Posts Tagged ‘phan so chi so phan’

Dạng toán đố phân số chỉ số phần của một giá trị

Dạng toán đố phân số chỉ số phần của một giá trị

–o0o–

Bài 1 : Bạn An có quyển vở 100 trang. An đã viết hết 3/5  số trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết ? Tiếp tục đọc

Advertisements