Posts Tagged ‘phuong phap tim x’

Hướng dẫn ôn tập đại số lớp 6 học kỳ 1 DẠNG TÌM X

Ôn tập đại số lớp 6 hoc kỳ 1

Dạng tìm x.

phương pháp giải :

Qui tắc chuyển vế :

  • Qui tắc cộng :  a + x = b => x = b – a hoặc x – a = b => x = b + a
  • Qui tắc nhân :  a . x = b => x = b / a hoặc x : a = b => x = b . a


 

BÀI 1: tìm số tự nhiên x, biết :

a)      (x – 35 ) – 120 = 0 Tiếp tục đọc

Advertisements