằng số).

tổng : S = a1 + a2 + a3 + … + an

S = n(a1 + an ) : 2

với : n = (an – a1 ) : d + 1 Tiếp tục đọc

Advertisements